Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza wykluczenia społecznego 2400-OG-AWS
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 0
Literatura:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Definiowanie wykluczenia społecznego

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Warszawa 2004, MPS, s. 20-22.

https://docplayer.pl/1716519-Narodowa-strategia-integracji-spolecznej-dla-polski-okladka.html

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997, Art. 1, 2, 5, 6, 8, 30, 32, 64-70, 76.

3. Koncepcje wykluczenia społecznego

Bauman Z., Zbędni, niechciani, odtrąceni – czyli o biednych w zamożnym świecie, Kultura i Społeczeństwo 1998, nr 2, s. 3-18.

4. Koncepcje zróżnicowania społecznego

Davis K. i W. Moore, O niektórych zasadach uwarstwienia [w:] Socjologia. Lektury (red. P. Sztompka i M. Kucia), Kraków 2005, Znak, s. 437-445.

5. Zasady podziału dochodu narodowego

Galbraith J. K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Warszawa 1999, Bellona, s. 55-60.

6. Wielkość nierówności

Nierówni i równiejsi (red. T. Kowalik), Warszawa 2002, Fundacja Innowacja, s. 52-59.

Woś R., Słoń Piketty a sprawa polska, Krytyka Polityczna 2014, nr 39, s. 62-70.

7. Integracja jako aktywizacja zarobkowa

Rymsza M., Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce (w:) W stronę aktywnej polityki społecznej (red. T. Kaźmierczak i M. Rymsza), Warszawa 2003, ISP, s. 19-25.

Kerlin J., Reforma pomocy społecznej 1996 r. w Stanach Zjednoczonych (w:) Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji (red. E. Leś), Warszawa 2002/2003, s. 347-366.

8. Próby reintegracji społecznej

Frieske K., Migotanie rzeczywistości: wieloznaczność ‘sukcesu’ programów społecznej inkluzji [w:] Utopie inkluzji (red. K. Frieske), Warszawa 2004, s. 69-83.

9. Akulturacja obcego

Włoch R., ‘Laïcité nie podlega negocjacjom?’ Republikański model integracji muzułmańskich imigrantów we Francji [w:] Tożsamość i przynależność (red. M. Kempny, G. Woroniecka i P. Załęcki), Toruń 2008, UMK, s. 51-65.

10. Aksjologia w nauce a wykluczenie społeczne

Hempel C., Nauka i wartości ludzkie [w:] Metodologiczne podstawy socjologii (red. P. Sztompka) Kraków 1975, s. 269-275 (206-213)

11. Pozory reintegracji

Gorzelak G. i Jałowiecki B., Strategia rozwoju a polityka regionalna Polski [w:] Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian (red. W. Kosiedowski), Toruń 1995, UMK, s. 161-181.

12. Reintegracja poprzez współpracę gospodarczą

Wolfensohn J., Wyzwanie dla naszego pokolenia,Rzeczpospolita z 24 X 2001, s. A8.

Korten D., Świat po kapitalizmie, Łódź 2002, Obywatel, s. 89-91.

13. Kryminalizacja ubogich

Wacquant L., Więzienia nędzy, Warszawa 2009, IW Książka i Prasa, 75-96.

14. Wykluczanie w systemach kształcenia

Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006, WAM, s. 112-116.

15. Zajęcia podsumowujące

Efekty uczenia się:

W1 (W07): - posiada szeroką wiedzę o porządku społecznym i systemach aksjonormatywnych rzutujących na zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego

W2 (W08): posiada wiedzę o procesach formowania się i przekształcania instytucji i systemów społecznych oddziałujących na strukturę społeczną i zjawiska wykluczenia i integracji społecznej

U1 (U01): identyfikuje i trafnie interpretuje przejawy marginalizacji oraz mechanizmy reintegracji społecznej (z wykorzystaniem wiedzy socjologicznej)

U2 (U03): rozpoznaje związki przyczynowo-skutkowe w obszarze procesów wykluczenia i integracji społecznej

K1 (K06): dysponuje podstawowymi kompetencjami do uzupełniania wiedzy o strukturze społecznej, wykluczeniu i reintegracji społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

w miejsce pierwotnie planowanych (poniżej) kryteriów obecnie ocena końcowa będzie wypadkową dwu ocen - oceny komentarzy pisanych do przesyłanych tekstów oraz oceny około pięciostronicowego opracowania na podany mailem temat (dotyczący wykluczenia społecznego).

Wcześniej zaplanowane kryteria (obecnie nieaktualne):

 dwa sprawdziany (w połowie i pod koniec zajęć)

 ocena aktywności

 ocena przygotowania do zajęć

Kryteria oceniania: - ocena końcowa będzie wypadkową czterech składowych (oceny z dwu sprawdzianów, oceny aktywności i oceny przygotowania do zajęć)

Zakres tematów:

wraz z wykazem literatury

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca - wykład konwersatoryjny

Metoda poszukująca – metoda seminaryjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 221
Grzegorz Zabłocki 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)