Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie infrastrukturą sportową i rekreacyjną 2600-SIW-M1-ZI-2-S1
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (45 godz.):
- udział w wykładach – 15h
- udział w ćwiczeniach – 15h
- konsultacje z nauczycielem akademickim- 15h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):
- przygotowanie do wykładu – 5h
- przygotowanie do ćwiczeń – 10h
- pisanie prac, projektów- 15h
- czytanie literatury- 5h
- przygotowanie do egzaminu – 10 h

Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.

2. Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2012.

3. M. Tomanek, Zarządzanie jakością w klubie sportowym, Wyd. UMK, Toruń 2019.

4. A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2012.

5. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

6. Kodeks cywilny.

7. G. Fried, Managing sport facilities, Human Kinetics Champaign, 2010.

8. M. Brown, D. Rascher, M. Nagel, Ch. McEvoy, Financial Management in the sport industry, Holcomb Hathaway, Scottsdale, Arizona 2016.

9. Raporty i opracowania Ministerstwa Sportu:

a) Wytyczne techniczne do projektowania obiektów sportowych https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne

b) Najlepsze praktyki: Zarządzanie obiektami sportowymi Opracowanie: Stowarzyszenie Polski Oddział Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM®, Warszawa, 2017 r.

c) Diagnoza społeczna zapotrzebowania na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, Gfk Polonia, 2016 r.

d) Infrastruktura klubów wioślarskich w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej. Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, październik 2016 r.

e) Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej.

Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, styczeń 2016 r.

f) Analiza funkcjonalno – użytkowa małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”.

g) Pływalnie kryte w Polsce - inwentaryzacja bazy sportowej

Opracowanie: Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warszawa, kwiecień 2015 r.

Dokumenty dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/infrastruktura-sportowa

Literatura uzupełniająca:

1. R. F. Hartley, Zarządzanie i marketing. Spektakularne sukcesy i porażki, ONEPRESS, 2004.

2. R. Karaszewski, K. Skrzypczyńska, Zarządzanie jakością, TNOiK, Toruń 2013.

3. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP Gdańsk 2010.

4. Artykuły w czasopismach: Marketing, businessman.pl, Manager, Harvard Business Review, Zarządzanie na świecie,

5. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

6. P. Halemba (red.), Wybrane aspekty zarządzania w kulturze fizycznej i turystyce cz. I, AWF Katowice 2009.

7. Mintzberg H., Zarządzanie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1: zna i rozumie związki pomiędzy naukami społecznymi z naukami kultury fizycznej potrzebnymi do analizy działalności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także potrafi to wykorzystać w różnych dziedzinach życia, począwszy od poprawy komfortu osobistego, poprzez właściwości lecznicze sportu i rekreacji, popularyzację sportu, a także jego komercyjne wykorzystanie – K_W02.

W2: zna i rozumie prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania prowadzenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – K_W04.

W3: posiada wiedzę merytoryczną i metodologiczną niezbędną do przygotowania raportów dotyczących oceny działalności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – K_W13.

UMIEJĘTNOŚCI

U1: analizuje możliwości wykorzystania obiektów sportowych i rekreacyjnych – K_U03

U2: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu poszerzania działalności sportowo-rekreacyjnej – K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1: jest gotów do w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności do oceny poziomu zadowolenia użytkowników infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – K_K01

K2: zna wartość zdobytej wiedzy i umiejętności, dzięki którym może rozwiązywać problemy poznawcze i praktyczne dotyczące działalności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

zaliczenie z oceną na podstawie testu zawierającego pytania otwarte: W1, W2, W3, U1

Ćwiczenia:

projekt, aktywność – U2, K1, K2

Kryteria oceniania:

Wykład i ćwiczenia – suma punktów dla powyższych metod

ndst – do 11 pkt (55%)

dst- 12-13 pkt (60-65%)

dst plus- 14-15 pkt (70-75%)

db- 16-17 pkt (80-85%)

db plus- 18 pkt (90%)

bdb- 19-20 pkt (95-100%)

Zakres tematów:

Wykład:

1. Infrastruktura sportowa w Polsce

2. Modele zarządzania obiektami sportowymi

3. Podstawy prawne (ustawa o gospodarce nieruchomościami i kodeks cywilny, zamówienia publiczne)

4. Finansowanie i utrzymanie obiektów sportowych

5. Naming rights

6. Projektowanie obiektów sportowych z uwzględnieniem federacji sportowych i potrzeb osób niepełnosprawnych

7. CSR w zarządzaniu obiektami sportowymi

Ćwiczenia:

1. Analiza infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce

2. Elementy zarządzania strategicznego w zarządzaniu infrastrukturą sportową i rekreacyjną

3. Inwentaryzacja i dostępność powierzchni użytkowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

4. Utrzymanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

5. Zarządzania zasobami ludzkimi

6. Badanie satysfakcji klientów

Metody dydaktyczne:

Należy sprawdzić w USOSwebie w katalogu metod dydaktycznych i wpisać nazwę metody.

wykład:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- studium przypadku

ćwiczenia:

- studium przypadku

- wizyta studyjna

- pogadanka

- zadania problemowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 14:40 - 16:10, sala VIII
Mateusz Tomanek 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)