Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne: Pielęgniarstwo neonatologiczne 1800-PO3-NiPNpi-S1
Zajęcia praktyczne (ZAJPRK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 80
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1.Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2016, wyd.1 ,Tom 1

2. Świetliński J., Neonatologia i opieka nad noworodkiem,

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2017, wyd.1, Tom 2

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Dz. U. z 2016 r. poz. 1132

4. Salamończyk M., Łozińska-Czerniak A., Dmoch-Gajzlerska E., Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem., Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2014, wyd.1,

5. Rozalska-Walaszek I., Lesiuk W., Aftyka A., Lesiuk L. Opieka pielęgniarska nad wcześniakiem leczonym na oddziale intensywnej terapii noworodka. Problemy pielęgniarstwa 2012; 20 (3):409-415

6. Królak-Olejnik B., Neonatologia, UM Wrocław , Wrocław 2016, wyd.1

7. Szczapa J.(red.): Neonatologia, PZWL Warszawa 2000

8. Borkowski W.: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. Wyd. Medycyna Praktyczna. Kraków 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Zahradniczek K. (red.) Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004

2.Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

3.Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, Wrońska I. Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

4. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

5. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

W1 -Omawia standard opieki nad noworodkiem po porodzie (D.W11)

w tym:

• Odśluzowanie noworodka

• sprawdzenie płci dziecka na podstawie zewnętrznych cech płciowych

• Ocena noworodka w skali Apgar

• Oznakowanie noworodka, sprawdzenie opasek identyfikacyjnych

• Odpępnienie i zabezpieczenie kikuta pępowinowego

• Zabieg Credego

• Ocena stanu ogólnego noworodka wg obserwacji parametrów życiowych, zabarwienia skóry, symetrii budowy ciała, obecności tkanki tłuszczowej, spontanicznej aktywności ruchowej, świadomości, wielkości ciemiączek

• Przyjęcie noworodka do oddziału noworodkowego

• Transport noworodka

W2-Definiuje czynniki warunkujące prawidłowy rozwój prenatalny i postnatalny(D.W49)

W3- Wyjaśnia zasady opieki nad noworodkiem, w zależności od jego dojrzałości i stanu klinicznego(D.W50) w tym:

-Zasady opieki nad noworodkiem donoszonym

-Zasady opieki nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym 2/8 godz.

W4-Charakteryzuje stany przejściowe okresu noworodkowego

(D.W51) w tym:

• fizjologiczny spadek masy ciała,

• żółtaczka fizjologiczna, z

• burzenia krzepnięcia,

• fizjologiczny wzrost temperatury,

• odczyny ciążowe,

• rumień toksyczny,

• stolce przejściowe

W5- Opisuje zasady profilaktyki krzywicy oraz anemii żelazo niedoborowej (D.W52) w tym:

• Rekomendacje dotyczące suplementacji Wit D3,K,E i A

• Zalecenia dotyczące stosowania preparatów żelaza

W6-Opisuje cele i zasady przeprowadzania testów przesiewowych wykonywanych u noworodka (D.W53) w tym:

Testy przesiewowe w kierunku:

• wykrycia chorób metabolicznych( fenyloketonurii, mukowiscydozy i hipotyreozy)

• Wykrycia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego

• Wykrycia wad słuchu -badanie przesiewowe słuchu

• Wykrycia wad serca - test pulsoksymetryczny

W7-Zna zasady intensywnego nadzoru nad noworodkiem

( D. W54) w tym:

• metody oceny parametrów życiowych noworodka monitorowanego

• metody obserwacji wcześniaka i noworodka wymagającego intensywnego nadzoru medycznego

• charakterystyka toalety noworodka w cieplarce

• zasady i techniki karmienia noworodka w zależności od stanu klinicznego

• charakterystyka problemów pielęgnacyjnych u wcześniaka i noworodka w oddziale intensywnej terapii

• zasady podawania tlenu noworodkom

U 1- Potrafi rozpoznać rodzaje czynników wpływających na rozwój prenatalny i postnatalny (D.U44) w tym:

1. czynniki genetyczne (determinanty)

2. paragenetyczne (stymulatory)

 endogenne niegenetyczne czynniki warunkujące swój wpływ w okresie płodowym na dalszy rozwój postnatalny

• wiek matki

• liczba poprzednich ciąż

• porody

• metabolizm matki jako środowisko dla płodu

• zaburzenia: cukrzyca, niedożywienie, leki, środki uzależniające, zakażanie, warunki życia, stres

• hormonalne

 środowiskowe (modyfikatory)

• biogeograficzne

- klimat

- sezonowość

- zanieczyszczenie

• społeczno-ekonomiczne, cywilizacyjno-kulturowe

• styl życia i zachowania zdrowotne

• wpływ chorób przewlekłych

U2- Umiejętnie planuje opiekę nad noworodkiem w zależności od dojrzałości, masy urodzeniowej ciała i stanu klinicznego noworodka

(D. U45) w tym:

• zaplanuje opiekę nad wcześniakiem przebywającym w cieplarce monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, utrzymanie odpowiedniej temperatury otoczenia ,zapewnienie prawidłowego stanu dróg oddechowych zapewnienie właściwego odżywiania, zapewnienie czystości skóry i błon śluzowych, ochrona przed zakażeniem, „gniazdka”, nawiązanie kontaktu z rodzicami, wsparcie emocjonalne rodziców dziecka

• wykonuje zabiegi pielęgnacyjne u noworodka dojrzałego zdrowego i chorego

• planuje opiekę nad noworodkiem w oparciu o proces pielęgnowania, analizuje dokumentację noworodka, zlecenia lekarskie

• stosuje w praktyce różne metody i techniki karmienia noworodków w tym:

- karmienie naturalne( technika przystawiania dziecka do piersi, zasady odciągania i przechowywania pokarmu matki)

- karmienie mieszane

- karmienie sztuczne

- karmienie smoczkiem i przez zgłębnik

• planuje opiekę nad noworodkiem przebywającym w oddziale ITN

U3- Przeprowadza badania przesiewowe i szczepienia u noworodka oraz uczestniczy w badaniach diagnostycznych ( D.U46) w tym:

• dokonuje pomiarów: temperatury ciała, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, saturacji, masy ciała, długości ciała, obwodów

• ocenia stan świadomości i przytomności noworodka,

• podaje leki różnymi drogami,

• oblicza dawki leków

• asystuje przy pobieraniu krwi włośniczkowej, żylnej

• przygotowuje odbiorcę swoich usług, siebie i stanowisko pracy do przeprowadzenia badań i zabiegów,

• przygotuje zestawy do badań w zabiegach diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych stosowanych neonatologii

• uczestniczy w zabiegach diagnostycznych i leczniczych stosowanych w neonatologii

• asystuje przy cewnikowaniu żyły pępowinowej

• pobiera mocz na badanie ogólne u noworodka

• asystuje przy cewnikowaniu pęcherza moczowego u noworodka

• stosuje w praktyce zasady i metody podaży krwi i preparatów krwiopochodnych u noworodków.

K1-Przestrzega wartości i powinności i moralnych w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie ( D.K3)

K2- Systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności zawodowe (D.K2)

K3- Respektuje prawa pacjenta ( D.K5)

K4- Zachowuje tajemnicę zawodową (D.K7)

Metody i kryteria oceniania:

-odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą,

- zaliczenie ustne zajęć praktycznych,

-praktyczne wykonanie zadania obejmującego treści z zajęć praktycznych (ocena umiejętności praktycznych),

- realizacja procesu pielęgnowania zgodnie z indywidualnym planem opieki w ramach zajęć praktycznych i praktyki zawodowej

- przedłużona obserwacja nauczyciela: K1, K5 (0-10 punktów, >50%),

- ocena przez kolegów: K1-K5 (0-10 punktów, >50%)

1. Egzamin praktyczny – OSCE - punktacja i ocena w zależności od liczby punktów opisanych w CHECK LIST

Punktacja:

- za każdą pozytywną odpowiedź student może uzyskać 1 punkt

- do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 60%.

2. Realizacja samokształcenia w formie konspektu

3. Test końcowy (test MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), obejmuje treści z: wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych,

-uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego,

- skala ocen końcowych w zależności od punktacji, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia:

60 % - 67% = 3,0

68% – 75% = 3,5

76% – 83% = 4,0

84% – 91% = 4,5

92% – 100% = 5,0.

Poprawa zaliczenia w ramach sesji poprawkowej – test poprawkowy (min. 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną).

Zakres tematów:

Oddział Położniczo-Noworodkowy i Patologii noworodka:

1. Organizacja pracy pielęgniarki/położnej na oddziale noworodkowym. Kształtowanie umiejętności sprawowania opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem zdrowym, dojrzałym:

• zadania położnej przy przyjęciu noworodka na oddział

• monitorowanie czynności życiowych noworodka

• standardy opieki nad noworodkiem po porodzie fizjologicznym i zabiegowym.

• dokumentacja medyczno- pielęgniarska obowiązująca w oddziale.

2. Kompetencje położnej w badaniu noworodka i ocenie stanu bezpośrednio po porodzie / skala Apgar, odruchy fizjologiczne.

3. Obserwacja i pielęgnacja noworodka w kolejnych dobach w warunkach szpitalnych.

4. Kompetencje położnej w realizacji badań przesiewowych u noworodka.

• Rodzaje badań przesiewowych.

• Zasady pobierania materiału i wykonywania badań.

5. Ocena stanów przejściowych.

• Opieka nad noworodkiem z żółtaczką fizjologiczną / skala Kramera;

• Rola położnej w pielęgnacji noworodka z odczynami ciążowymi;

• Zasady opieki nad noworodkiem z fizjologicznym spadkiem masy ciała;

• Działania pielęgnacyjne w opiece nad noworodkiem z rumieniem przejściowym;

6. Kompetencje położnej w zapewnieniu prawidłowego żywienia noworodków.

• Karmienie naturalne.

• Karmienie sztuczne.

• Warunki realizacji programu „10 kroków do udanego karmienia piersią”.

• Karmienie noworodka pokarmem naturalnym.

• Specyfika problemów pielęgnacyjnych u noworodka karmionego sztucznie.

7. Kompetencje położnej w zapewnieniu prawidłowej opieki i pielęgnacji noworodka w wybranych stanach patologicznych, wcześniaka. Kangurowanie jako element prawidłowej interakcji matka/ rodzice i dziecko;

8. Specyfika i zasady podawania leków w neonatologii. Obliczanie dawek leków.

9. Przygotowanie rodziców do opieki nad wcześniakiem w szpitalu i po wypisie do domu. Asystowanie przy wypisie noworodka do domu ( test fotelikowy).

Metody dydaktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

• symulacje medyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wróbel-Bania, Dorota Czubacka, Gabriela Mioduszewska 6/5 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Sidor, Anna Januszewska-Paterek, Agnieszka Wróbel-Bania 5/5 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Gabriela Mioduszewska, Anna Januszewska-Paterek, Agnieszka Wróbel-Bania 6/6 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wróbel-Bania, Anna Januszewska-Paterek 5/5 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Czubacka, Małgorzata Sidor, Anna Januszewska-Paterek 5/5 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Gabriela Mioduszewska, Anna Januszewska-Paterek 5/5 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wróbel-Bania, Gabriela Mioduszewska, Małgorzata Sidor, Anna Januszewska-Paterek 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.