Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura duchowa Rosji 2517-s1LS2L-KDR
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zajęcia prowadzone przez dr hab. Jolantę Brzykcy

Dodolew J., Kremlowska księżniczka. Opowieść o Galinie Breżniewej i sowieckich elitach, tłum. J. Cichocki, Warszawa2014.

Fedorowski W., Caryce; Od Katarzyny I do Ludmiły Putin, tłum. R. Gręda, Warszawa2002.

Frołow S., Bolszewicy i apostołowie. Osiem portretów, Wołowiec 2014.

Komisaruk E., Od milczenia do zamilknięcia. Rosyjska proza kobieca na początku XX w. Wybrane aspekty, Wrocław 2009, s. 23-126.

Kuźmina I., Rosyjski feminizm: prześladowany, przeforsowany, przereklamowany?, [w:] Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej (1956-2006), red B. Bakuła, M. Talarczyk-Gubała, Poznań 2007.

Laszczak W., Twórczość literacka kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku, Opole 1993.

Panas-Goworska M., Goworski A., Naznaczeni przez rewolucję bolszewików, Gliwice 2017.

Ratuszniak J., Nowa kobieta. Aleksandra Kołłontaj, Warszawa 2019.

Rowieńska T., Historia prozy kobiecej w epoce transformacji, czyli "oczy szeroko zamknięte" rosyjskiego feminizmu, [w:] Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, t. II: Feminizm, red. E. Kraskowska, Warszawa 2005, s. 84-95.

Romaniuk R., One. Kobiety, które kochały pisarzy, Warszawa 2014.

Vitkowska K., Stare i nowe oblicza rosyjskiego feminizmu, [w:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże, red. D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy, K. Arciszewska, K. Rutecka, Gdańsk 2014, s. 385-400.

Winogradowa L., Snajperki. Dziewczyny z Armii Czerwonej, tłum. D. Bal, Kraków 2018.

Артемьева Л. , Женщины и политика, «Развитие личности» 2014, № 1, с. 97-107, http://rl-online.ru/articles/1-04/417.html

Геллер Л., Самоупразднение пола. Замечания о советской женщиние, [w:] Kobieta i/jako inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), red. M. Cymborska-Leboda, A. Gozdek, Lublin 2008, s. 211-225.

Ионов И.Н., Женщина и власть в России: история и перспективы, «Общественные науки и современность» 2000, № 4, http://ecsocman.hse.ru/data/879/112/1218/008iONOW.pdf

Морозова Л., Великие и неизвестные женщины Древней Руси, Москва 2009.

Осокина Н.В., Очерк истории женской литературы, www.library.mari-el.ru

Пером и прелестью. Женщины в пантеоне русской литературы (Piórem i wdziękiem. Kobiety w panteonie literatury rosyjskiej, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, Opole 1999.

Пивоварова Ю. И., Роль женщины в литературном салоне (на материале русской культуры начала XIX века), https://cyberleninka.ru/article/n/rol-zhenschiny-v-literaturnom-salone-na-materiale-russkoy-kultury-nachala-xix-v

Шапинская Е.Н., Женщина в культуре: от извечной «Другости» к торжеству фемининности. Часть первая, «Культура культуры» 2018, № 4, http://cult-cult.ru/zhenshhina-v-kuliture-ot-izvechnoj-drugosti-k-torzhestvu-femininnosti/

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK

Zaliczenie na podstawie aktywności i referatu w formie prezentacji.

Dopuszcza się jedną nieobecność bez konieczności usprawiedliwienia, każda następna nieusprawiedliwiona nieobecność musi zostać zaliczona w ciągu miesiąca na dyżurze.

Na podstawie aktywności studentów i referatów sprawdzony zostanie stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W08, K_W09, K_W12, K_U01, K_U13, K_U19, K_K01, K_K05.

Dr hab. Jolanta Brzykcy:

ZALICZENIE ZAJĘĆ PROWADZONYCH ZDALNIE: na podstawie krótkich (100-400 słów) wypowiedzi pisemnych na podane przez prowadzącego tematy i/lub testów przeprowadzanych za pomocą aplikacji internetowej "testportal". Ocena końcowa stanowić będzie średnią z cotygodniowych ocen cząstkowych.

------------------------------------------------------------------------------------------

Zaliczenie na podstawie aktywności i referatu w formie prezentacji.

Dopuszcza się jedną nieobecność bez konieczności usprawiedliwienia, każda następna nieusprawiedliwiona nieobecność musi zostać zaliczona w ciągu miesiąca na dyżurze.

Na podstawie aktywności studentów i referatów sprawdzony zostanie stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W08, K_W09, K_W12, K_U01, K_U13, K_U19, K_K01, K_K05.

Ostateczna ocena z przedmiotu będzie średnią ocen uzyskanych u prowadzących.

Zakres tematów:

Zajęcia prowadzone przez dr hab. Annę Kościołek, prof. UMK

• Духовная культура - введение

• Восточнославянская мифология. Восточнославянская демонология

• Христианизация Руси и возникновение двоеверия

• Следы язычества в народном быту (культ воды и огня, русская баня, русская печь, заговоры, народная медицина)

• Календарь на Руси и в России. Обряды (деление, общая характеристика). Народные праздники (святки, Масленица, День Ивана Купалы).

• Икона (генезис, обратная перспектива, иконографические темы, чудотворные иконы Божией Матери: Казанская, Владимирская, Смоленская, символика цвета, богословие иконы, иконографический канон, икона в жизни православных)

• Церковные праздники (двунадесятые праздники). Пасха

• Устройство церкви

Zajęcia prowadzone przez dr hab. Jolantę Brzykcy:

1. Женское лицо русской культуры - языковедческая перспектива (фемини/а/тивы). Краткая история women studies (женских исследований).

2. Есть ли в России феминистки?

Женский вопрос в России XIX века, социальный и культурный статус советских женщин, восстановление русского феминизма в постсоветский период.

3. Женщина как объект и субъект русской культуры.

Женщины как спутницы, музы, ученицы, секретарши, литературные агенты, хранительницы семейного очага и мужского наследия.

4. Женщина и литература.

Есть ли пол у литературы? Писательницы и поэтессы в России XVIII-XIX веков: проститутки или сумасшедшие. Возмездие? (Женщины в литературной жизни современной России).

5. Политика - (не)женское дело. От княгини Ольги до Людмилы Путиной.

6. Женщина и искусство.

Длинный путь от холста к мольберту. Женщины русской живописи.

7. Хозяйка вселенной. Женщины в русской науке.

Metody dydaktyczne:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 400
Anna Kościołek, Jolanta Brzykcy 4/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.