Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura rosyjska 2 2514-s1ROS1L-LR2
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODMIOTU (W KOLEJNOŚCI OMAWIANIA)

Denis Fonwizin - Synalek szlachecki.

Nikołaj Karamzin - Biedna Liza.

Fiodor Tiutczew - Predestynacja, O, popatrz, jak po fal przestworze…, Rosję nie rozum pojąć zdoła…

Aleksander Puszkin - Eugeniusz Oniegin, Jeździec miedziany, Opowieści Biełkina (Zamieć, Wystrzał, Panna-dziedziczka, Trumniarz, Poczmistrz), Córka kapitana.

Michaił Lermontow - Bohater naszych czasów.

Nikołaj Gogol - cykl opowieści petersburskich (Newski Prospekt, Portret, Pamiętnik szaleńca, Nos, Szynel), Martwe dusze.

Iwan Turgieniew - Rudin, Ojcowie i dzieci.

LITERATURA PRZEDMIOTU - PODSTAWOWA

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, t. I-II, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986.

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej, Wrocław 1989.

LITERATURA PRZEDMIOTU - UZUPEŁNIAJĄCA

Abassy M., Inteligencja w dobie dekabryzmu, „Slavia Orientalis” 2005, nr 1, s. 7-23.

Bazylow L., Działalność narodnictwa rosyjskiego w latach 1878-1881, Wrocław 1960.

Berlin I., Rosyjscy myśliciele, przełożył S. Kowalski, posłowiem opatrzył A. Walicki, Warszawa 2003.

Chojnicka K., Rodowód literacki inteligencji szlacheckiej, Wrocław 1992.

Czaadajew P., Listy, przeł. M. Leśniewska, L. Suchanek, Kraków 1992.

Dekabryści, przełożyła S. Bórska, wstępem opatrzył H. Batowski, Wrocław 1957.

Dudek A., Modele romantyzmu i realizmu w liryce rosyjskiej lat czterdziestych XIX wieku, Kraków 1992.

Dudek A., Motyw Matki Boskiej w poezji rosyjskiej XIX wieku, [w:] Z badań nad dawną i nową literaturą rosyjską, red. K. Prus, Rzeszów 1991.

Galster B., Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie, Warszawa 1987.

Garewicz J., Schopenhauer, Warszawa 2000.

Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, Łódź 1999-2003.

Jatczak G., Szkic fizjologiczny w polskiej i rosyjskiej literaturze lat 30. i 40. XIX wieku, Poznań 1989.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, Gdańsk 2002.

Kowalczyk W., Oblicze Boga w twórczości poetów rosyjskich ze szkołu tzw. sztuki czystej, [w:] Oblicze Boga w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U. M. Mazurczak, Lublin 2000, s. 263-283.

Kucharska E., Rosyjska powieść historyczna pierwszego trzydziestolecia XIX wieku, Opole 1976.

Kuplowski M., Ideologia narodnicka a literatura rosyjska w latach 1870-1890, Warszawa 1986.

Lazari A., „Poczwiennictwo”. Z badań nad historią idei w Rosji, Łódź 1988.

Lazari A., Soborowość w myśli i literaturze rosyjskiej, [w:] Człowiek – dzieło – „sacrum”, red. S. Gajda, H. J. Sobeczka, Opole 1998, s. 479-487.

Lis K., Romantycy. Powinowactwa rosyjsko-europejskie. Studia, Kielce 1998.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Mucha B., Studia nad życiem literackim w Rosji (lata 1801-1825), Kraków 1981.

Orłowski J., Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej, Warszawa 1992.

Sielicki F., Русская литература первoй трети XIX века. Przewodnik tematyczny dla studentów filologii rosyjskiej, Wrocław 1978.

Stawarz B., Rosyjska poezja antologiczna XIX w., Kraków 1999.

Suchanek L., Preromantyzm w Rosji, Kraków 1991.

Suchanek L., Rosyjska ballada romantyczna, Wrocław 1974.

Śliwowska W., Mikołaj I i jego czasy (1825-1855), Warszawa 1965.

Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Бухштаб Б. Я., Русская поэзия 1840-1850 годов, [w:] Поэты 1840-1850 годов, Ленинград 1972.

Бухштаб Б. Я., Русские поэты. Тютчев, Фет, Козьма Прутков, Добролюбов, Ленинград 1970.

Захаркин А. Ф., Русские поэты второй половины XIX века. Пособие для учителя, Москва 1975.

История русской поэзии, ред. Б. П. Городецкий, т. 1-2, Ленинград 1969.

Пером и прелестью. Женщины в пантеоне русской литературы. Сборник статей, ред. В. Лящак, Д. Абмрозяк, Opole 1999.

Скатов Н., Литературные очерки, Москва 1985, (поэзия «чистого искусства», русская поэзия середины 19 века и поэты некрасовской школы).

Суханова Н. Р., Мастера русской лирики. А. А. Фет, Я. П. Полонский, А. Н. Майков, А. К. Толстой. Пособие для учителя, Москва 1982.

Aleksander Puszkin:

Achmatowa A., Mój Puszkin. Rozprawy i uwagi krytyczne, Warszawa 1976.

Bezwiński A., Aleksander Puszkin a idealiści moskiewscy. Kontakty, współpraca, powinowactwa, Bydgoszcz 1980.

Fiszman S., Bohater „Jeźdźca Miedzianego”, „Slavia Orientalis” 1966, nr 2, s. 153-163.

Goldgart S., Oniegin i Tatiana – próba nowego spojrzenia, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość – Kultura – Język, red. A. Bolek, D. Piwowarska, A. Raźny, Kraków 1998, s. 163-168.

Kaczkowska T., Struktura narracyjna prozy fabularnej Aleksandra Puszkina, Wrocław 1983.

Pomorski A., Sceptyk w piekle, [w:] idem, Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 13-33.

Semczuk A., Kaukaz w literaturze rosyjskiej (Puszkin, Lermontow, Lew Tołstoj), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, pod red. K. Galon-Kurkowej, Wrocław 1997, s. 47-53.

Stachurka M., Bołdinowski cykl dramatyczny – „małe tragedie”, „Slavia Orientalis” 2005, nr 1, s. 23-45; nr 4, s. 527-551.

Stachurka M., O „Damie pikowej” A. Puszkina i jej spuściźnie w literaturze współczesnej („Walet pikowy” Borysa Akunina), „Slavia Orientalis” 2007, nr 1, s. 7-17.

Toporowski M., Geniusz i caryzm, Rzecz o Puszkinie, Warszawa 1971.

Wieresajew W., Puszkin żywy, Kraków 1978.

Woroszylski W., Kto zabił Puszkina?, Warszawa 1983.

Michaił Lermontow:

Ejchenbaum B., Proza Lermontowa, [w:] B. Ejchenbaum, Szkice o prozie i poezji, wybór i przekład L. Pszczołkowska, R. Zimand, Warszawa 1973, s. 7-49.

Galon-Kurkowa K., Nad prozą Lermontowa, Wrocław 1984.

Jakubowski W., Michał Lermontow, Warszawa 1972.

Semczuk A., Michał Lermontow. Dramatyczny los poety, Warszawa 1992.

Zgorzelski Cz., Lermontow, Łódź 1949.

Zgorzelski Cz., O „Bohaterze naszych czasów”, [w:] M. Lermontow, Bohater naszych czasów, przeł. W. Luboradzki, Łódź-Wrocław 1949, s. V-XXVIII.

Nikołaj Gogol:

Abassy M., Od „klerków” do biurokratyzmu – twórczość Mikołaja Gogola, [w:] Prace Komisji Słowian PAU, t. VII, Kultura i polityka, red. L. Suchanek, Kraków 2008, s. 5–21.

Evdokimov P., Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, przeł. A. Kunka, Bydgoszcz 2002.

Galster B., Mikołaj Gogol, Warszawa 1967.

Galster B., O „przełomie światopoglądowym” Gogola, „Slavia Orientalis” 1970, nr 3, s. 247-257.

Galster B., Wstęp, [w:] Gogol M., Martwe dusze, tłum. W. Broniewski, M. Leśniewska, opracowanie B. Galster, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. V-CLII.

Kościołek A., „Wybrane fragmenty z korespondencji z przyjaciółmi”. O ideowych poszukiwaniach Mikołaja Gogola, Toruń 2004.

Smaga J., Z problematyki artystyczno-ideowego światopoglądu Mikołaja Gogola, [w:] Studia rusycystyczne z epoki romantyzmu, Wrocław 1973, s. 61-75.

Гарин И., Загадочный Гоголь, Москва 2002.

Носов В., „Ключ” к Гоголю, London 1985.

Зенковский В., Гоголь, Париж 1961.

Iwan Turgieniew:

Петров C. М., И. С. Тургенев. Творческий путь, Москва 1961.

Semczuk A., Iwan Turgieniew, Warszawa 1970.

Semczuk A., Iwan Turgieniew i szkoła naturalna, „Slavia Orientalis” 1966, nr 2, s. 163-199.

Trochimiak J., Iwan Turgieniew, Lublin 1985.

Walicki A., „O schopenhaueryzmie” Turgieniewa, [w:] idem, Idea wolności u myślicieli rosyjskich. Studia z lat 1955-1959, Kraków 2000.

Zacharkin A., Problematyka szczęścia i obowiązku w twórczości Iwana Turgieniewa, „Slavia Orientalis” 1969, nr 3, s. 243-253.

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku prowadzenia zajęć metodami zdalnymi zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie cotygodniowych prac pisemnych i testów sprawdzających przyswojenie kolejnych partii treści programowych. Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen cząstkowych.

Zakres tematów:

1. Klasycyzm w literaturze rosyjskiej: wyróżniki prądu, przedstawiciele. "Synalek szlachecki" Denisa Fonwizina.

2. Sentymentalizm rosyjski: wyróżniki prądu, przedstawiciele. "Biedna Liza" Nikołaja Karamzina.

3. Literatura lat 1801-1825: życie literackie epoki, stowarzyszenia i salony literackie, dyskusje o kierunku rozwoju literatury rosyjskiej, spory o język i styl literatury, czasopisma literackie, poglądy na temat roli i miejsca poety w społeczeństwie rosyjskim. [WYKŁAD].

4. „Złoty wiek” poezji rosyjskiej: poeci „plejady Puszkinowskiej”, rosyjska liryka pierwszej połowy XIX wieku, twórczość Fiodora Tiutczewa (poezja filozoficzna, miłosna, Polska w światopoglądzie poety).

5. "Eugeniusz Oniegin" Aleksandra Puszkina. Portret „zbędnego człowieka”, utwór jako „encyklopedia życia rosyjskiego”, wyróżniki gatunkowe poematu dygresyjnego, miejsce utworu w twórczości poety (ewolucja od romantyzmu ku realizmowi).

6. "Jeździec miedziany" A. Puszkina. Historiozofia Puszkina, motyw Petersburga, ocena Piotra I, motyw „małego człowieka”, polemika z Adamem Mickiewiczem.

7. "Opowieści Biełkina" A. Puszkina ("Zamieć", "Panna dziedziczka", "Trumniarz", "Wystrzał, Poczmistrz"). Problematyka „małego człowieka” i „niskiej rzeczywistości”, kompozycja utworu. "Córka kapitana": geneza powieści, problematyka utworu.

8. "Bohater naszych czasów" Michaiła Lermontowa. Motyw „zbędnego człowieka”, utwór jako pierwsza powieść psychologiczna, kompozycja, narracja, recepcja powieści.

9. „Opowieści petersburskie” Nikołaja Gogola ("Newski Prospekt", "Nos", "Portret", "Zapiski wariata", "Płaszcz"/"Szynel"). Obraz Petersburga, motyw „małego człowieka”, program estetyczny pisarza, wątki romantyczne cyklu.

10. "Martwe dusze" N. Gogola. Przebieg pracy nad powieścią, warstwa ideowa utworu, semantyka tytułu, idea mesjanizmu Rosji, wyróżniki gatunkowe powieści, recepcja "Martwych dusz", praca nad drugim tomem powieści.

11. Literatura rosyjska lat 40. i II połowy XIX wieku – charakterystyka ogólna. Poezja rosyjska lat 40. i II połowy XIX wieku: nurty poetyckie (poezja antologiczna, poeci „szkoły Lermontowa”, poezja obywatelska, poezja „sztuki czystej”). [wykład].

12. "Rudin" Iwana Turgieniewa. Portret „zbędnego człowieka”, „szlacheckie gniazdo” jako zjawisko społeczne i motyw literacki.

13. "Ojcowie i dzieci" Iwana Turgieniewa. Konflikt pokoleń i obozów społeczno-politycznych (liberalna szlachta contra rewolucyjni demokraci). Diagnoza nihilizmu w Rosji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 111
Jolanta Brzykcy 15/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.