Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akcje rysunkowe 1401-AkRys-3Z-sm-SJ
Pracownia (PRC) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Efekty uczenia się:

K_W02- Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych . A2_W08

K_W07- Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii rysunku, historii sztuki, sztuki współczesnej i najnowszej. A2_W10, H2A_W06

K_W10 -Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. A2_W12

K_U01- Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

K_U02- Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12

K_U06 - Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2_U16

K_U07 - Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących

u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności. A2_U17

K_U11 - W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. A2_U20

K_K01 -Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny. A2_K04, H2A_K03, S2A_K03

K_K02 - Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03

K_K03- Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować. H2A_K02, S2A_K02

K_K05 - Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. A2_K01, H2A_K01, S2A_K01, S2A_K05, S2A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• Zaliczenie semestru polega na indywidualnym – grupowym przeglądzie prac i wnikliwej ich ocenie(K_W02, K_W07)

• Prace winny odzwierciedlać wszystkie tematy ćwiczeń semestralnych, pożądane są dodatkowe pozaprogramowe propozycje studentów(K_W10, K_U02)

• Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywny w nich udział(K_K01, K_K02, K_K03, K_K05)

Kryterium ocen

• Wysoki poziom techniczno-wykonawczy (K_U01)

• Adekwatność użytych środków wobec założeń, tematu, koncepcji pracy(K_U06)

• Aspekt poszukująco-nowatorski bądź studyjna rzetelność(K_U11)

• Sposób podania, ogólny wyraz estetyczny(K_U06)

• Dojrzałość pracy, poziom intelektualny(K_U01)

• Zaangażowany stosunek do specjalności i przedmiotu(K_K03)

Zakres tematów:

akcje artystyczne

pisanie scenariusza akcji rysunkowej

czarna dziura

żywy obraz "Śniadanie na trawie"

punkt i linia

rysunek kolektywny

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz, prezentacja, działanie grupowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, sala 21
Piotr Grygorkiewicz 13/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Szosa Bydgoska 50/56)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.