Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osteologia i metody identyfikacji osób na podstawie szczątków kostnych 2600-OSSA-3-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 0
Efekty uczenia się:

: - student zna, rozumie pojęcia dotyczące anatomii człowieka i antropologii fizycznej, opisuje szczegółowo budowę układu kostnego człowieka (K_W01)

- wyjaśnia pojęcia anatomiczne oraz związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją poszczególnych kości z uwzględnieniem zmienności wewnątrzpopulacyjnej i międzypopulacyjnej (K_W02)

- wskazuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w badaniach anatomicznych i antropologicznych (K_W05)

- zna zasady etyki badań w antropologii i anatomii człowieka oraz pracy ze szczątkami ludzkimi (K_W19)

-wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka i antropologii w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

- wykorzystuje dostępne źródła informacji naukowej w celu weryfikacji zebranego materiału biologicznego (K_U07)

- wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej (z zakresu anatomii i antropologii) w języku ojczystym i angielskim (KU_16)

- rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu anatomii człowieka i antropologii (K_K01).

- wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do biologii sądowej (K_K02)

- ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych (K_K03)

- ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką naukową (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu (mieszany: pytania otwarte i pytania zamknięte)

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-87%

db plus- 88-94%

bdb- 94-100%

Zakres tematów:

- Określenie położenia i ruchów poszczególnych części ciała, płaszczyzny, osie ciała, standardowa pozycja anatomiczna

- Budowa kości (beleczki kostne, włókna kolagenowe, komórki kostne; istota kostna gąbczasta i zbita; okostna, szpik itp.)

- Szkielet człowieka jako całość

- Kręgosłup i jego krzywizny, odcinki, kręg prawdziwy, cechy charakterystyczne kolejnych kręgów

- Żebra - budowa, podział

- Mostek - budowa

- Obręcz barkowa – elementy, budowa

- Kończyna górna – elementy, budowa

- Obręcz miedniczna – elementy, budowa

- Kończyna dolna – elementy, budowa

- Czaszka – elementy, budowa

- Dymorfizm płciowy – definicja, przyczyny

- Cechy I- II- III-rzędowe płci

- Dymorfizm płciowy cech somatycznych, ekspresja na szkielecie, metody oceny płci

- Zróżnicowanie rasowe – ekspresja na szkielecie

- Szacowanie wysokości ciała – metody

- Szacowanie masy ciała- metody

- Pierwotne i wtórne punkty kostnienia

- Osteogeneza (kostnienie mezenchymatyczne, chrzęstne)

- Remodelowanie kości (w tym wzrost kości na długość)

- Połączenia kości (ścisłe – więzozrost, kościozrost, chrząstkozrost; ruchome – staw: budowa, rodzaje, podział)

- Ustalanie wieku osób zmarłych w początkowych okresach ontogenezy (zęby, długość kości, stopień ossyfikacji)

- Cechy uzębienia

- Funkcje zębów

- Podział i budowa ogólna

- Budowa szczegółowa

- Cechy Mühlreitera

- Odontologia i odontoskopia – definicje, przydatność do identyfikacji osobniczej, w tym także analizy DNA

- Standardy postępowania odontologów w trakcie prac identyfikacyjnych (w tym identyfikacja ludzkie/zwierzęce)

- Cechy identyfikacyjne uzębienia (wygląd i anatomia poszczególnych zębów, ich wzajemny układ, liczba, kształt łuków zębowych, stosunek zębów szczęki do zębów żuchwy (zgryz), wady w budowie jamy ustnej itp.; cechy grupowe - powszechnie występujące we wszystkich zębach (rozmiar, liczba, kształt); cechy indywidualne - odstępstwa od charakterystyki grupowej (rotacje, przemieszczenia, złamania, braki w uzębieniu, mikro- lub makrodoncja etc.)

- Odtwarzanie wyglądu przyżyciowego w nawiązaniu do typów Kretschmera

- Zgryz i jego wady (płaszczyzna sagitalna: krzyżowy, przewieszony; płaszczyzna frankfurcka: prosty, tyłozgryz, przodozgryz; płaszczyzna oczodołowa: otwarty, głęboki)

- Deformacje funkcjonalne, patologie aparatu żucia (w tym zaburzenia rozwojowe liczby, budowy, kształtu, miejsca

- Określanie wieku na podstawie uzębienia (stopnie starcia, zmiany morfologiczne, metody biochemiczne)

- Ślady zębów i ich dokumentacja (nagryzienia, przegryzienia, powierzchniowe, odgryzienia; A-to-H rule, ABFO nr 2, deformacje pierwotne i wtórne)

- Ontogeneza – definicja, cechy

- Kategorie wieku w antropologii (kryteria biologiczne i wiekowe)

- Wiek rozwojowy

- Metody oceny wieku: metryczne, ocena spojenia łonowego, szwów, żeber, powierzchni uchowatej, stopień starcia i rozwoju uzębienia, histologiczne (osteony), chemiczne (kwas asparaginowy)

- Metody rekonstrukcji/aproksymacji wyglądu przyżyciowego

- Identyfikacja twarzy (superprojekcja)

- Paleoepidemiologia – definicja

- Elementy opisu szczątków kostnych (ogólne: kompletność, cechy dymorficzne, wiek, cechy metryczne , stopień starcia zębów; specjalistyczne: markery stresu, niedobory witamin, zmiany zwyrodnieniowe, urazy, próchnica i inne zmiany w obrębie aparatu żucia, zmiany zapalne, infekcje swoiste itp.)

- Frekwencja/intensywność – definicje

- Diageneza – definicja

- Pierwiastki przydatne do badań izotopowych – o czym informują? (tlen, stront, węgiel, azot)

- Badania aDNA (praktyka, problemy, zastosowanie)

- Datowanie radiowęglowe, kalibracja

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- opis

- opowiadanie

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- prezentacja multimedialna

- studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 13:00, sala II
Alicja Drozd-Lipińska 41/42 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.