Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osteologia i metody identyfikacji osób na podstawie szczątków kostnych 2600-OSSA-3-S1
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 0
Efekty uczenia się:

- student zna, rozumie pojęcia dotyczące anatomii człowieka i antropologii fizycznej, opisuje szczegółowo budowę układu kostnego człowieka (K_W01)

- wyjaśnia pojęcia anatomiczne oraz związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją poszczególnych kości z uwzględnieniem zmienności wewnątrzpopulacyjnej i międzypopulacyjnej (K_W02)

- wskazuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w badaniach anatomicznych i antropologicznych (K_W05)

- zna zasady etyki badań w antropologii i anatomii człowieka oraz pracy ze szczątkami ludzkimi (K_W19)

-- stosuje podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w postępowaniu dowodowym (K_U01)

-wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka i antropologii w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

- stosuje metody analizy materiału dowodowego z zakresu biologii i innych wybranych dyscyplin naukowych (K_U06)

materiału biologicznego (K_U07)

- wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej (z zakresu anatomii i antropologii) w języku ojczystym i angielskim (KU_16)

- rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu anatomii człowieka i antropologii (K_K01).

- wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do biologii sądowej (K_K02)

- ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych (K_K03)

- ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką naukową (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium. W zakresie umiejętności: zaliczenie praktyczne w postaci oceny zadań zrealizowanych na ćwiczeniach - wykonany projekt.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen cząstkowych uzyskanych na zajęciach i oceny z końcowego kolokwium.

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-87%

db plus- 88-94%

bdb- 94-100%

Zakres tematów:

1. Rekapitulacja informacji uzyskanych w trakcie cyklu zajęciowego Anatomia i histologia człowieka (część anatomiczna)

2. Antropometria – podstawy. Pomiary antropometryczne szkieletu postkranialnego

3. Pomiary antropometryczne czaszki

4. Ustalanie płci na podstawie szczątków kostnych

5. Szkielety osób młodocianych

6. Ustalanie wieku na podstawie szczątków kostnych

7. Zmiany patologiczne i rozwojowe i ich identyfikacja w materiale kostnym

8. Analiza wybranego zespołu szczątków ludzkich – praca własna

9. Analiza wybranego zespołu szczątków ludzkich – praca własna

10. Analiza wybranego zespołu szczątków ludzkich – praca własna

Metody dydaktyczne:

-wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna

- projekt

- obserwacja

- laboratorium

- ćwiczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska 10/11 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska 11/11 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 10:45 - 12:15, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska 10/10 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 12:15 - 13:45, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.