Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie mieniem publicznym 2751-PL-S2-2-A-ZMP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw; Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Magdalena Kogut-Jaworska "Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego", Warszawa 2008; K. Małachowski "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce : polityka, funkcjonowanie, ewaluacja", Szczecin 2019; J. Jagoda "Mienie samorządowe", Warszawa 2019;Grażyna Cern, "Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego", Warszawa 2019; Magdalena Łyszkiewicz "Gospodarowanie majątkiem komunalnym : zasady, metody, strategie", Warszawa 2018; Bartłomiej Marona, "Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego", Kraków 2018; Radosław Pastusiak "Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego", Łódź 2011; Monika Narojek, "Specjalne Strefy Ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej państwa", Białystok 2015 (dostęp elektroniczny: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3266/1/08_Monika%20NAROJEK.pdf )

Efekty uczenia się:

Student:

- zna terminologię z zakresu problematyki własności, mienia publicznego, pomocy publicznej;

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie różnic pomiędzy mieniem państwowym a samorządowym;

- zna podmioty zarządzające mieniem publicznym i ma pogłębioną wiedzę o posiadanych przez nie zakresach uprawnień.

- rozumie i potrafi interpretować przepisy prawa dotyczące mienia publicznego;

- potrafi właściwie (zgodnie z obowiązującym prawem) korzystać z mienia publicznego;

- wykorzystuje wiedzę na temat kompetencji poszczególnych podmiotów zarządzających mieniem publicznym w przypadku konieczności załatwienia sprawy administracyjnej.

- jest gotów do pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy na temat zarządzania mieniem publicznym, ponieważ ma świadomość, że jest to obszar prawa, który dość często jest nowelizowany.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie referatu, aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium

Zakres tematów:

1. Pojęcie mienia publicznego i przesłanki jego wydzielania. Klasyfikacja mienia publicznego.

2. Majątek publiczny

3. Środki publiczne.

4. Nieruchomości.

5. Przedsiębiorstwo a gospodarstwo rolne.

6. Podmioty zarządzające mieniem publicznym: państwowe i samorządowe (komunalne) osoby prawne; Skarb Państwa i jego organy, Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa; gmina, powiat, województwo jako podmioty mienia samorządowego, organy jednostek samorządu terytorialnego; Lasy Państwowe. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych; przedsiębiorstwo państwowe; instytucja gospodarki budżetowej; agencja wykonawcza; jednostka budżetowa; samorządowy zakład budżetowy; spółka osobowa; spółka kapitałowa.

7. Działalność gospodarcza i zasady jej podejmowania przez podmioty publiczne i podmioty korzystające z mienia publicznego. Ograniczenia w korzystaniu z mienia publicznego przez osoby pełniące funkcje publiczne.

8. Monopol w gospodarce.

9. Gospodarka komunalna. Pojęcie użyteczności publicznej. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

10. Zadania publiczne. Prywatyzacja wykonywania zadań publicznych.

11. Ograniczenia policyjno-reglamentacyjne (sanitarne, pożarowe, przemysłowe).

12. Organy nadzoru policyjnego i nadzoru reglamentacyjnego oraz środki ich działania.

13. Najwyższa Izba Kontroli. Regionalne Izby Obrachunkowe.

14. Pomoc publiczna – istota, zasady.

15. Specjalna strefa ekonomiczna jako forma regionalnej pomocy publicznej: . pojęcie, cele utworzenia, zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych, dyskusja, pogadanka, studium przypadku (case studies)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 306
Kamila Rezmer-Płotka 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)