Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Podstawy immunoprofilaktyki i immunoterapii 1700-KI-ZF-PODSTIMMU
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T: Immunologia. PWN, Warszawa 2018

2. Bryniarski K: Immunologia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Immunologia -funkcje i zaburzenia układu immunologicznego , Abul K. Abbas, red.

J.Żeromski; Edra Urban&PartnerWrocław 2017

2. Kowalski M : Immunologia kliniczna. Mediton , Łódź 2000

Efekty uczenia się:

W1: Zna definicję szczepionki, skład szczepionki, rodzaje szczepionek

W2: Zna mechanizmy powstawania odporności poszczepiennej (pierwotnej i wtórnej)

W3: Opisuje zjawisko odporności stadnej (populacyjnej)

W4: Omawia historię szczepień ochronnych

W5: Zna kalendarz szczepień, obowiązujący w Polsce

W6: Zna mechanizmy odpowiedzi immunologicznej wrodzonej i nabytej

W7: Zna definicję immunostymulacji i immunosupresji oraz umie omówić związane z nimi mechanizmy immunologiczne.

W8: Omawia niepożądane odczyny poszczepienne.

W9: Omawia szczepienia podróżnych.

W10: Zna zastosowania preparatów ludzkich immunoglobulin i przeciwciała monoklonalnych.

U1: Student potrafi wyjaśnić mechanizm powstawania odporności poszczepiennej.

U2: Student ma umiejętność odróżniania działania swoistego i nieswoistego immunoterapeutyków.

K1 : dąży do stałego podnoszenia swojej wiedzy

K2: posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych w celu wyszukiwania informacji

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynny udział w zajęciach (obecność obowiązkowa) oraz pisemne zaliczenie na ocenę w formie testu (pytania zamknięte jednokrotnego wyboru). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów na kolokwium (60% prawidłowych odpowiedzi). Uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów / Ocena

92-100% / Bardzo dobry

84-91% / Dobry plus

76-83% / Dobry

68-75% /Dostateczny plus

60-67% /Dostateczny

0-59% /Niedostateczny

Zaliczenie pisemne: ≥ 60% W1-W10, U1, U2, K1, K2

Zakres tematów:

Tematy wykładów :

1. Historia szczepień ochronnych

2. Budowa, skład, rodzaje szczepionek

3. Odporność poszczepienna

4. Polski kalendarz szczepień

5. Współczesne tendencje w tworzeniu szczepionek.

6. Szczepienia podróżnych.

7. Szczepionki stosowane w chorobach nowotworowych.

8. Immunostymulatory naturalne i syntetyczne (immunoterapueutyki swoiste i nieswoiste).

9. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania immunostymulatorów nieswoistych.

10. Mechanizmy działania nieswoistych immunostymulatorów roślinnych w oparciu o wybrane przykłady oraz ich zastosowanie.

11. Zatosowanie preparatów ludzkich immunoglobulin i przeciwciał monoklonalnych

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

 wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

 wykład problemowy

 wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 43/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.