Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy pedagogiki specjalnej 2600-SIW-M3-PP-3-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Barnes C, G. Mercer, (2008), Niepełnosprawność, Sic!, Warszawa.

Błeszyński J., Baczała D., Binnebesel J., (008), Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną w ujęciu pedagogicznym, WSEZ, Łódź.

Smith D.D., (2008), Pedagogika specjalna, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

- źródła i miejsce pedagogiki specjalnej w nauce oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu;

- subdyscypliny pedagogiki specjalnej

- koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

- zasady i normy etyczne obowiązujące w rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii

- współczesne podejście do problematyki osoby z niepełnosprawnością

- system kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego

Student potrafi:

1) wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych;

2) rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne, ukazując ich powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej, dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu;

3) diagnozować złożone sytuacje rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne i

resocjalizacyjne, projektować i prowadzić zajęcia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1) posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka;

2) doceniania tradycji i dorobku badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej oraz ich kontynuacji i poszerzania o nowe obszary i procedury badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- zaliczenie przedmiotu w postaci egzaminu pisemnego;

wykorzystana bibliografia - 25%;

merytoryczny poziom prezentowanych treści - 50%;

ocena kompetencji pisemnego prezentowania treści - 25%.

Kryteria oceniania dla pisemnych egzaminów:

powyżej 95% ocena bardzo dobry

90% ocena dobry plus

80% ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60% - próg zaliczenia, ocena dostateczny

Zakres tematów:

- źródła i miejsce pedagogiki specjalnej w nauce oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu;

- subdyscypliny pedagogiki specjalnej

- koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

- zasady i normy etyczne obowiązujące w rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii

- współczesne podejście do problematyki osoby z niepełnosprawnością

- system kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 13:00 - 14:00, sala 346
Ditta Baczała 21/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)