Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć ruchowych dla osób z niepełnosprawnością 2600-SIW-M3-MZ-3-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 15 h
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Śmiglewska M., Lewandowski A., Sarwińska J. (red.); O procesie nauczania ruchu. Wybrane zagadnienia metodyki edukacji fizycznej. wyd. II OW MW, Bydgoszcz 2015.

2. Morgulec-Adamowicz N, Kosmol A.; Sportowe formy aktywnosci osób niepełnosprawnych i starszych. Adaptowana aktywność fizyczna. PTN-AAF, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Kostencka A., Śmiglewska M., Szark-Eckard M. (red); Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym, realizacja podstawy programowej. OW MW, Bydgoszcz 2012.

Efekty uczenia się:

W1: Nazywa, stosuje, interpretuje najnowszą dydaktykę i jej miejsce w metodyce zajęć ruchowych w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w perspektywie personalistycznej kultury fizycznej. - K_W03

W2: Opisuje uwarunkowania efektywności procesu usprawniania osób niepełnosprawnych na każdym etapie rozwoju ontogenetycznego i kinezjologicznym. - K_W03, K_W12

W3: Zna prakseologiczny model postępowania metodycznego z osobami niepełnosprawnymi, zasady nauczania, uczenia się, doboru treści i organizacji kształcenia ruchowego, metody nauczania, wychowania, realizacji zadań oraz zdobywania i przekazywania wiadomości. - K_W03, K_W12

U1: Porównuje oraz wyjaśnia potrzebę dostosowania stylów kierowania i uczenia, sprzyjających zdrowiu, do procesu usprawniania ruchowego. - K_U07

U1: Interpretuje prakseologiczny model pracy, niezbędny w diagnostyce, planowaniu, realizacji, monitorowaniu, ocenie skuteczności, jak również nieodzowny w przygotowaniu zadania, jednostki metodycznej i programu - K_U08

K1: Dostrzega rozwój w różnych obszarach nauk o kulturze fizycznej i rozumie znaczenie uczenia się przez całe życie. - K_K03

K2: Rozumie znaczenie stylów uczenia w skutecznym porozumiewaniu się i aktywnym słuchaniu. - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - zaliczenie pisemne na ocenę - pytania półotwarte, dotyczące treści wykładów. Uzyskanie co najmniej 6 pozytywnych odpowiedzi, daje ocenę pozytywną - W03, W12,U07, U08.

Suma uzyskanych punktów ocena

<59 niedostateczny

59-68 dostateczny

69-76 dostateczny plus

77-84 dobry

85-89 dobry plus

90 - 100 bardzo dobry

Zakres tematów:

Wykłady:

1. Najnowsza dydaktyka i jej miejsce w metodyce zajęć ruchowych w pracy z osobami z niepełnosprawnością w perspektywie personalistycznej kultury fizycznej.

2. Uwarunkowania efektywności procesu usprawniania osób z niepełnosprawnością na każdym etapie rozwoju ontogenetycznego i kinezjologicznym. Rodzaje aktywności fizycznej ich wartości zdrowotne i terapeutyczne.

3. Prakseologiczny model postępowania metodycznego – diagnoza, prognoza, planowanie, realizacja i obserwacja efektów oraz analiza skuteczności, wnioskowanie i wprowadzanie zmian.

4. Zasady nauczania, uczenia się, doboru treści i organizacji kształcenia ruchowego, metody nauczania, wychowania, realizacji zadań oraz zdobywania i przekazywania wiadomości.

5. Role zawodowe specjalisty jako wychowawcy na rzecz zdrowia, style uczenia i kierowania pracą z osobami z niepełnosprawnością, a także motywacje oraz ich znaczenie w procesie nauczania ruchu tych osób.

6. Budowa jednostki metodycznej, indywidualizacja i jej miejsce w doborze odpowiednich zadań, metod oraz form organizacji zajęć z osobami z niepełnosprawnością oraz organizacja zajęć i jej znaczenie dla efektywności pracy oraz unikania zakłóceń.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny i problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:00 - 17:00, sala M2
Jadwiga Sarwińska 21/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.