Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

2.2. Immunologia 1600-LekM21NPKIMM-J
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: nie dotyczy
Literatura:

jak w części ogólnej

Efekty uczenia się:

Seminaria :

W5: Charakteryzuje i klasyfikuje niedobory odporności : pierwotne i wtórne -C K_W22

W6: Omawia immunologiczne metody rozpoznawania niedoborów odporności -C K_W22

W7: Opisuje mechanizmy immunologiczne wszystkich typów nadwrażliwości (typ I,II,III,IV) - C K_W22

W8: Omawia przykłady chorób z nadwrażliwości- C K_W22

W9: Określa istotę immunomodulacji - C K_W22

W10: Omawia podstawy immunologii szczepień ochronnych,

budowę i rodzaje szczepionek klasycznych, obowiązujący

kalendarz szczepień - C K_W22

W11: Charakteryzuje działanie immunostymulacji nieswoistej; immunostymulatory naturalne i syntetyczne; przykłady - C K_W22

W12: Opisuje budowę i rozumie znaczenie głównego układu zgodności tkankowej (MHC/HLA) . Omawia znaczenie polimorfizmu układu C K_W21

W13: Omawia podstawy immunologii transplantacyjnej; rodzaje przeszczepów, immunogenność poszczególnych przeszczepów, określa antygeny odpowiedzialne za odrzucenie przeszczepu –C K_W24

W14: Omawia rodzaje i wyjaśnia patomechanizm odrzucenia przeszczepu: nadostrego, ostrego przyspieszonego, ostrego i przewlekłe C K_W24

W15: Omawia zasady doboru dawca-biorca na przykładzie wybranych przeszczepów narządowych oraz przeszczepów krwiotwórczych- C K_W24

K1: Dostrzega potrzebę stałego dokształcania się -K_K08

K2: Posiada nawyk samokształcenia i aktualizacji posiadanej wiedzy

K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Seminaria:

- wejściówki na seminariach (punktowane: 1-10pkt)

-wejściówka napisana na 60% pkt- zal

-wejściówka napisana poniżej 60%: -1pkt ( odejmowany z punktacji kolokwium końcowego)

- przedłużona obserwacja /aktywność na zajęciach: (puntowana 0-1 pkt)

- referaty przygotowywane na seminaria ( punktowane 0-1 pkt)

( W5 - W15, K1, K2)

Kolokwium końcowe zaliczeniowe:

Test jednokrotnego wyboru, 25-30 pytań, materiał z wykładów, seminariów i ćwiczeń.

(W1-W17, U1-U3)

W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu należy uzyskać minimum 60% pkt z testu końcowego. W punktacji kolokwium końcowego zostaną uwzględnione wszystkie punkty ujemne i dodatnie, uzyskane podczas ćwiczeń i seminariów.

Kryterium zaliczenia testu

≥ 60% pkt zaliczone

< 60% pkt niezaliczone

Studentom przysługuje jedna poprawka kolokwium końcowego w terminie uzgodnionym z kierownikiem Katedry. Poprawka ma formę testu jednokrotnego wyboru- 25-30 pytań.

Kryterium zaliczenia testu poprawkowego

≥ 60% pkt zaliczone

< 60% pkt niezaliczone

W punktacji kolokwium poprawkowego, nie są uwzględniane żadne punkty dodatkowe, uzyskane podczas seminariów i ćwiczeń.

Zakres tematów:

Seminaria:

1.Wprowadzenie do immunologii. Regulaminy BHP i regulamin dydaktyczny Katedry Immunologii.

Antygen, przeciwciało, układ dopełniacza.

Antygen, hapten, superantygen, mitogen- pojęcia, przykłady.

Immunogenność, klasyfikacje antygenów.

Przeciwciała. Przeciwciało, a immunoglobulina.

Budowa przeciwciał, charakterystyka klas.

Dopełniacz- charakterystyka układu dopełniacza, aktywacja- drogi aktywacji, funkcje dopełniacza.

2. Charakterystyka wybranych komórek układu odpornościowego.

Limfocyty: podstawowe populacje i subpopulacje Th, Tc, Ts/Treg, Tδ, komórki NK, NKT, komórki dendrytyczne-subpopulacje, droga dojrzewania DC, granulocyty, limfocyt B i plazmocyty. Monocyty, makrofagi. Definicje, charakterystyka morfologii i czynności wszystkich wymienionych powyżej populacji komórkowych.

3.Podstawy immunologii transplantacyjnej. Układ MHC (major histocompatibility complex)

Struktura i funkcje głównego układu zgodności tkankowej (MHC/HLA).

Polimorfizm układu HLA i jego konsekwencje.

Antygeny MHC klasy I i MHC klasy II- budowa, występowanie, funkcja.

Klasyfikacja przeszczepów: autogeniczne, allogeniczne, izogeniczne, ksenogeniczne.

Przeszczep krwiotwórczy.

Reakcja organizmu biorcy na przeszczep: antygeny odpowiedzialne za odrzucanie przeszczepu.

Immunologiczne kryteria doboru dawca-biorca.

Reakcja odrzucenia przeszczepu- (nadostre, ostre przyspieszone, , ostre, przewlekłe)- mechanizmy immunologiczne.

4.Charakterystyka reakcji nadwrażliwości :

- klasyfikacja Gella – Coombsa.

· Patomechanizm reakcji typu I:

Pojecia: atopia, alergia, wstrząs anafilaktyczny, alergen

Czynniki genetyczne oraz środowiskowe (hipoteza higieny) warunkujące rozwój alergii

Mechanizm reakcji anafilaktycznej i anafilaktoidalnej

Komórki i mediatory reakcji natychmiastowej i późnej

· Reakcje nadwrażliwości typu II, III i IV

mechanizmy immunologicznego uszkodzenia tkanek

jednostki chorobowe związane z reakcjami nadwrażliwości;

5.Podstawy immunomodulacji.

Szczepionka- definicja, skład szczepionki klasycznej.

Adiuwanty- działanie, przykłady.

Odpowiedź immunologiczna poszczepienna- uodpornienie pierwotne i wtórne.

Rodzaje szczepionek. Bezpieczeństwo szczepień ochronnych.

Metody dydaktyczne:

Seminaria:

- metoda dyskusji okrągłego stołu, rozmowa podparta prezentacją multimedialną, interpretacja wyników- praca w podgrupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jacek Michałkiewicz, Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 21/24 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 19/24 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 22/24 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 23/24 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 21/24 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Małgorzata Wiese-Szadkowska 20/24 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Małgorzata Wiese-Szadkowska 23/24 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 20/24 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska 20/24 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 16/24 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 18/24 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 18/24 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Małgorzata Wiese-Szadkowska 23/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.