Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium 2600-SEMBiOS1-3-S1
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Biotechnologia
Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:
- udział w seminariach - 15 godzin
Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:
- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 20 godzin
- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 10 godzin
- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 5 godzin
Łącznie: 50 godzin (2 ECTS)

Biologia
Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:
- udział w seminariach - 15 godzin
Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:
- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 4 godziny
- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 4 godziny
- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 2 godziny
Łącznie: 25 godzin (1 ECTS)
Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Biotechnologia

Wiedza:

W1: Student zna i rozumie podstawowe oraz specjalistyczne pojęcia w zakresie biotechnologii, związane z tematyką spotkań seminaryjnych oraz przygotowywanej pracy licencjackiej – K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W16, K_W17, K_W19

W2: Zna zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych i wystąpień ustnych oraz pisania prac naukowych/pracy licencjackiej – K_W14, K_W21

W3: Definiuje podstawowe pojęcia i zasady z dziedziny ochrony własności intelektualnej – K_W21

W3: Zna język angielski w stopniu pozwalającym na posługiwanie się najnowszą, specjalistyczną literaturą z zakresu tematyki seminariów oraz przygotowywanej pracy licencjackiej – K_W12

Umiejętności:

U1: Student wyszukuje i efektywnie korzysta z literatury naukowej oraz popularno-naukowej w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki prowadzonych seminariów oraz przygotowywanej pracy dyplomowej, posiada umiejętność selekcji oraz krytycznej oceny analizowanych danych, posługuje się terminologią biotechnologiczną – K_U05, K_U06, K_U08, K_U12, K_U15, K_U17, K_U19

U2: Stosuje podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do organizowania danych i prezentacji wyników – K_U03, K_U10, K_U17

U3: Samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną oraz wygłasza referat dotyczący zagadnień związanych z tematyką badawczą wybranej katedry i przygotowywanej pracy dyplomowej – K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19

U4: Potrafi napisać rozprawę naukową/pracę licencjacką w języku polskim oraz streszczenie pracy w języku angielskim – K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz określa kierunki dalszego kształcenia – K_U04, K_U18

Kompetencje społeczne:

K1: Student formułuje opinie na temat podstawowych problemów z zakresu biotechnologii, samodzielnie stawia pytania oraz poszukuje odpowiedzi, aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej – K_K05, K_K10

K2: Krytycznie ocenia informacje pochodzące z publikacji naukowych, internetu a szczególnie ze środków masowego przekazu i mediów społecznościowych dotyczących wykorzystania osiągnięć biotechnologii w rolnictwie, przemyśle i medycynie – K_K02, K_K07

K3: Jest świadomy ryzyka wykorzystywanej działalności oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie stosowanych metod biotechnologicznych – K_K08

K4: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz podnoszenia swoich kompetencji, jest gotowy do planowania swojej dalszej edukacji – K_K01,

K5: Wykazuje twórczą postawę w życiu zawodowym i społecznym – K_K11

K6: Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego – K_K06

Biologia

Wiedza:

W1: Student ma podstawową wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą czytanie literatury naukowej ze zrozumieniem – K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11

W2: Zna fachową literaturę polsko – i obcojęzyczną z zakresu wybranej specjalizacji/tematyki seminariów oraz realizowanej pracy dyplomowej – K_W15, K_W16

W3: Wykazuje znajomość nowoczesnych jakościowych i ilościowych metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych podczas realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy licencjackiej – K_W03, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12

W4: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa patentowego oraz etyki – K_W13, K_W14

Umiejętności

U1: Student samodzielnie wyszukuje i efektywnie korzysta z literatury naukowej oraz popularno-naukowej w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki prowadzonych seminariów oraz przygotowywanej pracy dyplomowej, posiada umiejętność selekcji oraz krytycznej oceny analizowanych danych oraz wyciągania wniosków – K_U01, K_U02, K_U09, K_U11, K_U12

U2: Stawia poprawne hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu – K_U07

U2: Stosuje podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników – K_U04

U3: Samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną oraz wygłasza referat dotyczący zagadnień związanych z tematyką badawczą wybranej katedry i przygotowywanej pracy dyplomowej – K_U14, K_U15

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz planuje własną karierę zawodową – K_U16

Kompetencje społeczne

K1: Racjonalnie i krytycznie ocenia informacje pochodzące z publikacji naukowych, internetu a szczególnie ze środków masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do nauk biologicznych – K_K03, K_K07

K2: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych, jest gotowy do planowania swojej dalszej edukacji – K_K01, K_K02, K_K13

K3: Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki – K_K06

K4: Jest chętny do pracy zespołowej – K_K11

Metody i kryteria oceniania:

Biotechnologia

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat : K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_W10, K_W16, K_W17, K_U05, K_U06, K_U08, K_U12, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19, K_K02, K_K05, K_K07, K_K08, K_K10

Biologia

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat : K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_K03, K_K07

Zakres tematów:

Tematyka i harmonogram spotkań seminaryjnych ustalane są na początku semestru przez prowadzącego/promotora. Tematy referatów przedstawianych przez studentów zgodna jest z tematyką badań katedry oraz realizowanymi pracami licencjackimi.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• eksponujące: pokaz (prezentacja multimedialna)

• podające: wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny (konwencjonalny)

• poszukujące: projektu, referatu, seminaryjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrotek 3/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Hrynkiewicz 5/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Smoliński 2/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz 3/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Lenartowska 1/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Jakubowska 6/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Golińska 4/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Dąbrowska 1/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Żbikowska 6/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Kobak 4/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Poznańska-Kakareko 4/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Janusz Żbikowski 6/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Szpila 2/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Hanna Kletkiewicz 1/ szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Rogalska 3/ szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Stankiewicz 3/ szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Piernik 4/ szczegóły
18 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Filbrandt-Czaja 3/ szczegóły
19 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Adamska 2/ szczegóły
20 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Kamiński 2/ szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Kasprzyk 3/ szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Wojciechowski 1/ szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Kowalski 1/ szczegóły
24 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Brożyna, Łukasz Kuźbicki 10/ szczegóły
25 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Swiontek Brzezinska, Aleksandra Burkowska-But, Maciej Walczak 11/ szczegóły
26 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Trejgell, Jarosław Tyburski, Justyna Wiśniewska 6/ szczegóły
27 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
28 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
29 (brak danych), (sala nieznana)
Adriana Szmidt-Jaworska 8/ szczegóły
30 (brak danych), (sala nieznana)
Emilia Wilmowicz 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.