Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium 2600-SEMBiOS2-2-S2
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Biotechnologia
Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:
- udział w seminariach - 15 godzin
Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:
- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 25 godzin
- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 8 godzin
- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 2 godziny
Łącznie: 50 godzin (2 ECTS)

Biologia:
Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:
- udział w seminariach - 15 godzin
Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:
- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 30 godzin
- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 20 godzin
- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 10 godzin
Łącznie: 75 godzin (3 ECTS)

Ochrona środowiska:
Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:
- udział w seminariach - 30 godzin
Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:
- wyszukiwanie i analiza specjalistycznej literatury polsko- i anglojęzycznej – 40 godzin
- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 20 godzin
- konsultacje z osobą prowadzącą seminarium - 10 godzin
Łącznie: 100 godzin (4 ECTS)
Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim związane z przygotowywaną prezentacją oraz tematem realizowanej pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Biotechnologia

Wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biotechnologii – K_W03, K_W06, K_W07

W2: Zna i rozumie aktualnie dyskutowane w literaturze specjalistycznej problemy związane z tematyką badań omawianych podczas spotkań seminaryjnych oraz w ramach realizowanej pracy magisterskiej – K_W14

W3: Zna język angielski w stopniu niezbędnym do swobodnego wyszukiwania i posługiwania się specjalistyczną literaturą w zakresie tematyki seminariów oraz przygotowywanej pracy magisterskiej – K_W09, K_W10

W4: Zna zaawansowane techniki biochemiczne i molekularne stosowane w biotechnologii – K_W05, K_W07, K_W08, K_W11, K_W16

W5: Zna zaawansowane oprogramowanie i specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne stosowane w biotechnologii – K_W12, K_W13, K_W15

W6: Zna zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych i wystąpień ustnych oraz pisania prac naukowych/pracy magisterskiej – K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_W18

Umiejętności:

U1: Samodzielnie wyszukuje i analizuje polsko – i anglojęzyczne oryginalne prace badawcze związane z tematyką spotkań seminaryjnych oraz realizowanej pracy magisterskiej i jest zdolny do oceny rzetelności uzyskanych informacji – K_U02, K_U03, K_U04, K_U14, K_U17

U2: Stosuje zaawansowane techniki biochemiczne i molekularne w celu rozwiązania zadania badawczego – K_U01, K_U07, K_U10

U3: Stosuje metody statystyczne do analizy i interpretacji danych oraz opisu uzyskanych wyników doświadczeń – K_U08

U4: Stosuje specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne (BLAST, MIRA, Clustal, pakiet PHYLIP) do otrzymania i analizy danych o charakterze specjalistycznym – K_U09

U5: Potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać dane i informacje pochodzące z różnych źródeł a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat – K_U03, K_U04, K_U05, K_U11

U6: Samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną oraz wygłasza referat dotyczący zagadnień związanych z tematyką seminariów oraz przygotowywanej pracy magisterskiej – K_U12, K_U14, K_U15, K_U17

U7: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz określa kierunki dalszego kształcenia – K_U04, K_U18

Kompetencje społeczne:

K1: Jest świadomy postępu wiedzy w zakresie biologii molekularnej i biotechnologii oraz rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz pogłębiania kompetencji zawodowych – K_K01, K_K04, K_K07, K_K10

K2: Współpracuje w zespole na zasadach partnerskich – K_K02

K3: Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i poszanowaniem prawa, w tym praw autorskich – K_K05

Biologia

Wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biologii – K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11

W2: Wskazuje źródła informacji naukowej w języku polskim i angielskim dotyczącej aktualnych kierunków rozwoju studiowanej dyscypliny/specjalizacji, jak również zna zasady projektowania eksperymentu, przeprowadzenia analiz i interpretacji uzyskanych wyników – K_W09, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16

W3: Wykazuje znajomość nowoczesnych jakościowych i ilościowych metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych podczas realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy magisterskiej – K_W03, K_W08, K_W09, K_W12

W4: Zna i rozumie aktualnie dyskutowane w literaturze specjalistycznej problemy związane z tematyką badań omawianych podczas spotkań seminaryjnych oraz w ramach realizowanej pracy magisterskiej – K_W15

W5: Ma wiedzę dotyczącą sposobu przygotowywania prezentacji, raportów, opracowań i manuskryptów oraz wiedzę matematyczną w zakresie opracowywania i analizy danych – K_W08, K_W12

W5: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa patentowego oraz etyki – K_W13, K_W14

Umiejętności:

U1: Student posługuje się wiedzą z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biologii K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07

U2: Samodzielnie wyszukuje i efektywnie korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki prowadzonych seminariów oraz przygotowywanej pracy magisterskiej, wykonuje analizę, syntezę, podsumowuje i dokonuje krytycznej oceny wyników, co umożliwia mu poprawne wnioskowanie i uzasadnianie opinii na dany temat – K_U01, K_U02, K_U09, K_U11, K_U12

U3: Stawia poprawne hipotezy naukowe oparte na logicznym rozumowaniu – K_U07

U4: Posługuje się językiem obcym umożliwiającym komunikowanie się na podstawowym poziomie zgodnie z wymaganiami B2 ESOKJ – K_U12, K_U14

U5: Samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną oraz wygłasza referat dotyczący zagadnień związanych z tematyką badawczą wybranej katedry/specjalizacji i przygotowywanej pracy magisterskiej, posługuje się prawidłową terminologią naukową i specjalistyczną – K_U01, K_U04, K_U07, K_U08, K_U14, K_U15

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz planuje własną karierę zawodową – K_U16

Kompetencje społeczne:

K1: Krytycznie analizuje wyniki własnych badań oraz badań innych autorów i ma świadomość konieczności podejmowania działań podnoszących ich wartość i zwiększających efektywność pracy– K_K03, K_K04, K_K06,

K2: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych, ma świadomość znaczenia podejmowania własnych inicjatyw – K_K01, K_K02, K_K07, K_K12, K_K13

K3: Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność przeprowadzonych analiz i ekspertyz oraz konieczności przestrzegania zasad etyki – K_K04, K_K05

Ochrona środowiska

Wiedza:

W1: objaśnia zasady planowania badań i opisuje metody badawcze wykorzystywane w obrębie dyscypliny naukowej, której dotyczy

realizowana praca magisterska – K_W08

W2: rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie ochrony środowiska – K_W13

W3: opisuje zasady przygotowywania i pisania prac naukowych – K_W14

W4: wymienia i omawia najważniejsze pozycje literaturowe z zakresu dyscypliny naukowej, której dotyczy realizowana praca magisterska – K_W15, K_W13, K_W14

Umiejętności:

U1: dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemów badawczych lub praktycznych – K_U01

U2: przygotowuje proste publikacje w języku polskim oraz krótkie doniesienia naukowe w języku obcym przestrzegając ogólnie przyjętych zasad pisania prac naukowych – K_U10

U3: prezentuje publicznie wyniki pracy własnej i zespołowej – K_U11

U4: posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim – K_U12

U5: wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo – K_U13

U6: łączy informacje pochodzące z rożnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez – K_U14

U7: planuje zawodową karierę i stosuje metody zmierzające do osiągania zamierzonych celów – K_U17

U8: uzasadnia wybór tematu pracy magisterskiej pod kątem planowanej kariery zawodowej lub naukowej – K_U20

Kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych – K_K01

K2: ma zdolność prawidłowego określania priorytetów służących realizacji zdefiniowanego przez siebie lub innych zadania – K_K03

K3: wykazuje dbałość o prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu – K_K04

K4: ma świadomość konieczności systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi z zakresu ochrony środowiska – K_K05

K5: jest świadomy problemów związanych z wykonywaniem wyuczonego zawodu i wykazuje zdolność do działania w sposób przedsiębiorczy – K_K08

K6: wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu – K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Biotechnologia

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat : K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U17, K_K01, K_K04, K_K07, K_K10

Biologia

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach i dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat – K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14, K_U15, K_K03, K_K04, K_K06

Ochrona środowiska

Ocenie podlega:

- obecność,

- aktywny udział w zajęciach, dyskusji,

- prezentacja multimedialna i wygłoszony referat: K_W08, K_W13, K_W14, K_W15 K_U10, K_U11, K_U12, K_U14,K_U20 K_K 01, K_K03,K_K04,K_K 05, K_K08,K_K10

Zakres tematów:

Tematyka i harmonogram spotkań seminaryjnych ustalane są na początku semestru przez prowadzącego/promotora. Tematyka referatów przedstawianych przez studentów zgodna jest z tematyką badań katedry/wybraną specjalizacją oraz realizowanymi pracami magisterskimi

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• eksponujące: pokaz (prezentacja multimedialna)

• podające: wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny (konwencjonalny)

• poszukujące: projektu, referatu, seminaryjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrotek 3/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Hrynkiewicz 2/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Janusz Niedojadło 2/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Lenartowska 3/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Roszek 7/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Golińska 4/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Dąbrowska 4/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Kobak 1/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Poznańska-Kakareko 2/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Kakareko 1/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Szpila 2/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Rogalska 3/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Stankiewicz 2/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Kamiński, Stefany Cardenas Perez 3/ szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Wojciechowski 1/ szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Swiontek Brzezinska, Aleksandra Burkowska-But 3/ szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Trejgell, Jarosław Tyburski 2/ szczegóły
18 (brak danych), (sala nieznana)
Adriana Szmidt-Jaworska 5/ szczegóły
19 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Tretyn 5/ szczegóły
20 (brak danych), (sala nieznana)
Emilia Wilmowicz 2/ szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Marciniak 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)