Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1100-12-F21-0-SemMgr
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.

2. Wójcik K., Pisze akademicką pracę dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2011.

3. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999.

4. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

1. Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, SGH, warszawa 2008.

2. Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji., Wyd. 3., AE, Poznań 1999.

3. Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 1998.

4. Ładoński W., Urban S., Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych. Poradnik, PWN, Warszawa 1989.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01. Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych

K_U02. Wyrabia umiejętności analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk finansowych, stawiania prostych hipotez badawczych i ich weryfikowania

K_U09. Nabywa umiejętności tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień w języku polskim w dziedzinie finansów i rachunkowości

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02. Aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej i korzysta z zaproponowanych w trakcie dyskusji sugestii.

K_K06. W sposób samodzielny i krytyczny uzupełnia wiedzę i umiejętności potrzebne do napisania pracy magisterskiej

K_K03. Potrafi uzyskać informacje niezbędne do weryfikacji postawionych hipotez badawczych z zakresu finansów i rachunkowości i zrealizować założony cel pracy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia poszczególnych semestrów jest:

I semestr -wybór tematu i opracowanie konspektu pracy,

II semestr - opracowanie dwóch rozdziałów pracy

III semestr - opracowanie i złożenie kompletnej pracy.

zaliczenie seminarium (złożenie pracy)

K_W01+, K_W06+, K_W09+, K_U01+, K_U02+, K_U09+, K_K02+, K_K03+, K_K06+,

recenzja pracy

K_W06+ , K_U06+, K_U09+, K_K03+

ocena pracy

K_W06+, K_U02+, K_U09+, K_K03+;

egzamin magisterski

K_W06+, K_U01+, K_U09+

Zakres tematów:

Tematy prac magisterskich mogą dotyczyć:

Zarządzania finansami przedsiębiorstw,

Analizy finansowej wykorzystywanej do oceny sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa

Rachunkowości, sprawozdawczości i finansów wybranych przedsiębiorstw, a także instytucji finansowych.

Analizy i rewizji finansowej sprawozdań finansowych.

Finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Ubezpieczeń społecznych, w tym systemów emerytalnych w Polsce i wybranych krajach świata.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- biograficzna,

- giełda pomysłów,

- klasyczna metoda problemowa,

- obserwacji,

- studium przypadków,

- seminaryjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Fiszeder 0/8 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Orzeszko 0/8 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Siemińska 0/8 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Kuzel 0/8 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Dziawgo 0/8 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Sojak 0/8 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Zimnicki 0/8 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Marlena Ciechan-Kujawa 0/8 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Goldmann 0/8 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Makowska 0/8 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Banaszkiewicz 0/8 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Kołosowska 0/8 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Leszek Dziawgo 0/8 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Buszko 0/8 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Piotrowski 0/8 szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Walczak 0/8 szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Krupa 0/8 szczegóły
18 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Polasik 0/8 szczegóły
19 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Piotrowska 0/8 szczegóły
20 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Huterska 0/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.