Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek nieruchomości 2800-RN-GP-3-S1
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godz. wykładu, 5 godz. konsultacji

2. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 10

Łącznie: 30 godz.
wykład 2 ECTS

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

M. Krajewska, Wartość gruntu w procesie przekształcania przestrzeni, Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz 2018,

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011.

I. Foryś, M. Nowak, Zarządzanie przestrzenią, POLTEXT, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

H. Gawron, Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, UE Poznań 2011

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z UE, UŁ, Łódź, 2007

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

K_W03: Posiada wiedzę na temat społecznych i ekonomicznych

uwarunkowań gospodarki przestrzennej; posiada niezbędny zasób informacji

dotyczący metod analizy procesów społeczno-demograficznych i

gospodarczych, służącej podejmowaniu racjonalnych decyzji przestrzennych;

posiada wiedzę o strukturach i funkcjonowaniu miast i wsi w systemach

osadniczych, a także na temat rozwoju obszarów wiejskich.

K_W06: Zna metody analizy zjawisk społeczno-gospodarczych oraz

przyrodniczych w przestrzeni geograficznej z wykorzystaniem statystyki

opisowej i matematycznej oraz modelowania geoprzestrzennego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny:

1. wykład kończy się zaliczeniem pisemnym złożonym z 20 pytań otwartych i zamkniętych

Kryteria oceniania egzaminu pisemnego:

ocena bdb - od 95% (włącznie) - do 100%,

ocena db+ - od 85% (włącznie) - do 94% (wyłącznie),

ocena db - od 75% (włącznie) - do 84% (wyłącznie),

ocena dst+ - od 65% (włącznie) - do 74% (wyłącznie),

ocena dst - od 45% (włącznie) - do 64% (wyłącznie).

Zakres tematów:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

- Zajęcia organizacyjne - zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

- Charakterystyka nieruchomości - Pojęcia, Cechy, Klasyfikacja, Funkcje, Formy władania i ograniczenia prawa własności

- Wartość nieruchomości i jej rodzaje, opłaty i obciążenia dot. nieruchomości

- Rynek nieruchomości - pojęcia i cechy, zasady funkcjonowania

- Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości

- Uczestnicy rynku nieruchomości

- Segmentacja rynku

- Źródła i techniki finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

- Elementy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny i konwersatoryjny na platformie TEAMS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 10:40, (sala nieznana)
Ewa Siemińska 45/46 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.