Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultury tkankowe roślin 2600-KTRBIOT-2-S1
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (47 godz.):
- udział w wykładach – 15 h (100% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość)
- udział w ćwiczeniach - 30 h (27h co stanowi 90% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość)
- konsultacje - 2 h (100% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość)

Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta (28 godz.) :
- przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 5 h
- przygotowanie do kolokwiów - 13 h.
- przygotowanie do egzaminu - 10 h

Łącznie 75 godz. (3 ECTS)
Literatura:

Biotechnologia roślin wydanie II pod red. Stefana Malepszego PWN, 2009

Hodowla komórek i tkanek roślinnych pod red. Macieja Zenktelera PWN, 1984

Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin pod redakcją Barbary Michalik, 1996

Fizjologia roślin pod red. Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka PWN, 2005

Podstawy biologii komórki pod red. Bruce Alberts’a, PWN, 2009

Biologia komórki roślinnej. Funkcje pod red. Przemysława Wojtaszka, Adama Woźnego i Lecha Ratajczaka, PWN, 2009

Philips GC (2004) In vitro morphogenesis in plants – recent advances. In Vitro Cell Dev Biol Plant 40:342–345

Guillon S, Trémouillaux-Guiller PPK, Rideau M, Gantet P (2006) Hairy root research: recent

scenario and exciting prospects. Curr Opin Plant Biol 9:341–346

Namasivayam P (2007) Acquisition of embryogenic competence during somatic embryogenesis. Plant Cell Tissue Organ Cult 90:1–8

Zhao XY, Su YH, Cheng ZJ, Zhang XS (2008) Cell fate switch during in vitro plant organogenesis. J Int Plant Biol 50:816–824

Tyburski J, Tretyn A. Ascorbate and Glutathione in Organogenesis, Regeneration and Differentiation in Plant In vitro Cultures. In:N.A. Anjum et al. (eds.), Ascorbate-Glutathione Pathway and Stress Tolerance in Plants, DOI 10.1007/978-90-481-9404-9_2, © Springer Science+Business Media B.V. 2010

Wydajność mikrorozmnażania w kulturach in vitro wybranych gatunków chronionych z rodziny Asteraceae. Alina Trejgell, Andrzej Tretyn, Biotechnologia 90(3), 2010: 202-209

Efekty uczenia się:

W1: Wyjaśnia pojęcia biologiczne związane z kulturami in roślin (np. sterylizacja, regeneracja, sztuczne nasiona)- K_W02

W2: Wskazuje właściwe metody regeneracji z różnych typów materiałów roślinnych -K_W03

W3: Opisuje i wyjaśnia skomplikowane zjawiska zachodzące podczas różnicowania pąków i korzeni przybyszowych - K_W04

W4: Tłumaczy zależności struktura-funkcja na poziomie komórek (organizacja strukturalna i ich funkcje), tkanek i organizmów K_W10

W5: Definiuje podstawowe kategorie pojęciowe w biologii oraz matematyce, fizyce i chemii K_W11

W6: Ma wiedzę dotyczącą wykorzystania regenerantów w biotechnologii K_W13

W7: Zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne stosowane w jakościowych i ilościowych badaniach w zakresie biotechnologii K_W15

W8: Zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w biotechnologie do protokołów regeneracji roślin K_W17

W8: Wskazuje korzyści i ryzyko wykorzystania biotechnologii w odniesieniu do człowieka i środowiska K_W19

W9: Definiuje podstawowe zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy K_W20

U1 Przeprowadza analizy, syntezy, podsumowania i poprawne wnioskowania krytycznie oceniając wiarygodność uzyskanych rezultatów K_U06

U3_Dokonuje pomiarów, interpretuje obserwacje, i na ich podstawie opracowuje i opisuje wyniki oraz wyciąga poprawne wnioski. K_U08

U4: Posługuje się literaturą fachową w języku polskim K_U15

U5: Wykorzystuje komputer do wyszukania nowych informacji w celu przygotowania się do zajęć oraz wyników swojej pracy. K_U07

U6: Wyszukuje informacje w języku polskim i angielskim do poszerzania wiedzy w zakresie biotechnologii- K_U07 K_U014

K1: Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia się i pogłębiania kompetencji zawodowych K_K01

K3: Potrafi zaplanować eksperyment służący realizacji określonego zadania badawczego (klonowanie roslin) K_K05

Metody i kryteria oceniania:

wykład z prezentacją multimedialną,

demonstracja procedur w postaci filmu,

zajęcia praktyczne: praca w warunkach aseptycznych,

analiza makroskopowa i mikroskopowa regenerantów.

Zakres tematów:

Wykłady poświęcone są poznaniu historii kultur tkankowych, zapoznaniem się z wyposażeniem pracowni i poznaniu podstawowych procedur umożliwiających założenie i prowadzenie różnych typów kultur in vitro. Omówione zostaną różne drogi regeneracji roślin i praktyczne ich wykorzystanie. Ponadto przedstawione będzie ekonomiczne znaczenie roślinnych kultur in vitro.

Tematyka wykładów

1. Historia badań nad kulturami in vitro

2. Organizacja, wyposażenie i zasady pracy w pracowniach kultur in vitro

3. Pożywki hodowlane

4. Przebieg procesu proliferacji roślin roślinnych warunkach in vitro

5. Typy roślinnych kultur in vitro

6. Kultury organów in vitro (mikropropagacja roślin)

- kultury odciętych korzeni

- kultury merystemów wierzchołkowych pędów

- kultury pędów bocznych (pąków pachwinowych)

- kultury pąków przybyszowych

7. Kultury kalusa i kultury zawiesinowe

8. Kultury tkanek i organów roślinnych

- kultury zarodków zygotycznych

- kultury zarodków somatycznych – uzyskiwanie sztucznych nasion

- kultury zalążni

- kultury zalążków

- fuzja komórek rozrodczych rozrodczych zapłodnienie in vitro

9-10. Kultury protoplastów

11-12. Uzyskiwanie roślin haploidalnych i dihaploidalnych

- kultury pylników

- kultury mikrospor

- partenogeneza

- androgeneza

13. Mieszańce międzygatunkowe i miedzyrodzajowe

14. Zmienność somaklonalna w kulturach in vitro

15. Ekonomiczne znaczenie roślinnych kultur in vitro

Tematyka ćwiczeń:

1.Organizacja pracowni kultur tkankowych, przepisy BHP, zapoznanie się ze składem podstawowych pożywek do hodowli tkankowych roślin i procedurą ich przygotowania, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja.

2.Sterylizacja materiału roślinnego: nasiona (Arabidopsis) i organy (korzeń Daucus carota). Zakładanie kultury kalusowej z materiału o różnym pochodzeniu (liść Nicotiana tabacum), korzeń Daucus carota). Zajęcia kontaktowe

4.Analiza sterylności nasion i ocena ich żywotności. Wstępna ocena kultur kalusowych. KOLOKWIUM

5.Organogeneza pędów i korzeni z eksplantatów pochodzących z różnych organów Lycopersicon esculentum

6.Organogeneza pędów i korzeni oraz somatyczna embriogeneza u Nicotiana tabacum. Analiza indukcji kalusa na materiale różnego pochodzenia.

7.Kultury korzeniowe.

8.Techniki klonowania i mikropropagacji roślin.

9.Zmienność somaklonalna KOLOKWIUM

(Zdalne)10.Aklimatyzacja regenerantów do warunków kultury ex vitro. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną,

demonstracja procedur w postaci filmu,

zajęcia praktyczne: praca w warunkach aseptycznych,

analiza makroskopowa i mikroskopowa regenerantów - analiza zdjęć wykonanych z założonych przez studentów kultur (kalus marchwi, regeneracja tytoniu, kultura siewek Arabidopsis)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:30 - 12:00, (sala nieznana)
Alina Trejgell, Jarosław Tyburski, Justyna Wiśniewska 8/8 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 12:00 - 14:15, (sala nieznana)
Jarosław Tyburski, Justyna Wiśniewska, Alina Trejgell 8/8 szczegóły
3 każdy wtorek, 9:30 - 12:00, (sala nieznana)
Jarosław Tyburski, Justyna Wiśniewska, Alina Trejgell 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)