Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Anatomia człowieka z elementami antropologii 2600-ACBIOL-1-S1
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://brak
Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Z powodu ograniczeń COVID-19 część zajęcia odbywać się będą w w formie mieszanej:
- 18 godz. w trybie zdalnym,
- 2 godz. w formule tradycyjnej (zajęcia praktyczne, praca z materiałem kostnym i modelami, zaliczenia).
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

2. Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

3. Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

4. Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

5. Netter F., H., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

6. Sobotta J., 2012, Atlas anatomii człowieka, Elsevier Urban & Partner

7. Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Gray H. 1991, Gray’s Anatomy, Greenwich Editions.

2. Malinowski A., 1987, Norma biologiczna a rozwój somatyczny człowieka, IWZZ, Warszawa.

3. McMinn R., Hutchings R., Pegington J., Abrahams P., 1994, Kolorowy Atlas Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Slovart, Bratysława, Solis, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W1 - Absolwent zna, rozumie pojęcia dotyczące anatomii człowieka i antropologii fizycznej (biologii człowieka). Opisuje szczegółowo budowę ciała człowieka (K_W01).

W2 - Wyjaśnia pojęcia anatomiczne oraz związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją poszczególnych organów oraz układów z uwzględnieniem zmienności wewnątrzpopulacyjnej i międzypopulacyjnej (K_W02).

W3 - Wskazuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w badaniach anatomicznych i antropologicznych (K_W05).

W4 - Ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii i morfologii człowieka i innych przedstawicieli rzędu Primates, która umożliwia identyfikowanie grup systematycznych oraz wybranych gatunków (K_W14).

W5 - Zna zasady etyki badań w antropologii i anatomii człowieka oraz pracy ze szczątkami ludzkimi (preparatami anatomicznymi) (K_W19).

U1 - Wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka i antropologii w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

U2 - Stosuje podstawowe techniki badawcze, pomiarowe i analityczne mające zastosowanie w anatomii i antropologii (KU_03).

U3 - Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej (z zakresu anatomii i antropologii) w języku ojczystym i angielskim (KU_16)

K01 - Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu anatomii człowieka i antropologii (K_K01).

K02 - Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, internetu, i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do anatomii człowieka i antropologii (biologii człowieka) (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne – K_W01, K_W02; K_W05; K_W14; K_U16, K_K01, K_K02

Punktacja:

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-87%

db plus- 88-94%

bdb- 94-100%

Kolokwium praktyczne – K_W01, K_W02; K_W05; K_W14;K_ W19, K_U02, K_U16, K_K01, K_K02

Punktacja:

+ (umiejętność rozpoznawania kości, rozróżniania prawa/lewa, umiejętność przedstawienia jakie kości i w jakim układzie budują dany staw, określanie podstawowych elementów budujących kości

- (brak umiejętności rozpoznawania kości, rozróżniania prawa/lewa, umiejętność przedstawienia jakie kości i w jakim układzie budują dany staw, określanie podstawowych elementów budujących kości)

Prezentacje – K_W01, K_W02; K_W05; K_W14; K_W19, K_U02, K_U16, K_K01, K_K02

Prezentacje przygotowane przez studentów w zespołach. Tematy obejmują zagadnienia związane ze szczegółową budową anatomiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym, topograficznym oraz wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej z uwzględnieniem zmienności osobniczej, międzypopulacyjnej, dymorfizmu płciowego oraz zmienności zachodzącej z wiekiem, poza układem kostnym i mięśniowym.

Punktacja:

+ (przygotowanie prezentacji)

- (nieprzygotowanie/nieprzedstawienie prezentacji)

1 dopuszczalna nieobecność na zajęciach (10%)

Zaliczenie na ocenę na podstawie dwóch kolokwiów pisemnych dotyczących wiedzy z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej i szczegółowej oraz kolokwium praktycznego dotyczącego wiedzy z zakresu anatomii układu kostnego.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen cząstkowych uzyskanych na zajęciach i oceny z kolokwiów.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Przedmiot badań anatomii człowieka oraz antropologii oraz podział. Zarys historii badań anatomicznych od czasów starożytnych do współczesności. Metody badań w anatomii człowieka i antropologii (antropometria).

2. Płaszczyzny i osie ciała człowieka. Okolice ciała człowieka. Symetria i asymetria w budowie ciała i narządów.

3. Układ ruchu. Budowa histologiczna. Tkanka łączna oporowa. Tkanka kostna i chrzęstna. Kostnienie. Część bierna i czynna układu ruchu. Połączenia kości. Typologia kości i stawów. Budowa stawu.

4. Budowa i funkcje szkieletu człowieka (szkielet osiowy i szkielet kończyn). Rozwój i funkcje szkieletu.

5. Część czynna układu ruchu. Tkanka mięśniowa. Budowa mięśnia szkieletowego. Typologia mięśni. Mięśnie ciała człowieka.

6. Układ krążenia. Układ krwionośny i chłonny. Szczegółowa budowa serca i naczyń krwionośnych. Mały i duży obieg krwi. Krążenie w okresie płodowym. Ukrwienie poszczególnych części ciała. Węzły chłonne oraz krążenie limfy. Narządy przychłonne.

7. Układ oddechowy człowieka. Budowa anatomiczna. Górne i dolne drogi oddechowe. Płuca. Mechanika oddychania.

8. Układ trawienny. Szczegółowa budowa układu pokarmowego – odcinki i narządy układu pokarmowego. Gruczoły trawienne budowa i funkcja.

9. Układ wydalniczy. Szczegółowa budowa układu wydalniczego. Budowa i funkcja nerek. Różnice w budowie układu wydalniczego męskiego i żeńskiego.

10. Układ płciowy. Szczegółowa budowa układu płciowego męskiego i układ płciowego żeńskiego. Cykl płciowy kobiety.

11. Układ nerwowy. Szczegółowa budowa ośrodkowego układu nerwowego człowieka (mózgowie i rdzeń kręgowy). Układ nerwowy obwodowy. Nerwy czaszkowe i rdzeniowe. Układ nerwowy autonomiczny. Unerwienie poszczególnych części i okolic ciała człowieka.

12. Układ wewnątrzwydzielniczy. Budowa anatomiczna i rozmieszczenie gruczołów wydzielania dokrewnego człowieka.

13. Narządy zmysłów. Budowa anatomiczna. Narząd wzroku, narząd słuchu i równowagi, narząd powonienia, narząd smaku, narząd czucia skórnego.

14. Powłoka wspólna. Budowa i funkcje skóry. Gruczoły skóry i jej wytwory.

Metody dydaktyczne:

Kolokwium pisemne – K_W01, K_W02; K_W05; K_W14; K_U16, K_K01, K_K02

Punktacja:

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-87%

db plus- 88-94%

bdb- 94-100%

Kolokwium praktyczne – K_W01, K_W02; K_W05; K_W14;K_ W19, K_U02, K_U16, K_K01, K_K02

Punktacja:

+ (umiejętność rozpoznawania kości, rozróżniania prawa/lewa, umiejętność przedstawienia jakie kości i w jakim układzie budują dany staw, określanie podstawowych elementów budujących kości

- (brak umiejętności rozpoznawania kości, rozróżniania prawa/lewa, umiejętność przedstawienia jakie kości i w jakim układzie budują dany staw, określanie podstawowych elementów budujących kości)

Prezentacje – K_W01, K_W02; K_W05; K_W14; K_W19, K_U02, K_U16, K_K01, K_K02

Prezentacje przygotowane przez studentów w zespołach. Tematy obejmują zagadnienia związane ze szczegółową budową anatomiczną ciała człowieka – poszczególnych układów i organów w ujęciu opisowym, systematycznym, topograficznym oraz wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej z uwzględnieniem zmienności osobniczej, międzypopulacyjnej, dymorfizmu płciowego oraz zmienności zachodzącej z wiekiem, poza układem kostnym i mięśniowym.

Punktacja:

+ (przygotowanie prezentacji)

- (nieprzygotowanie/nieprzedstawienie prezentacji)

1 dopuszczalna nieobecność na zajęciach (10%)

Zaliczenie na ocenę na podstawie dwóch kolokwiów pisemnych dotyczących wiedzy z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej i szczegółowej oraz kolokwium praktycznego dotyczącego wiedzy z zakresu anatomii układu kostnego.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen cząstkowych uzyskanych na zajęciach i oceny z kolokwiów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, (sala nieznana)
Justyna Szpotan 11/11 szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska 8/10 szczegóły
4 każda środa, 11:15 - 12:45, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)