Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1152-12-L13-SemDyp
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie więcej niż 50%
Literatura:

Wszystkie pozycje literatury adekwatne do tematu pracy oraz:

1. W. Welskop, „Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów”, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Łódź, 2014, dostępne na: https://www.academia.edu/8976423/Jak_napisa%C4%87_prac%C4%99_

licencjack%C4%85_i_magistersk%C4%85_PORADNIK_DLA_

STUDENT%C3%93W (17.09.2020).

2. J. Boć, "Jak pisać pracę magisterską", Kolonia Limited, Wrocław 1995.

3. A. Grabler, "Metodologia nauk", Wydawnictwo Aureus, Kraków 1996.

4. K. Wójcik, "Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych", SGH, Warszawa 1995.

5. B. Stępień, „Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły”, PWN, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

W1: zasady pisania prac dyplomowych oraz metody gromadzenia, przetwarzania i analizy danych niezbędnych do jej napisania – K_W08

Student potrafi:

U1: formułować problemy i hipotezy badawcze – K_U01

U2: studiować literaturę, dobierać odpowiednie metody badawcze i tworzyć narzędzia badawcze – K_U02, K_U06

U3: stosować metody gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych, interpretowania danych, formułowania wniosków dla praktyki zarządzania oraz prezentacji wyników – K_U03, K_U04, K_U05

U4: opracować kompletną pracę dyplomową – K_U08, K_U10, K_U11

Student jest gotów do:

K1: zdobywania wiedzy, informacji i danych dotyczących wnętrza i otoczenia instytucji biznesowej oraz określania na ich podstawie priorytetów dla jej funkcjonowania i rozwoju – K_K01, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

Podstawą zaliczania kolejnych semestrów jest:

- semestr I - przygotowanie konspektu pracy i opracowanie teoretycznej części pracy,

- semestr II - opracowanie empirycznej części pracy (zaprojektowanie narzędzi badawczych, przeprowadzanie badań w przedsiębiorstwie/organizacji, opracowanie rozdziałów empirycznych) i jej złożenie w wersji kompletnej.

Weryfikacja efektów kształcenia:

W1 – Konspekt pracy+++, Narzędzie/a badawcze+++, Rozdziały pracy +++,

U1 – Konspekt pracy+++, Przedłużona obserwacja ++

U2 – Konspekt pracy+++, Narzędzia badawcze+++, Przedłużona obserwacja ++

U3 – Narzędzia badawcze+++, Rozdziały pracy +++, Przedłużona obserwacja ++

U4 – Praca dyplomowa+++, Przedłużona obserwacja +++

K1 – Aktywność +++, Przedłużona obserwacja ++

Zakres tematów:

1. Realizacja podstawowych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli) w przedsiębiorstwie

2. Wykorzystanie lean management / lean manufacturing / lean production / lean thinking w logistyce wewnętrznej przedsiębiorstwa: istota i filary lean management, zasady lean management / lean organization, rodzaje marnotrawstwa (Mura, Muri, Muda), elementy wyciągania produkcji / produkcji w systemie pull / just-in-time (poziomowym systemie ssącym), wprowadzenie systemu 5S w zakładzie, produkcja w systemie gniazd – kanban – obsługa różnych operacji, poziomowanie produkcji - szybkie przezbrojenia (SMED) - zapobieganie błędom (ZQC), standardowe operacje – jidoka - totalne utrzymanie maszyn (TPM), mapowanie strumienia wartości (VSM)

3. Zarządzanie łańcuchem dostaw: stawianie klienta na pierwszym miejscu, zarządzanie cyklem dostaw, planowanie łańcucha dostaw i sterowanie jego pracą, szczupły i zwinny łańcuch dostaw, integracja łańcucha dostaw, pomiar wyników w łańcuchu dostaw

4. Wykorzystanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania (np. TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, benchmarking, Lean Management, Lean Six Sigma, BPM itd.) w doskonaleniu organizacji

5. Zastosowanie narzędzi i technik zarządzania jakością do usprawnienia procesów biznesowych przedsiębiorstwa

6. Skuteczność stosowanych w organizacji systemów zarządzania jakością (systemy ISO serii 9000, TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, branżowe systemy jakości: GMP, HACCP, IATF 16949 i in.)

7. Integrowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001, ISO 45001 i in.)

8. Samoocena przedsiębiorstwa, pomiar wyników działalności i doskonałości biznesowej (Business Excellence Models - EFQM, Malcolm Baldrige, Balance Scorecard, Standardy ISO)

9. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania – społeczna odpowiedzialność organizacji (Corporate Social Responsibility)

10. Zarządzanie wiedzą w organizacji

11. Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa – kreowanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), rynkowych (marketingowych) i organizacyjnych

12. Zarządzanie projektami – skuteczność zarządzania projektami, czynniki i kryteria sukcesu projektu

13. Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa – źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

14. Zasoby niematerialne (kapitał intelektualny) – ich pomiar, znaczenie dla sprawozdawczości i konkurencyjności przedsiębiorstwa

15. Analiza instrumentów marketingowych (marketingu-mix) przedsiębiorstwa

16. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie z zastosowaniem konwencjonalnych instrumentów pomiarowych - kwestionariuszy ankiet i wywiadów - (np. analiza skuteczności stosowanych instrumentów marketingowych, analiza zachowań, opinii i postaw konsumentów)

17. Zarządzanie strategiczne – analiza strategiczna wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa (metody: analiza SWOT, analiza KCS, analiza łańcucha wartości Portera, model pięciu sił Portera, metody portfelowe, dźwignia zasobowa, analiza rdzenia umiejętności i in.); formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników (Balanced Scorecard)

18. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (analiza sektora)

19. Analiza struktury asortymentowej (portfela produktów) organizacji za pomocą metod portfelowych (macierz BCG, macierz McKinsey’a i in.)

20. Pomiar postaw klientów przedsiębiorstwa (satysfakcji klientów, lojalności klientów itp.): antecedencje (wymiary/wyznaczniki) i konsekwencje satysfakcji/niezadowolenia klientów, metody pomiaru satysfakcji i lojalności klientów

21. Zachowania organizacyjne: postawy pracownika (zaangażowanie w pracę, poczucie sensu pracy, modelowanie pracy, satysfakcja zawodowa, zachowania obywatelskie itp.) – pomiar, sposoby kształtowania i ich wpływ na wyniki pracownika i organizacji

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone:

- w formie seminarium w oparciu o prezentację multimedialną, analizy przypadków, dyskusję w grupie, indywidualną pracę ze studentem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Siemińska 6/10 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Urbańczyk 9/10 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Zalewski 10/10 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Bruzda 1/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.