Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza 1152-12-F21-0-RachZa
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

- S. Sojak, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, tom I, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2012

- A. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

- S. Sojak, Ceny transferowe. Teoria i praktyka, PWN 2001

- K. Świderska, (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003.

- I. Sobańska, (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Beck, Warszawa 2004.

- E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Egzamin pisemny K_W02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy z elementami rozwiązania krótkich zadań.

Punktacja:

- odpowiedź prawidłowa 2 punkty

- odpowiedź nieprawidłowa -1 punkt

- brak odpowiedzi 0 punktów

Ocena pozytywna: minimum 60% punktów

Zakres tematów:

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej

Rachunkowość w gospodarce rynkowej. Rozwój rachunkowości zarządczej. Rola rachunkowości zarządczej w procesie decyzyjnym. Proces podejmowania decyzji

Kryteria klasyfikacyjne kosztów

Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów sprawozdawczych (koszty rodzajowe, funkcjonalne, kalkulacyjne).

Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych

Zachowanie się kosztów z zależności od wielkości produkcji (koszty stałe i zmienne)

Koszty istotne (relevant costs) decyzji krótkoterminowych

Koszty utracone (sunk costs)

Koszty utraconych możliwości (opportunity costs)

Koszty (i przychody) krańcowe

Kryteria klasyfikacyjne dla celów kontrolnych (koszty standardowe)

Szacowanie kosztów dla celów decyzyjnych

Metody statystyczne (metoda wielkości ekstremalnych, metoda wizualna, analiza regresji liniowej)

Analiza progu rentowności

Ilościowy i wartościowy próg rentowności. Graficzna interpretacja progu rentowności. Modyfikacje podstawowego modelu analizy progu rentowności (próg rentowności z wyłączeniem kosztów o charakterze niepieniężnym, uwzględnianie podatku dochodowego w analizie progu rentowności). Analiza progu rentowności dla kilku okresów. Analiza progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej. Analiza progu rentowności w warunkach inflacji. Analiza rentowności projektów

Analiza wrażliwości zysku

Wielkości graniczne modelu. Margines bezpieczeństwa. Dźwignia operacyjna. Dźwignia finansowa. Dźwignia połączona. Mnożniki zysku.

Koszty i przychody relewantne podejmowanych decyzji

Podstawowe zasady klasyfikowania kosztów istotnych podejmowanych decyzji. Wykorzystanie kosztów istotnych w podejmowaniu decyzji specjalnych (decyzja typu: czy rozpocząć produkcję nowego wyrobu?, decyzje typu: rozpocząć produkcję według wariantu A czy B?, decyzja typu: jaką ustalić cenę na dodatkowe zamówienie?, decyzje w przypadku ograniczonych zdolności wytwórczych, wymiana środków trwałych i wyposażenia).

Decyzje cenowe

Optymalna cena sprzedaży. Kosztowe formuły cen (koszty całkowite plus marża, techniczny koszt wytworzenia plus marża, koszt zmienny plus marża, koszt plus zysk od kapitału, koszty istotne plus marża (dolne granice cen).

Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne

Decyzje optymalizacyjne w przypadku występowania ograniczenia jednego czynnika produkcyjnego. Decyzje optymalizacyjne w przypadku ograniczenia większej liczby czynników produkcyjnych.

Decyzje inwestycyjne

Wartość bieżąca netto (NPV). Wpływy pieniężne netto. Koszt kapitału . Analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego. NPV w przypadku ograniczonych zasobów kapitałowych. Stopa zyskowności inwestycji. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Okres zwrotu. Stopa zwrotu.

Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników

Elementy budżetu (budżet sprzedaży, produkcji, zużycia i zakupu materiałów, robocizny, amortyzacji, energii, kosztów wydziałowych i ogólnego zarządu, kosztów wytworzenia, wydatków inwestycyjnych, sprawozdanie finansowe pro forma). Światowe tendencje w zakresie budżetowania.

Rachunkowość centrów odpowiedzialności

Rodzaje ośrodków odpowiedzialności. Pomiar odpowiedzialności (odchylenia od budżetu, ROI, RI).

Wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych - krajowych

Ceny transferowe w przedsiębiorstwach krajowych i wielonarodowych. Rodzaje cen transferowych. Generalna reguła kształtowania cen transferowych.

Wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych - wielonarodowych

Zróżnicowanie systemów podatkowych a ceny transferowe.

Zróżnicowanie poziomu kursu walut a ceny transferowe.

Zróżnicowanie poziomu inflacji a ceny transferowe.

Aspekty strategiczne rachunkowości zarządczej

Rachunkowość w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Strategiczna karta wyników.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja w Power Poincie (i na foliach) zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
0 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Sojak 48/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.