Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość instytucji finansowych 1152-12-F21-RJ-RaInF
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Wykład na studiach niestacjonarnych: 18 godz. realizowany w formie zdalnej na Teamsie
Literatura:

Literatura podstawowa:

Jankowska K., Baliński K., Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa 2003.

Miętki Z., Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008.

Hołda A., Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria. Zadania. Testy, CH Beck, Warszawa 2014.

Karmańska A. (red), Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń, Difin, Warszawa 2003.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243, 2354, z 2019 r. poz. 326, 730, 875, 1074, 1358).

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2013 r., poz. 329).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorcowego planu kont dla banków z dnia 11 sierpnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., nr 181, poz. 1082).

Literatura uzupełniająca:

Gąsiorowski B., Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i praktyka, CH. Beck, Warszawa 2009.

Lament M., Piątek J., Rachunkowość ubezpieczeniowa, Politechnika Radomska, Radom 2006.

Miedziak S., Rachunkowość bankowa. Zbiór zadań i rozwiązania, Difin, Warszawa 2003.

Misińska D., Niewiadoma M., Rachunkowość bankowa, AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2004.

Efekty uczenia się:

1. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej i zasady prowadzenia rachunkowości ubezpieczeniowej

2. Ewidencja majątku zakładów ubezpieczeń i źródła jego finansowania.

3. Ujmowanie przychodów i kosztów.

4. Ewidencja aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie reasekuracji

5. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych w zakładzie ubezpieczeń.

6. Działalność lokacyjna zakładu ubezpieczeń.

7. Wynik finansowy zakładu ubezpieczeń.

8. Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeniowych.

9. Podstawowe wskaźniki w ocenie sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń

10. Charakterystyka działalności bankowej, pojęcie banku, czynności, operacji bankowych oraz rachunkowości bankowej.

11. Bankowy Plan Kont.

12. Bilans, definicje pojęć.

13. Obrót gotówkowy.

14. Obrót bezgotówkowy, rozliczenia między bankami.

15. Należności – kredyty, rezerwy.

16. Zobowiązania – depozyty.

17. Przychody, koszty, wynik finansowy. Wynikowe operacje bankowe.

18. Sprawozdanie finansowe banków.

19. Podstawowe wskaźniki w ocenie sytuacji finansowej banku

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przedmiotu zakończy się egzaminem w formie testu załączonego na moodlach. Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest po przekroczeniu progu 50%

Zakres tematów:

1. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej i zasady prowadzenia rachunkowości ubezpieczeniowej

2. Ewidencja majątku zakładów ubezpieczeń i źródła jego finansowania.

3. Ujmowanie przychodów i kosztów.

4. Ewidencja aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie reasekuracji

5. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych w zakładzie ubezpieczeń.

6. Działalność lokacyjna zakładu ubezpieczeń.

7. Wynik finansowy zakładu ubezpieczeń.

8. Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeniowych.

9. Podstawowe wskaźniki w ocenie sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń

10. Charakterystyka działalności bankowej, pojęcie banku, czynności, operacji bankowych oraz rachunkowości bankowej.

11. Bankowy Plan Kont.

12. Bilans, definicje pojęć.

13. Obrót gotówkowy.

14. Obrót bezgotówkowy, rozliczenia między bankami.

15. Należności – kredyty, rezerwy.

16. Zobowiązania – depozyty.

17. Przychody, koszty, wynik finansowy. Wynikowe operacje bankowe.

18. Sprawozdanie finansowe banków.

19. Podstawowe wskaźniki w ocenie sytuacji finansowej banku

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne

wykład informacyjny, rozwiązywanie zadań, projekt, dyskusja, praca w grupach

Metody dydaktyczne podające

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące

- ćwiczeniowa

- obserwacji

- projektu

- studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Kołosowska 15/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.