Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Badania naukowe w pielęgniarstwie 1800-P3-BNAUK-S1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nauczanie odbywa się w systemie zdalnym. Całościowo w formie zdalnej – synchroniczne w min. 50% czasu trwania każdych zajęć (BigBlueButton).
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M., Metodologia badań w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Radomski D., Grzanka A., Metodologia badań w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2011.

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia: (K_C.W34), (K_C.W36), (K_C.W37), (K_C.W38), (K_C.U54), (K_C.U55), (K_C.U56), (K_C.U57), (K_C.U58), (K_C.U59), (K_C.U60), (K_D.K04), (K_D.K06), (K_D.K08), (K_D.K09)

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja osiągniętych przez studenta efektów uczenia będzie się odbywać przez ocenę:

• aktywnego udziału oraz przygotowania do zajęć,

• opanowania materiału realizowanego na wykładach i ćwiczeniach.

Student w ramach zaliczenia przedmiotu zobowiązany jest skonstruować własny projekt badawczy.

Opisowe kryteria oceny autorskiego projektu badawczego:

Bardzo dobry: student opanował wiedzę z całości materiału, przedstawia ją w sposób logiczny i usystematyzowany, zna zastosowania praktyczne. Projekt badawczy ani jego prezentacja nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Dobry plus: student opanował wiedzę z całości materiału, przedstawia ją w sposób spójny i logiczny we własnym projekcie badawczym. Po drobnych wskazówkach potrafi zrealizować projekt badawczy i poprawnie przeprowadzić badania. Poprawna prezentacja projektu badawczego.

Dobry: student opanował wiedzę z większości materiału, przedstawia ją w sposób logiczny, nakierowany przez nauczyciela akademickiego, potrafi formułować trafne wnioski. Poprawnie skonstruował projekt badawczy, prezentuje go w sposób jasny, logiczny i spójny. Po nieznacznych uwagach - potrafi go zastosować w praktyce.

Dostateczny plus: student opanował minimum programowe, zna podstawowe zagadnienia i rozumie zadawane mu pytania, poprawnie wykonał własny projekt badawczy oraz przedstawia w sposób logiczny.

Dostateczny: student opanował minimum programowe, zna podstawowe zagadnienia i rozumie zadawane mu pytania, przedstawia własny projekt badawczy w sposób niespójny, nie potrafi zastosować go w praktyce.

Niedostateczny: student nie opanował minimum programowego, nie zna podstawowych zagadnień i nie rozumie zadawanych mu pytań. Student nie wykonał autorskiego projektu badawczego lub wykonał go niezgodnie z metodologicznymi zasadami.

Zakres tematów:

Materiał realizowany w ramach ćwiczeń:

Ćw. 1

Metodologia badań naukowych- wprowadzenie teoretyczne. Struktura procesu badawczego. Formułowanie i uzasadnienie problemu badawczego. Konstrukcja planu badawczego.

Zmienne jako właściwości empiryczne w metodologii badań naukowych.

Statystyczne aspekty prowadzenia badań naukowych.

Ćw. 2

Reguły technicznej i poznawczej poprawności narzędzi badawczych. Zasady konstruowania narzędzi badawczych. Pytania w narzędziach badawczych.

Kwestionariusz ankiety konstrukcji własnej – praca w grupach.

Ćw. 3

Prawa autorskie: plagiat i autoplagiat. Artykuł naukowy (praca w grupach).

Prezentowanie autorskiego projektu badawczego i jego ocena (samoocena, ocena nauczyciela, ocena grupy).

Metody dydaktyczne:

- metoda projektu

- giełda pomysłów

- pogadanka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Tarkowska 27/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Tarkowska 24/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Tarkowska 24/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Tarkowska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)