Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Niemiec 2512-s1GER1Z-HN
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Student: K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój niemieckiego obszaru kulturowego oraz kontaktów polsko-niem.

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze niemieckiego obszaru językowego

K_W10 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym

Student: K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł, sposobów oraz narzędzi /technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim

K_U03 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U05 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i niemieckim

K_U10 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U14 potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U20 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się

w języku niemieckim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)

Student: K_K03 docenia związki między rodzimą tradycją i dziedzictwem kulturowym a dziedzictwem kulturowym niemieckiego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się po niemieckim obszarze językowym

K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w czasie zajęć plus praca semestralna. Po semestrze letnim egzamin, zapewne ustny, online.

Zakres tematów:

Auf dem Wege zum europäischen Konflikt

Der Erste Weltkrieg

Die Novemberrevolution in Deutschland

Versailler Vertrag und Weimarer Republik

Die Folgen des verlorenen Krieges: gesellschaftliche Frustration

Nationalsozialisten Adolf Hitlers

Deutschland im Nachkriegs-Europa

Die „Machtübernahme“ und der totalitäre Staat

Ausdehnung des Herrschaftsbereichs. Vorbereitung zum Krieg

Der Zweite Weltkrieg, erste Phase: Polen, der Norden und Westen, die Balkanhalbinsel

Der Zweite Weltkrieg, zweite Phase: gegen UdSSR und USA

Der Zweite Weltkrieg, dritte Phase: die Wende und die Niederlage

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium a więc forma mieszana wykładu i aktywności studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Włodzimierz Zientara 12/15 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Włodzimierz Zientara 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.