Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka języka niemieckiego 2512-s2GER1Z-DJN
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30
Literatura:

Bausch, K-R, Christ, H., Krumm, H.-J., (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht, A. Francke UTB, Tübingen und Basel, 2007

Dahlhaus, B., Fertigkeit Hören, Fernstudieneinheit 5, Langenscheidt, Goethe Institut München, 1994

Kast, B., Fertigkeit Schreiben, Fernstudieneinheit 12, Langenscheidt, Goethe Institut München, 1999

Komorowska,H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002

Neuner, G., Krüger, M., Grewer, U., Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht, Langenscheidt 1991

Newby, D. Allan, R. i in. (2007) Europejskie Portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków. Warszawa: CODN

Roche, J., Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik, UTB basics A.Francke, Tübingen und Basel, 2005

Schatz H., Fertigkeit Sprechen. Fernstudieneinheit 20, Langenscheidt, Goethe Institut München, 2006

Westhoff, G., Fertigkeit Lesen, Fernstudieneinheit 17, Langenscheidt, Goethe Institut München, 1997

Ergänzend:

Henrici, G., Riemer, C., (Hrsg.), Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen, Bd.1-2, Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler,1996

Heyd,G., Deutsch lehren, Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache, Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main, 1991

Hufeisen, B., Neuner, G., Angewandte Linguistik für den fremdsprachlichen Deutschunterricht, Eine Einführung, Fernstudieneinheit 16, Langenscheidt Universität Gesamthochschule Kassel, 2003

Knapp-Potthoff, A., Knapp, K., Fremdsprachenlernen und – lehren, Kohlhammer, Stuttgart Berlin Köln Mainz, 1982

Komorowska, H., (red.) Skuteczna nauka języka obcego Struktura i przebieg zajęć językowych, CODN, Warszawa, 2009

DaF unterrichten Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd-und Zweitsprache

Do pracy własnej i samokształcenia :

DLL - Deutsch Lehren Lernen

Die neue Fort- und Weiterbildungsreihe des Goethe-Instituts 1-10

Das Programm zur Qualifizierung von Deutschlehrkräften weltweit mit den Schwerpunkten Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache.

Fremdsprache Deutsch, Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, München

Języki Obce w Szkole

Efekty uczenia się:

Patrz "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Metody i kryteria oceniania:

Ewaluacja połączona z samooceną studenta oraz oceną pozostałych uczących się. Ocena oparta na kryteriach sukcesu zgodna z zasadami oceniania kształtującego. Informacja zwrotna ustna oraz pisemna w przypadku zadań pisemnych.

Zaliczenie na ocenę obejmuje sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia przy pomocy testu (U1,W1), zadań praktycznych, obserwacji (K2,K3,U4,U2), samooceny oraz oceny koleżeńskiej dot. wykonanych i przedstawionych na forum grupy zadań.

Podstawą oceny jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zadań zleconych przez prowadzącego w ustalonym przez niego czasie oraz wygłaszane przez studentów referaty i pisemne kolokwia. W przypadku absencji należy jak najszybciej podjąć kontakt z prowadzącym zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności oraz ustalenia sposobu nadrobienia zaległości.W przypadku zajęć prowadzonych zdalnie istotnym kryterium oceny jest aktywne uczestnictwo studenta/studentki w zajęciach (przy czym identyfikacja studenta/studentki w czasie zajęć nie może budzić wątpliwości), terminowość wykonywania zadań poleconych przez prowadzącego na zajęciach zdalnych asynchronicznych i synchronicznych z wykorzystaniem platform zdalnego uczenia się.

Podstawa oceny

zadania i prace o charakterze praktycznym 50%

test teoretyczny 50%

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5

Zakres tematów:

Rozkład treści (semestr zimowy I. semestr):

1.Kompetencje nauczycieli D.1 / E.1.W4.

2.Kompetencje językowe i kompetencje kluczowe ucznia; CEFR. D.1 / E.1.W2

3.Analiza miejsca języka niemieckiego w szkolnych programach nauczania D.1 / E.1.W1.

4.Podejścia i metody nauczania języka, główny nurt i innowacyjne D.1 / E.1.W9, D.1 / E.1.W5.

5.Techniki nauczania języka w zależności od umiejętności i sytuacji dydaktycznej D.1 / E.1.W5 D.1 / E.1.U5, D.1 / E.1.U7, D.1 / E.1.W6

6.Język nauczyciela, skuteczne instrukcje, dialog w nauczaniu D.1 / E.1.U4. D.1 / E.1.W4

7.Analiza podręcznika. Pomoc naukowa. D.1 / E.1.W8

Metody dydaktyczne:

Praca przebiega z zastosowaniem metod wykładowych, prezentacji, peer-teaching, micro-teaching, metody pracy kooperatywnej, metod aktywizujących oraz problemowych. (patrz wykaz). Stosowane intensywnie są też metody pracy z nowymi technologiami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Regina Strzemeska 9/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)