Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia ogólna 1800-F2-FZJO-SJ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach, ćwiczeniach, zaliczenie wszystkich śródsemestralnych kolokwiów, wejściówek i raportów/kart pracy, jak i oraz otrzymanie pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Ćwiczenia: kryterium oceniania: zaliczenie kolejnych bloków tematycznych w formie kolokwium opisowego. Próg zaliczeniowy wynosi 60%. W przypadku kolokwiów i wejściówek uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

ocena procent punktów

bardzo dobry 93 – 100%

dobry plus 85 – 92%

dobry 77 – 84%

dostateczny plus 69 – 76%

dostateczny 60 – 68%

niedostateczny 0 – 59%

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; ≥60 %): W4, W5, U1, U3-U5, K1, K2

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W4, W5, K1, K2

Raport/karta pracy (0-15 punktów; ≥60 %): W4, W5, U1, U3-U5, K1, K2

Przedłużona obserwacja: (0 – 10 punktów; próg zaliczeniowy 50 %): K1, K2

Wykłady: Student otrzymuje zaliczenie wykładów na podstawie oceny z egzaminu z fizjologii (ocena 3,0 i wyższa).

Egzamin końcowy teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 30 pytań z wiedzy zdobytej na wykładach i laboratoriach.. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z egzaminu 16 (>50%) punktów.

Ocena końcowa z egzaminu wynika z poniższej tabeli:

ocena procent punktów

bardzo dobry 91 – 100%

dobry plus 81 – 90%

dobry 71 – 80%

dostateczny plus 61 – 70%

dostateczny 51 – 60%

niedostateczny 0 – 50%

Egzamin końcowy teoretyczny (0-30 pkt. ≥ 51%) : W1-W5, U1-U5, K1, K2

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; ≥60 %): W4, W5, U1, U3-U5, K1, K2

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W4, W5, K1, K2

Raport/karta pracy (0-15 punktów; ≥60 %): W4, W5, U1, U3-U5, K1, K2

Przedłużona obserwacja (0-10 pkt.; ≥ 50%): K1, K2

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Ocena końcowa stanowi sumę punktów uzyskanych z oceny z egzaminu oraz kompetencji społecznych.

Pozostałe informacje związane z egzaminem oraz zaliczeniem ćwiczeń są zawarte są w regulaminie dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

W1: Opisuje podstawowe mechanizmy procesów zachodzących

w organizmie człowieka w okresie od dzieciństwa przez dojrzałość do starości (A.W6)

W2 Charakteryzuje podstawowe procesy metaboliczne zachodzące na poziomie komórkowym, narządowym i ustrojowym, w tym zjawiska regulacji hormonalnej, reprodukcji i procesów starzenia się (A.W7)

W3: Charakteryzuje podstawowe procesy metaboliczne zachodzące na poziomie komórkowym, narządowym i ustrojowym oraz ich zmiany pod wpływem wysiłku fizycznego (A.W7)

W4 Opisuje podstawy funkcjonowania układu nerwowego, narządu ruchu i narządów zmysłów (A.W8)

W5: Opisuje podstawy funkcjonowania układu krążenia, układu

oddechowego, układu pokarmowego i wydalniczego (A.W8)

U2: Potrafi zinterpretować wyniki składu krwi (A.U4)

U3: Przedstawia statyczne i i dynamiczne wskaźniki układu oddechowego (A.U4)

U4: Ocenia odruchy z wszystkich poziomów układu nerwowego (A.U4)

U5: Korzysta ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej

i zagranicznej ( E.U3)

K1: Dostrzegania i rozpoznaje własne ograniczenie oraz

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K5)

K2: Korzysta z obiektywnych źródeł informacji (K6)

Metody i kryteria oceniania:

- Kolokwium: zaliczenie na ocenę na podstawie

testów (testy pisemne: pytania otwarte i zamknięte

jednokrotnego wyboru): 0-10 pkt. ≥ 60% (W4, W5, U1, U3-

U5, K1, K2)

- Egzamin końcowy teoretyczny: ocena na podstawie liczby

zdobytych punktów na teście egzaminacyjnym - zaliczenie ≥

51% (W1-W5, U1-U5, K1, K2)

W przypadku egzaminu uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

ocena procent punktów

bardzo dobra 91 – 100%

dobra plus 81– 90%

dobra 71– 80%

dostateczna plus 61 – 70%

dostateczna 51 – 60%

niedostateczna 0 – 50%

Zakres tematów:

1. Przekazywanie sygnałów w układzie nerwowym.

2. Fizjologia mięśni szkieletowych oraz gładkich- ogólna charakterystyka. Odruchy rdzeniowe.

3. Aktywność elektryczna komórek serca. Mechanizm skurczu mięśnia sercowego i regulacja jego siły. Regulacja ciśnienia tętniczego krwi.

4. Ośrodkowa regulacja układu oddechowego.

5. Podstawy wysiłku fizycznego.

6. Podstawy treningu sportowego

7. Regulacja wydzielania wewnętrznego. Znaczenie osi podwzgórze- przysadka w regulacji hormonalnej.

8. Rola krwi. Mechanizmy hemostatyczne. Równowaga i zaburzenia układu hemostazy.

9. Fizjologia nerek. Rola nerek w równowadze wodnej i elektrolitowej. Skutki odwodnienia organizmu.

10. Podstawy fizjologii układu pokarmowego. Metabolizm.

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tafil-Klawe, Daria Pracka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Mirosława Cieślicka 95/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.