Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia morfologiczna 2600-AMFSA-2-S1
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Malinowski A., 2009, Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Malinowski A., Strzałko J., 1989, Antropologia, Wydawnictwo PWN, Poznań - Warszawa.

Malinowski A., Wolański N., 1988, Metody badań w biologii człowieka. Wybór metod antropologicznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Wolański N., 2006, Ekologia człowieka, Tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

U1 - Wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka i antropologii w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

U2 - Stosuje podstawowe techniki badawcze, pomiarowe i analityczne mające zastosowanie w antropologii (KU_03).

U3 - Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej (KU_16)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie oceny zadań zrealizowanych na ćwiczeniach oraz ekspertyzy oceniającej stan rozwoju dziecka w oparciu o metody badań i analizy danych poznane na zajęciach.

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-90%, na ocenę dobry plus – 91-95%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 95%.

Zakres tematów:

Podczas ćwiczeń szczególny nacisk kładziony będzie na aspekty praktyczne i metodyczne (zdobycie konkretnych umiejętności). Studenci zapoznają się i opanują wybrane metody i techniki badawcze stosowane w Antropologii, w tym posługiwanie się skalami oraz sprzętem antropometrycznym i aparaturą pomiarową (antropometry, cyrkle kabłąkowe i liniowe, cyrkle koordynacyjne, taśmy pomiarowe, waga lekarska, fałdomierze, skale cech opisowych, analizator składu ciała, dynamometry).

Na zajęciach przedstawiona zostanie konstrukcja ankiet badawczych. Uczestniczący w zajęciach będą wykonywać pomiary, wyliczać odpowiednie wskaźniki, opracowywać dane i samodzielnie interpretować ich wyniki.

(Ze względu na stan pandemii i zdalne realizowanie większej części zajęć studenci nie mogli zapoznać się z technikami pomiarowymi).

Pozyskane wiadomości pozwolą na holistyczne postrzeganie człowieka jako jednostki biologicznej ze wszystkimi tego konsekwencjami oraz implikacjami w zakresie wykorzystania tej wiedzy w naukach sądowo-medycznych.

Szczegółowe tematy:

1. Przedmiot badań antropologii. Antropometria i jej podział. Płaszczyzny i linie ciała.

2. Instrumentarium antropometryczne. Przyrządy i skale używane w badaniach morfologicznych człowieka.

3. Punkty antropometryczne na głowie i ciele człowieka i ich definicje.

4. Pomiary antropometryczne, symboliczny zapis pomiarów. Zasady konstrukcji ankiety pomiarowej.

5. Kształt ciała – proporcje ciała. Zasada konstrukcji wskaźnika antropometrycznego. Proporcje głowy, twarzy i ciała.

6. Typologia konstytucjonalna człowieka. Sposoby klasyfikacji budowy ciała człowieka.

7. Typologie somatyczne: Sigauda, Kretschmera i Wankego.

8. Ocena budowy ciała według Sheldona oraz w metodzie Heatch-Carter.

9. Skład ciała. Tkanka tłuszczowa i tkanki aktywne.

10. Metody oceny składu ciała: densytometryczna, somatometryczna i bioelektrycznej impedancji.

11. Ocena budowy ciała na tle grupy odniesienia – metoda Wskaźników przyrodniczych Perkala w modyfikacji Milicerowej.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, pokaz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:15 - 14:30, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska, Justyna Szpotan 11/11 szczegóły
2 każdy wtorek, 10:00 - 12:15, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska, Justyna Szpotan 11/11 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:00 - 11:15, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska, Justyna Szpotan, Ewa Rogowska 11/11 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:45, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska, Justyna Szpotan 11/11 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 11:15 - 13:30, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska, Justyna Szpotan 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)