Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura duchowa Rosji 2517-s1LS2L-KDR
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30 godzin

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem platformy Moodle oraz MS Teams.

Link do kursu na Moodle: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1844

Do zespołu na MS Teams studenci otrzymali kod.
Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach щкфя kolokwium ustnego (MS Teams, włączona kamera) obejmującego materiał przewidziany programem zajęć. Na kolokwium student wybiera 5 tematów.

Wymagany próg na ocenę dostateczną wynosi 60%.

Progi punktowe od 60% – dst, od 68% – dst+, od 76% – db, od 84% – db+, od 92% – bdb.

Na podstawie aktywności studentów i kolokwium sprawdzony zostanie stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W09, K_W10, K_U01, K_U03, K_U14, K_U20, K_K01, K_K03.K_K07.

Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest regularna obecność na zajęciach oraz zaliczenie nieusprawiedliwionych nieobecności. Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez konieczności usprawiedliwiania, każda następna nieusprawiedliwiona nieobecność musi zostać zaliczona w ciągu miesiąca na dyżurze. Na ostateczną ocenę z przedmiotu wpływ będą miały: ocena z ustnego kolokwium oraz aktywność na zajęciach. Dla osób najbardziej aktywnych na zajęciach istnieje możliwość zwolnienia z kolokwium. Ocena będzie zależeć od merytorycznego poziomu wypowiedzi.

Zakres tematów:

• Духовная культура - введение

• Восточнославянская мифология

• Восточнославянская демонология

• Христианизация Руси и возникновение двоеверия

• Следы язычества в народном быту (культ воды и огня, русская баня, заговоры, народная медицина)

• Русская печь

• Русская кухня

• Русские напитки

• Икона (генезис, обратная перспектива, иконографические темы, чудотворные иконы Божией Матери: Казанская, Владимирская, Смоленская, символика цвета, богословие иконы, иконографический канон, икона в жизни православных)

• Устройство церкви (внешний и внутренний вид, иконостас – структура и символика)

• Престол, жертвенник и литургическая утварь

• Повседневные и богослужебные одеяния диакона, священника, епископа. Головные уборы

• Божественная Литургия (чины, части).

• Народные и церковные похоронные обряды

• Календарь на Руси и в России. Обряды (деление, общая характеристика). Народные праздники (святки, Масленица, День Ивана Купалы).

• Церковные праздники (двунадесятые праздники). Пасха

Metody dydaktyczne:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Kościołek 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.