Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Zdrowie psychiczne a duchowość 1600-Lek21ZF51-J
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zgodnie z wytycznymi Władz Uczelni zależnie od bieżącej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. de Barbaro Religia, duchowość i zdrowie psychiczne – przegląd badań. Medycyna Praktyczna - Psychiatria 2010/06

2. H. G. Koenig Research on religion, spirituality, and mental health: a review The Canadian Journal of Psychiatry, 2009; 54: 283–291

3. K. Górski, Duchowość chrześcijańska, Wrocław 1978.

4. M. Jarema. Psychiatria. PZWL 2013.

5. Aumann, J. (2007). Zarys historii duchowości. Kielce: Wyd. Jedność.

6. Boriello, L., della Croce, i in. (1998). Historia duchowości. Kraków: Wyd. WAM.

7. Chmielewski, M. (2004). Vademecum duchowości katolickiej. Lublin: Wyd. KUL.

8. Głaz, S. (2006). Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Kraków: Wyd. WAM.

9. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22.11.1981).

10. Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety (15.08.1988).

11. Libiszowska-Żółtkowska, M., Grotowska, S. (2010). Religijność i duchowość – dawne i nowe formy. Kraków: Wyd. Nomos.

12. Lubowicki, K. (2005). Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków.

13. Misztal, W. (2010). Duchowość chrześcijan w świetle listów pawłowych. Kraków: WAM.

14. Moir, A., Jessel, D. (1993). Płeć mózgu. Warszawa: PIW.

15. Socha, P. (red.) (2000). Duchowy rozwój człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

16. Wojciszke, B. (red.). (2004). Kobiety i mężczyźni. Odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: Wyd. Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

1. Szczeklik A., Katharsis: o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki / Andrzej Szczeklik, wstęp Czesław Miłosz; Wyd. Znak, Karków 2003

2. Szczeklik A., Kore : o chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, wstęp Adam Zagajewski; Wyd. Znak, Karków 2007

3. Szczeklik A., Nieśmiertelność: prometejski sen medycyny / Andrzej Szczeklik, wstęp Andrzej Wajda; Wyd. Znak, Karków 2012

4. Górski K., Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986.

5. Misiurek J., Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Lublin 1992.

6. Duchowy rozwój człowieka: fazy życia, osobowość, wiara, religijność, red. P. Socha, Kraków 2000 (stąd rozdział I Pt. Psychologia rozwoju duchowego, s.15-44

7. James W. (2001). Doświadczenie religijne. Kraków: Nomos.

8. Jarosz M. (2003). Interpersonalne uwarunkowania religijności. Lublin: RW KUL

9. Jaworski R. (1989). Psychologiczne korelaty religijności personalnej. Lublin: RW KUL.

10. Prusak J. (2006). Religia i duchowość w psychoterapii. W: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii (s. 423-447). Kraków: WAM.

11. Socha P. (2000). Duchowy rozwój człowieka. Kraków: Wydawnictwo UJ.

12. Vaughan F. (1991). Spiritual issues in psychotherapy. Journal of Transpersonal Psychology, 23, 105-119.

13. Witek S. (1989). Duchowość religijna. Encyklopedia Katolicka (t. IV, s. 330). Lublin: TN KUL.

14. Wulff D. (1999). Psychologia religii. Warszawa: KiW.

Efekty uczenia się:

Przedmiot podnosi wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej duchowości w powiązaniu ze zdrowiem w aspekcie psychicznegi i duchowego dobrostanu człowieka.

omówienie aspektów biologicznych, psychologicznych i społecznych związków zdrowia psychicznego ze sferą duchowości człowieka.

Przedmiot podejmuje treści interdyscyplinarne: z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej w kontekście innych dziedzin wiedzy: teologii chrześcijańskie, filozofii, religiologii i religioznawstwa; kulturoznawstwa, antropologii i etnologii (etnopsychiatrii), nauki o komunikacji, etyki lekarskiej, historii filozofii, historii nauki i historii medycyny

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania na podstawie obecności i aktywności na seminarium; praca zaliczeniowa/test sprawdzający

Zakres tematów:

1. Duchowość w aspekcie historycznym i filozoficznym.

2. Duchowość chrześcijańska.

3. Drogi kształtowania duchowości- metody formacji.

4. Psychiatria kulturowa a wierzenia religijne. Opętanie i trans - elementy duchowości człowieka.

5. Duchowość a choroby psychiczne.

Metody dydaktyczne:

- metody stacjonarne / zdalne (kształcenie na odległość, e-learning)

- wykład konwersacyjny

- dyskusja dydaktyczna, problemowa

burza mózgów, prezentacja multimedialna, opis, opowiadanie, pogadanka,

- ćwiczenia kliniczne

- analiza przypadków

- metody eksponujące: film, inne teksty kultury

- samokształcenie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i literatury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksander Araszkiewicz, Wojciech Kosmowski, Michał Frąszczak 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)