Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Socjologia ciała, mody, wizerunku 1700-KII-ZF-SOCCIALA
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.

Perchla-Włosik A., Moda a społeczeństwo konsumpcyjne. Społeczne znaczenie mody w kreowaniu tożsamości i zachowań. konsumenckich, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2019.

Shilling Ch., Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo: Naukowe PWN, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Domański A., Kreowanie efemerycznej mody, w: „Marketing i Rynek” nr 4/2004, s. 21-25.

Szpakowaka M., (red.), Antropologia ciała, Warszawa: WUW. 2008.

Melosik Z. (red.), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Toruń: Edytor 1999.

Efekty uczenia się:

W1: Zna społeczne i kulturowe czynniki wpływające na postrzeganie wartości zdrowia i urody w tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach

W2: Posiada wiedzę na temat kształtowania się społecznych postaw wobec ciała oraz kreowania przy pomocy ciała tożsamości indywidualnej i społecznej

W3: Opisuje proces medykalizacji ciała

W4: Rozumie znaczenie piętna, stygmatu i procesu naznaczenia społecznego

U1: Potrafi ocenić wpływ mody na indywidualne wybory jednostek

U2: Analizuje rolę ciała w procesie komunikacji społecznej

K1: Student dąży do poznania społeczno-kulturowego wymiaru ciała i symbolicznego wymiaru społecznych interakcji

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

Zaliczenie konwersatorium polega na realizacji zadania w postaci prezentacji wybranego tematu. Na ocenę końcową tworzy: obecność na zajęciach, prezentacja wybranego tematu, zaangażowanie i aktywność na zajęciach.

Liczba punktów Ocena

92-100 Bardzo dobry

84-91 Dobry plus

76-83 Dobry

68-75 Dostateczny plus

60-67 Dostateczny

0-59 Niedostateczny

1) Udział w projekcie grupowym- max 40 p.

2) Prezentacja wybranego tematu (forma i treść wypowiedzi)- max 30 p.

3) Recenzja tekstu naukowego- max 30 p.

Nieobecności należy zaliczyć.

Zakres tematów:

Konwersatorium:

1. Socjologiczne koncepcje ciała i cielesności

2. Ciało i aparycja na przestrzenia wieków

3. Ciało w kontekście kulturowych normy i wartości

4. Wygląd i przyozdabianie w egzotycznych kulturach

5. Symboliczny i komunikacyjny wymiar ciała

6. Budowanie wizerunku w kontekście tożsamości indywidualnej i społecznej

7. Ciało i wizerunek jako inwestycja i kapitał społeczny

8. Ciało i wizerunek z perspektywy teorii mód

9. Stabilne mody i ulotne mody -fascynacje

10. Medykalizacja ciała i urody

11. Treningi, dyscyplinowanie i agresja wobec ciała

12. Odmienność fizyczna. Stygmat, piętno i naznaczenie

13. Doświadczenie starzenia się i choroby

Metody dydaktyczne:

Metoda fotojęzyka, dyskusja dydaktyczna, metoda referatu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)