Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska 2600-PM2BIOL-2-S2
Pracownia (PRC) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN, 2018.

2. Oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe w języku polskim i angielskim zgodne z tematem realizowanej pracy magisterskiej wyszukane samodzielnie przez studenta oraz wskazane przez promotora pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę teoretyczną z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biologii – K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11

W2: Zna specjalistyczną terminologię i język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną literaturą w zakresie nauk biologicznych – K_W16

W3: Definiuje zadanie i problem badawczy oraz dobiera właściwe metody eksperymentalne do ich rozwiązania – K_W03, K_W09, K_W11, K_W12

W4: Wykazuje znajomość zaawansowanych technik analitycznych, biochemicznych i molekularnych stosowanych w naukach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod w ramach wybranej specjalizacji oraz stosowanych podczas realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy magisterskiej – K_W03, K_W08, K_W09, K_W12

W5: Zna i rozumie aktualnie dyskutowane w literaturze specjalistycznej problemy związane z tematyką badań w ramach realizowanej pracy magisterskiej – K_W15

W6: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa patentowego oraz etyki i jest przekonany o konieczności przestrzegania ich w przyszłej pracy zawodowej – K_W13, K_W14

W7: Zna zasady tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości – K_W18

W8: Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii – K_W17

Umiejętności:

U1: Student samodzielnie wyszukuje i efektywnie korzysta z literatury naukowej oraz popularno-naukowej w języku polskim i angielskim w zakresie tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej, posiada umiejętność selekcji oraz krytycznej oceny analizowanych danych oraz wyciągania wniosków – K_U01, K_U02, K_U04, K_U09, K_U11, K_U12

U2: Pod kierunkiem promotora planuje i realizuje powierzone zadanie badawcze, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki opierając się na danych literaturowych, krytycznie je dyskutuje oraz formułuje wnioski – K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10

U3: W celu realizacji powierzonego zadania badawczego stosuje zaawansowane techniki i metody nauk przyrodniczych – K_U03, K_U06, K_U08, K_U10

U4: Przygotowuje pracę magisterską zgodnie z regułami pisania oryginalnych prac naukowych – K_U04, K_U14, K_U15

U6: Przestrzega zasad etyki – K_U13

U5: Posiada umiejętność wyboru specjalizacji oraz planuje własną karierę zawodową – K_U16

Kompetencje społeczne:

K1: Krytycznie analizuje wyniki własnych badań oraz badań innych autorów i ma świadomość konieczności podejmowania działań podnoszących ich wartość i zwiększających efektywność pracy– K_K03, K_K04, K_K06

K2: Rozumie i konsekwentnie stosuje zasadę podnoszenia swoich kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych, również po skończeniu studiów, ma świadomość znaczenia podejmowania własnych inicjatyw – K_K01, K_K02, K_K07, K_K12, K_K13

K3: Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność przeprowadzonych analiz i ekspertyz oraz konieczności przestrzegania zasad etyki – K_K04, K_K05

K4: Jest chętny do pracy zespołowej i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych – K_K09, K_K10, K_K11

K5: Jest świadomy roli społecznej absolwenta kierunku biologia i ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie stosowanych metod badawczych – K_K04, K_K07, K_K09, K10, K_K12

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz cząstkowych ocen z poszczególnych etapów realizowanej pracy magisterskiej K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U3, K_U04, K_U09, K_U11, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07

Zakres tematów:

Student realizuje pracę magisterską pod kierunkiem promotora. Zakres tematów oraz liczba godzin poświęcona każdemu zagadnieniu jest ustalana indywidualnie ze studentem i jest zgodna z tematem realizowanej pracy magisterskiej w ramach wybranej specjalizacji.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• eksponujące: pokaz

• podające: opis, pogadanka

• poszukujące: ćwiczeniowa, doświadczeń, laboratoryjna, projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Golińska, Edyta Adamska, Przemysław Grodzicki, Maria Swiontek Brzezinska, Elżbieta Żbikowska, Magdalena Czarnecka, Joanna Świątczak 8/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Poznańska-Kakareko, Tomasz Kakareko, Krzysztof Kasprzyk, Marcin Koprowski, Michał Wojciechowski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.