Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie 1800-P1-Sm3-S2
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 35
Literatura:

J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum,

Warszawa, 1995 r.

T.Kasperczyk, 2013, Poradnik metodyczny pisania prac i

prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk o kulturze

fizyczej, Kraków, 2013 r.

H.Grabowski, Wykłady z metodologii badań

empirycznych, Wyd. Impuls, Kraków, 2013 r.

Efekty uczenia się:

Seminarium:

Zna i rozumie:

W1- zna i rozumie zasady korzystania z tak zwanego prawa własności

intelektualnej w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (m.in. prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, ochrona baz danych) K_W31

W2- zna i rozumie zasady konstruowania i pisania raportów i prac naukowych K_W33

Potrafi:

U1- potrafi w szerokim zakresie formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne (w języku ojczystym i obcym), a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań (w tym także pisanie artykułów i wygłaszanie

referatów) K_U23

U2 –potrafi posługiwać się językiem obcym - rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy związane z zdrowiem publicznym (zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) K_U24

Jest gotów:

K1- korzystać z różnych źródeł informacji w celu poszerzenia umiejętności badawczych oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy dyplomowej przez opiekuna

dyplomowego: W1 – W2, U1 – U2, K1.

1. Ocena przygotowania i zreferowania wybranego

problemu badawczego oraz wyników realizowanej pracy

magisterskiej.

2. Znajomość literatury przedmiotu.

3. Ocena aktywności na zajęciach, umiejętność

formułowania pytań i prowadzenia dyskusji naukowej.

4. Przygotowanie pracy do obrony.

5. Ostateczna ocena według skali od 2 do 5.

Zakres tematów:

1. Przygotowanie wniosku do Komisji Bioetycznej wraz ewentualną ankietą.

2. Analiza Źródła informacji naukowej.

3. Czytanie literatury, ocena i selekcja materiałów.

4. Technika pisania pracy.

5. Ochrona prawa autorskiego w procesie przygotowywania

pracy magisterskiej. Sposoby dokumentacji.

6. Omówienie i szczegółowa analiza wybranego tematu.

7. Dyskusja.

8. Przygotowanie planu pracy.

9. Dyskusja nad opracowanym tematem pracy magisterskiej.

10. Omówienie fragmentów pracy przedstawianych przez

seminarzystę.

11. Omówienie ostatecznej wersji pracy.

12. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

analiza literatury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anita Gałęska-Śliwka 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)