Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy lobbingu 2751-PL-S2-1-A-PL
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 0
Literatura:

1. Literatura podstawowa:

- Jasiecki Krzysztof, Molęda-Zdziech Małgorzata, Kurczewska Urszula, Lobbing: sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2006.

- Kuczma Paweł, Lobbing w Polsce, Toruń 2010.

-Kurczewska Urszula, Molęda-Zdziech Małgorzata, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

- Kurczewska Urszula, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Warszawa 2011.

- Oświecimski Konrad, Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Kraków 2012.

- Piwowar Bogusław, Świeca Jacek, Lobbing. Biznes – Prawo – Polityka, Warszawa 2010.

2. Literatura uzupełniająca:

- Benedikt Antoni, Podstawy lobbingu, Wrocław 2006.

- Clamen Michel, Lobbing i jego sekrety, Warszawa 2005.

- Czub Jarosław F., Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

- Geiger Andreas, EU lobbying handbook. A guide to modern participation in Brussels, Berlin 2006.

- Graniszewski Leszek, Piatkowski Cezary, Grupy interesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.

- Greenwood Justin, Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej, Łódź 2005.

- MacGrath Conor, Lobbying in Washington, London, and Brussels, Lewiston 2005.

- Machelski Zbigniew, Rubisz Lech (red.), Grupy interesu: teorie i działanie, Toruń 2003.

- Nownes Anthony J., Interest Groups in American Politics. Pressure and Power, London-New York 2013.

- Tanasescu Irina, The European Commission and Interest Groups, Brussels 2009.

- Wiszowaty Marcin Michał, Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Warszawa 2008.

- van Schendelen Rinus, Machiavelli w Brukseli: sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, Gdańsk 2006.

- Woszczyk Barbara, Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004.

- Zetter Lionel, Lobbying: the art of political persuasion, Petersfield 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1) Student/-ka poznaje definicje zjawiska, strategie i metody rzecznictwa interesów, regulacje prawne w tym zakresie, kluczowe różnice występujące między systemami politycznymi w tej materii;

2) Student/-ka ma rozszerzoną wiedzę o aktualnym stanie zjawiska lobbingu w Polsce, w Unii Europejskiej i w USA.

UMIEJĘTNOŚCI:

1) Student/-ka odróżnia różne modele i strategie lobbingu, dokonuje krytycznej ich oceny, potrafi dobrać właściwe metody rzecznictwa celem rozwikłania konkretnego problemu;

2) Student/-ka potrafi obronić swój punkt widzenia na forum grupy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1) Student/-ka doskonale rozumie potrzebę profesjonalnego i etycznego postępowania w działalności publicznej i pracy zawodowej;

2) Student/-ka potrafi przewidywać skutki określonych decyzji i działań.

Metody i kryteria oceniania:

Stopień końcowy z konwersatorium będzie wypadkową 1) obecności na zajęciach, 2) aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz 3) sukcesu na teście końcowym.

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 1. Ponadliczbowe nieobecności = konieczność ustnego zaliczenia tematu zajęć na dyżurze Prowadzącego (limit: 2-3). 4 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, przez co należy rozumieć możliwie częste merytoryczne zabieranie głosu w dyskusjach. Może się to okazać niezwykle ważne przy wystawianiu ocen końcowych z kursu, gdyż stanowić może - lecz tylko w rozsądnych granicach!!! - podstawę do negocjacji.

Minimum 3 aktywności = ocena końcowa podwyższona o pół stopnia (warunek: ocena pozytywna z testu).

Minimum 6 aktywności = zwolnienie z testu końcowego z oceną bardzo dobrą

3. Test końcowy

Po spełnieniu powyższych warunków studenci dopuszczeni zostaną do pisania testu końcowego. Test ten składać się będzie z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Prowadzący nie przewiduje jakichkolwiek punktów ujemnych za udzielanie błędnych odpowiedzi, w związku z tym, gdy dojdzie do sytuacji, że ktoś czegoś nie wie, warto będzie „strzelać” - może się uda…

Warunkiem podstawowym zaliczenia testu będzie uzyskanie minimum 13 punktów. 1 pytanie = 1 punkt

Niepowodzenie na teście = „dwója” z konwersatorium (bez wyjątków!!!)

Test odbędzie się na platformie Moodle.

Informacja w związku z pandemią:

Spotkania on-line odbywać się będą na platformie Zoom, w wyznaczonym w planie przedziale czasowym. Zaproszenia do udziału w zajęciach będą wysyłane co tydzień na pocztę e-mail UMK, ze stosownym wyprzedzeniem.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Pojęcie i definicje lobbingu

- Pochodzenie terminu i ewolucja jego znaczenia

- Językowe, naukowe i legalne definicje lobbingu

- Definicje elementów składowych lobbingu (lobbysta, grupa interesu itd)

- Funkcje lobbingu i jego legitymizacja

- Społeczne postrzeganie lobbingu na świecie

3. Regulacja zjawiska / Strategie, metody i techniki lobbingu w UE

- Początki zjawiska w Europie

- Europejskie modele lobbingu

- Regulacje w krajach członkowskich Unii Europejskiej (bez Polski)

- Regulacje lobbingu w instytucjach Unii Europejskiej

- Główne problemy w uregulowaniu zjawiska lobbingu w Europie

- Lobbing formalny i nieformalny

- Lobbing ofensywny i defensywny

- Lobbing bezpośredni i pośredni

4. Podmioty lobbujące i instytucje lobbowane w Unii Europejskiej

- Interesy ekonomiczne (biznes)

- Interesy ekologiczne

- Interesy społeczne i publiczne

- Związki zawodowe

- Interesy terytorialne/regionalne

- Specyfika procesów decyzyjnych i struktura instytucjonalna w UE

- Lobbowanie w Komisji Europejskiej

- Lobbowanie w Parlamencie Europejskim

- konsultacje społeczne

5. Lobbing w Polsce

- Postrzeganie lobbingu w Polsce

- Podmioty uprawiające rzecznictwo interesów w Polsce

- Główne postanowienia “Ustawy z 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa” [Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1414; zmieniona: Dz.U. 2009, nr 42, poz. 337] oraz aktów wykonawczych do niej

- najsłynniejsze kampanie lobbingowe

6. Geneza i ewolucja zjawiska lobbingu w USA

- Początki zjawiska w Stanach Zjednoczonych

- Amerykański model lobbingu

- Rola i miejsce grup interesu w systemie politycznym USA

- Relacja grupy interesu – partie polityczne

- Porównanie amerykańskiego i europejskiego modelu lobbingu

7. Ustawowe regulacje lobbingu w Stanach Zjednoczonych

- Kluczowe regulacje dotyczące zjawiska lobbingu

- Lobbowanie legislatywy

- Lobbowanie egzekutywy

- Lobbowanie wymiaru sprawiedliwości

8. Grupy interesów i ich rodzaje w USA

- Definiowanie zjawiska

- Przyczyny powstawania grup i ich liczebność

- Wpływ(y) grup interesu i lobbystów

- Bariery rozwoju grup interesu w USA

- Pozytywne i negatywne aspekty rzecznictwa interesów

- Korporacje i organizacje biznesowe

- Grupy interesu publicznego

- National Rifle Association

- Statystyki i ciekawostki

Test końcowy

Metody dydaktyczne:

- rozmowa/dyskusja problemowa;

- pisemny test końcowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Rafał Willa 10/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.