Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowanie cywilne 1300-PC-NJ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 36
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Student zdobywa wiedzę na temat podstawowych zasad, pojęć oraz instytucji prawa procesowego cywilnego. Opisuje je, wyjaśnia, a także stosuje w praktyce. Student nabywa również umiejętności w zakresie analizy przepisów k.p.c. oraz ich prawidłowej interpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocenianie osiągniętych przez studenta efektów uczenia nastąpi na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego swoim zakresem wybrane tematy podane w „Zakresie tematów”.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i funkcje postępowania cywilnego /1,5 godz./

1.1.Pojęcie i rodzaje spraw cywilnych

1.2.Pojęcie postępowania cywilnego

1.3.Cele a funkcje postępowania cywilnego

2. Pojęcie i charakter prawa postępowania cywilnego /1 godz./

3. Stosunek prawa postępowania cywilnego do materialnego prawa cywilnego

/ 0,5,godz./

4. Ewolucja historyczno-prawna postępowania cywilnego/1 godz./

5. Rodzaje postępowania cywilnego /2 godz./

5.1.Postępowanie sądowe

5.1.1.Postępowanie rozpoznawcze

5.1.1.1.Proces cywilny

5.1.1.1.1.Postępowanie zwykłe

5.1.1.1.2.Postępowanie odrębne

5.1.1.2. Postępowanie nieprocesowe

5.1.2. Postępowanie pomocnicze

5.1.3. Postępowanie egzekucyjne

5.1.4. Postępowanie upadłościowe

5.2. Międzynarodowe postępowanie cywilne

5.3. Postępowania pozasądowe

5.3.1. Mediacja

5.3.2. Postępowanie przed sądem polubownym /arbitrażowym/

5.3.3. Postępowanie przed komisją pojednawczą w sprawach z zakresu prawa pracy

5.3.4. Postępowanie naprawcze

5.3.5. Inne postępowania

6. Źródła prawa postępowania cywilnego /0,5 godz./

6.1. Kodeks postępowania cywilnego

6.2. Inne źródła prawa

7. Zasięg obowiązywania norm prawa procesowego /0,5 godz./

7.1. Zasięg terytorialny

7.2. Zasięg czasowy

7.3. Zasięg osobowy

8. Droga sądowa w sprawach cywilnych i właściwość trybu postępowania rozpoznawczego /0,5 godz./

9. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do innych postępowań /1,5 godz./

9.1. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowania karnego

9.2. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do sądowego postępowania administracyjnego

9.3. Stosunek postępowanie cywilnego do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

9.4. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

9.5. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

10. Naczelne zasady postępowania cywilnego /4 godz./

10.1.Pojęcie zasady naczelnej postępowania cywilnego.Kryteria jej wyodrębnienia

10.2.Zasada równouprawnienia stron i uczestników postępowania

10.3.Zasada dyspozycyjności

10.4. Zasada kontradyktoryjności

10.5.Zasada bezpośredniości

10.6.Zasada ustności

10.7.Zasady naczelne postępowania cywilnego a zasady naczelne wymiaru sprawiedliwości

10.8. Zasady naczelne postępowania cywilnego a zasady konstrukcyjne postępowania cywilnego

11. Przesłanki postępowania cywilnego /1 godz./

11.1.Pojęcie przesłanki procesowej

11.2.Rodzaje przesłanek procesowych

12. Istota i charakter prawny postępowania cywilnego/0,5 godz./

13. Organizacja i skład sądu w postępowaniu cywilnym /0,5 godz./

13.1.Organizacja sądownictwa w sprawach cywilnych

13.2.Skład organów sądowych

13.3.Wyłączenie osób wchodzących w skład sądu

14. Właściwość sądów w sprawach cywilnych /2 godz./

14.1.Pojęcie i rodzaje właściwości

14.2.Właściwość ustawowa

14.2.1.Właściwość rzeczowa

14.2.2.Właściwość miejscowa

14.3. Właściwość delegacyjna

14.4. Właściwość umowna

14.5. Badanie właściwości i skutki niewłaściwości sądu

15. Referendarz sądowy /0,5 godz./

16. Strony w procesie cywilnym /4 godz./

16.1.Pojęcie strony procesowej

16.2.Rodzaje stron procesowych

16.3.Zdolność sądowa

16.4.Zdolność procesowa

16.5.Zdolność postulacyjna

16.6.Legitymacja procesowa

16.7.Współuczestnictwo procesowe

16.7.1.Pojęcie współuczestnictwa procesowego

16.7.2.Rodzaje współuczestnictwa procesowego

16.7.3.Działanie współuczestników w procesie

17. Rodzaje interwencji w procesie cywilnym. Przypozwanie /1 godz/

17.1.Interwencja główna

17.2.Interwencja uboczna

17.3.Przypozwanie

18. Pełnomocnictwo procesowe /1 godz./

19. Udział w postępowaniu podmiotów działających w celu ochrony cudzego prawa podmiotowego /2 godz./

19.1.Udział prokuratora

19.2.Udział Rzecznika Praw Obywatelskich

19.3.Udział organizacji społecznych

19.4.Udział inspektora pracy

19.5.Udział powiatowego /miejskiego/ rzecznika konsumentów

19.6.Udział innych podmiotów

20. Czynności procesowe /1,5 godz./

20.1.Pojęcie i rodzaje czynności procesowych

20.2.Pisma procesowe

20.3.Doręczenia

20.4.Posiedzenia sądowe

20.5.Terminy

20.6.Uchybienie i przywrócenie terminu

21. Przedmiot procesu cywilnego /0,5 godz./

22. Powództwo i jego rodzaje /1 godz./

22.1. Powództwo o świadczenie

22.2.Powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa

22.3.Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa

23. Koszty postępowania cywilnego /1 godz./

24. Skutki prawne wniesienia i doręczenie pozwu /1 godz./

24.1.Skutki materialnoprawne wniesienia pozwu

24.2.Skutki procesowe wniesienia pozwu

24.2.1.Utrwalenie się właściwości sądu

24.2.2.Utrwalenie się jurysdykcji krajowej

24.2.3.Badanie pozwu

24.3. Skutki materialnoprawne doręczenia pozwu

24.4. Skutki procesowe doręczenia pozwu

24.4.1.Stan sprawy w toku

24.4.2.Dopuszczalność wytoczenia przez pozwanego powództwa wzajemnego

24.4.3.Skutki zbycia w toku sprawy rzeczy lub prawa

25. Obrona pozwanego w procesie cywilnym /1,5 godz./

25.1. Pojęcie i zakres obrony pozwanego w procesie cywilnym

25.2. Środki obrony pozwanego

25.2.1. Zaprzeczenie

25.2.2. Zarzuty pozwanego

25.2.3. Powództwo wzajemne

25.2.4. Inne środki obrony

26. Zawieszenie i umorzenie postępowania cywilnego /1 godz./

27. Dowody w postępowaniu cywilnym /4 godz./

27.1.Pojęcie i rodzaje dowodów

27.2.Przedmiot dowodu

27.3.Ciężar dowodu

27.4.Postępowanie dowodowe

27.5.Dowód z dokumentu

27.6.Dowód z zeznań świadków

27.7.Dowód z opinii biegłych

27.8.Dowód z oględzin

27.9.Dowód z przesłuchania stron

27.10.Inne środki dowodowe

27.11.Zabezpieczenie dowodów

28. Pojęcie i rodzaje orzeczeń w postępowaniu cywilnym /2 godz./

29. Wydanie orzeczenia /0,5 godz./

30. Rektyfikacja orzeczeń w postępowaniu cywilnym /0,5 godz./

30.1.Uzupełnienie orzeczeń

30.2.Sprostowanie orzeczeń

30.3.Wykładnia orzeczeń

31. Prawomocność orzeczeń sądowych /0,5 godz./

31.1. Pojęcie i rodzaje prawomocności

31.1.1. Pojęcie prawomocności

31.1.2. Rodzaje prawomocności

31.1.2.1. Prawomocność materialna

31.1.2.1.1. Moc wiążąca orzeczenia

31.1.2.1.2. Powaga rzeczy osądzonej

31.1. 2. 2. Prawomocność formalna

32. Wykonalność a skuteczność orzeczeń /0,5 godz./

33. Zaskarżenie nieprawomocnych orzeczeń sądowych /2,5 godz./

33.1.Ogólna charakterystyka systemu środków zaskarżenia

33.2. Rodzaje środków zaskarżenia nieprawomocnych orzeczeń

33.2.1.Apelacja

33.2.2.Zażalenie

33.2.3.Inne środki zaskarżenia

34. Środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń sądowych /2,5 godz./

34.1.Skarga kasacyjna

34.2.Skarga o wznowienie postępowania

34.3.Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

35. Postępowania odrębne /4 godz./

35.1. Przyczyny i zakres dyferencjacji procesu cywilnego

35.2. Rodzaje postępowań odrębnych

35.2.1.Postępowanie w sprawach małżeńskich

35.2.2.Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

35.2.3.Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

35.2.4.Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania

35.2.5.Postępowania w sprawach uregulowanych w art. 479(28)-479(78) k.p.c.

35.2.6.Postępowanie nakazowe

35.2.7.Postępowanie upominawcze

35.2.8.Postępowanie uproszczone

35.2.9. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych

35.2.10. Elektroniczne postępowanie upominawcze

36. Postępowanie zabezpieczające /1 godz./

37. Postępowanie egzekucyjne /3,5 godz./

38. Postępowanie upadłościowe i naprawcze /3 godz./

39. Międzynarodowe postępowanie cywilne /2 godz./

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:25, sala Audytorium_A
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:25, sala Audytorium_A
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 10:40 - 13:05, sala Audytorium_A
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 10:40 - 13:05, sala Audytorium_A
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 15:55, sala Audytorium_A
Agnieszka Laskowska-Hulisz 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)