Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia administracji 1300-HIST_ADM-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

• J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000 i wyd. nast.

• W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

• D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Toruń 2002

• T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2002

• M. Żukowski, Dzieje administracji w Polsce w XX wieku, War-szawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma wiedzę o procesach zmian dotyczących struktur,

organizacji i funkcjonowania instytucji administracyjnych w Europie i

na ziemiach polskich oraz o przyczynach, przebiegu i

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie (K_W09);

- student ma podstawową wiedzę o teoriach dotyczących organizacji

i funkcjonowania instytucji administracyjnych w europejskim kręgu

cywilizacyjnym i o ich historycznej ewolucji (K_W10).

Umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska

społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych, zna

ich genezę i historyczną ewolucję (K_U01);

- dzięki nabytej wiedzy w dziedzinie historii administracji posiada

umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-prawnego

oddziaływania instytucji administracyjnych, innych instytucji

publicznych i społeczno-politycznych na funkcjonowanie społeczeń-

stwa (K_U08)

Inne kompetencje:

- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

i doskonale rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania i

aktualizowania na podstawie wiadomości o ciągłej zmienności

sytuacji w toku rozwoju dziejowego cywilizacji europejskiej

(K_K01);

- student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i

umiejętności oraz rozszerzać ja zgodnie z potrzebami rynku,

aby w sposób profesjonalny wykonywać swoja prace

zawodową (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

- egzamin na ocenę; – wiedza udokumentowana na egzaminie

pisemnym; 60 min., 3 pytania problemowe (15 min.), 3 –

szczegółowe (5 min.); za pytania problemowe 15 pktów za każde,

za szczegółowe - 5 pktów za każde; ocena pozytywna po uzyskaniu

min. 30 pktów; ocena dst plus 40 pkt.., ocena db 45- 50 pkt,

ocena db plus 50-55 pktów; ocena bdb 55-60 pktów

Formy zaliczenia:

- końcowy egzamin pisemny na ocenę z całości materiału

zaprezentowanego na wykładach i opanowanego na podstawie

zalecanej literatury

Podstawowe kryteria:

- wiedza udokumentowana na podstawie egzaminu;

Zakres tematów:

CZĘŚĆ I

Zagadnienia ogólne – (2 h)

• Zagadnienia wstępne – chronologiczny i terytorialny zakres przedmiotu.

• Podstawowe cechy administracji (zasady: terytorializmu i resor-towości, centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncen-tracji, hierarchicznego podporządkowania, kolegialności i jedno-osobowego kierownictwa, biurokratyzmu; granice działalności administracyjnej).

Charakterystyka ewolucji form państwa XVIII-XX w. – (5 h)

• Monarchia absolutna (absolutyzm renesansowy, klasyczny, oświecony, neoabsolutyzm).

• Prawne podstawy funkcjonowania państw epoki kapitalizmu; konstytucjonalizm i jegp charakterystyka; głowa państwa; mo-narchia konstytucyjna i jej odmiany, republika i jej odmiany; or-gany administracji centralnej; relacje między władzą ustawodaw-czą a wykonawczą; administracja terytorialna i samorząd; ewolu-cja państwa i jej przebieg; kryzys państwa liberalnego; państwo dobrobytu; autorytaryzm,; faszyzm; komunizm; charakterystyka współczesnych form systemu rządów demokratycznych).

Administracja wieku Oświecenia – (3 h)

• Systemy biurokratyczne państw europejskich (Anglia, Francja, Prusy, Austria, Rosja) i ich cechy charakterystyczne.

Klasyczna administracja XIX w. – (4 h)

• Organizacja i tryb działania administracji centralnej (Anglia, Francja, Prusy, Austria, Rosja).

• Organizacja i tryb działania rządowej administracji terytorialnej.

• Samorząd terytorialny – koncepcja, geneza i organizacja (Anglia, Francja, Prusy, Austria, Rosja).

• Geneza i typy sądownictwa administracyjnego w Europie.

Administracja XX w. – (2 h)

• Przeobrażenia administracji centralnej i terytorialnej (rządowej i samorządowej).

CZĘŚĆ II

Kształtowanie się nowoczesnej administracji w czasach stanisławow-skich 1764-1795 - (2 h).

• Reformy zarządu Rzeczypospolitej w latach 1764-1788.

• Reformy administracyjne na Sejmie Czteroletnim

Administracja w czasie zaborów – (4 h).

• Księstwo Warszawskie – administracja centralna i terytorialna; samorząd.

• Królestwo Polskie w latach 1815 – 1914.

• Zabór pruski w latach 1815-1914; Wielkie Księstwo Poznańskie i jego status.

• Galicja w okresie przedautonomicznym i po 1861 – władze rządowe i krajowe.

Administracja w czasach II Rzeczypospolitej.- (4 h).

• Dzielnicowe organy władzy państwowej na ziemiach polskich w latach 1916-1922.

• Konstytucyjne regulacje statusu administracji.

• Administracja centralna, rządowa administracja terytorialna; samorząd terytorialny.

Administracja na ziemiach polskich w latach II wojny światowej – (3 h).

• Administracja pod okupacją: niemiecka i radziecka.

• Administracja Polskiego Państwa Podziemnego.

• Alternatywne wobec PPP struktury władzy (prawica i komuniści)

Administracja w Polsce Ludowej - (3 h).

• Administracja centralna, terytorialna oraz samorząd w latach 1944- 1947. Administracja w Małej Konstytucji z 1947 r. – teoria i praktyka.

• Administracja w Konstytucji PRL z 1952 r.

• Ewolucja administracji w latach 1952-1972.

• Reformy administracyjne 1972-1975.

Metody dydaktyczne:

- wykład problemowy m,etodą tradycyjną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 12:00, sala Audytorium_C
Zbigniew Naworski 139/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)