Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konstytucyjny system organów państwa 1300-KON_SYS-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, TNOiK, wyd. XIV, Toruń 2013.

Uzupełniająca:

B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, wyd. II, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 2007.

B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, W-wa 2009.

B. Banaszak. Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010.

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010

P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, C.H. Beck, Warszawa 2011.

M. Granat, M. Zubik, Prawo konstytucyjne. Wybór aktów prawnych, LexisNexis, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć osiągnięte są następujące efekty:

W zakresie wiedzy:

Student rozumie organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego.

Posiada wiedzę na temat treści Konstytucji RP i ustaw ustrojowych oraz zna wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

W zakresie umiejętności:

Rozpoznaje modele ustrojowe współczesnego świata i kwalifikuje na ich tle ustrój RP.

Umiejętnie analizuje sferę wzajemnych relacji między głównymi organami władzy, ich miejsce w strukturze państwa, ocenia praktykę ich działania.

Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę na temat instytucjonalnych i materialnych gwarancji praw i wolności jednostki. Ocenia zgodność przepisów prawa z Konstytucją.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: średnia ocen uzyskana w trakcie ćwiczeń (kolokwia śródsemestralne, zaliczenia końcowe, „wejściówki”, referaty, aktywność w czasie zajęć)

Zakres tematów:

W ramach ćwiczeń realizowane są następujące bloki tematów:

1. Wiadomości ogólne o konstytucyjnym systemie organów państwa

2. Konstytucyjny system źródeł prawa

3. System organów państwowych

4. Modele ustrojowe współczesnych państw

5. Konstytucyjne zasady ustroju państwa

6. Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

7. Demokracja bezpośrednia i jej instytucje oraz demokracja przedstawicielska

8. Prawo wyborcze

9. Partie polityczne i systemy partyjne

10. Organy władzy ustawodawczej

11. Tryb ustawodawczy oraz ustawodawcze procedury szczególne

12. Prezydent RP

13. Rada Ministrów i administracja rządowa

14. Sądy i Trybunały

15. Ustrój prawny samorządu terytorialnego

16. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

17. Konstytucyjne aspekty przystąpienia RP do Unii Europejskiej

18. Finanse publiczne

19. Stany nadzwyczajne

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny.

Dyskusja.

Analiza przepisów prawnych.

Opracowywanie kazusów.

Referaty.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala 99
Wojciech Włoch 23/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:00 - 10:30, sala 219
Wojciech Włoch 25/ szczegóły
3 każdy czwartek, 10:30 - 12:00, sala 219
Wojciech Włoch 20/ szczegóły
4 każda środa, 13:30 - 15:00, sala 29 (Sala rozpraw)
Iwona Wróblewska 24/ szczegóły
5 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, sala 219
Iwona Wróblewska 23/ szczegóły
6 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 29 (Sala rozpraw)
Iwona Wróblewska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)