Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Diagnostyka molekularna w biologii rozwoju 2600-DM-DMBR-1-S2
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Twyman RM „Biologia rozwoju, krótkie wykłady”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2001

2. Jura C, Klag J „Podstawy embriologii zwierząt i człowieka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

3. Bednarska E „Zarys embriologii roślin okrytonasiennych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994

4. Malepszy S „Biotechnologia roślin”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

5. Maleszewski M „Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2007

6. Litwin JA, Gajda M „Podstawy technik mikroskopowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

7. Kurczyńska EU, Borowska-Wykręt D „Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej”, Wydawnictwo Naukowe OWN, 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane publikacje naukowe i popularno-naukowe (polsko- i anglojęzyczne).

Efekty uczenia się:

W1: Student posługuje się terminologią stosowaną w biologii rozwoju oraz definiuje kolejne etapy powstawania gonad u zwierząt (jądra i jajniki) i organów generatywnych u roślin kwiatowych (pręciki i słupki), wytwarzania funkcjonalnych gamet, zapłodnienia i embriogenezy (K_W03, K_W08, K_W11, K_W16).

W2: Student opisuje przebieg wieloetapowych procesów reprodukcyjnych u modelowych gatunków zwierząt i roślin na poziomie tkankowym, komórkowym i molekularnym (K_W03, K_W06, K_W08, K_W14, K_W16).

W3: Student rozumie, że analiza mechanizmów rozwojowych oparta na danych empirycznych wymaga interdyscyplinarnego podejścia z wykorzystaniem różnych metod badawczych i diagnostycznych (K_W03, K_W06, K_W11, K_W12, K_W14, K_W17, K_W19).

W4: Student zna obrazowe metody laboratoryjne i narzędzia badawcze stosowane w klasycznej i eksperymentalnej biologii rozwoju zwierząt i roślin oraz właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania postawionych zadań diagnostycznych (K_W01, K_W06, K_W11, K_W12, K_W14, K_W17, K_W20, K_W21).

U1: Student ma umiejętności praktyczne w zakresie obserwacji i analizy jakościowej/ilościowej preparatów histologicznych i cytologicznych związanych z biologią rozwoju wybranych gatunków zwierząt i roślin (K_U01, K_U13, K_U16, K_U18).

U2: Student wykorzystuje odpowiednie metody i narzędzia badawcze, w tym techniki laboratoryjne, służące analizie tkanek i komórek kluczowych w biologii rozwoju wybranych gatunków zwierząt i roślin (K_U01, K_U02, K_U08, K_U11, K_U12, ).

U3: Student prawidłowo interpretuje wyniki dokonanych analiz diagnostycznych, wyciąga poprawne wnioski i przygotowuje dokumentację laboratoryjną (K_U01, K_U04, K_U07, K_U12).

U4: Student wykorzystuje naukowe pozycje literaturowe w zakresie biologii rozwoju, posiada umiejętność przygotowywania i wygłaszania wystąpień ustnych, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole (K_U02, K_U14, K_U20, K_U21)

K1: Student potrafi w przystępny sposób przekazać wiedzę o najnowszych osiągnięciach biologii rozwoju i embriologii eksperymentalnej oraz wyjaśnić zasadność prowadzenia badań w tym zakresie (K_K01, K_K03, K_K06, K_K07).

K2: Student docenia wartość ustawicznego kształcenia i aktualizowania swojej wiedzy korzystając ze źródeł naukowych i popularnonaukowych, dotyczących specjalistycznych nauk biologicznych (K_K02, K_K05, K_K06).

K3: Student krytycznie odnosi się do obiegowych opinii i analizuje je w oparciu o zdobytą wiedzę oraz potrafi pracować indywidualnie lub w zespole (K_K01, K_K05, K_K06, K_K09, K_K10).

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

 zaliczenie na ocenę (ćwiczenia laboratoryjne)

 egzamin (wykład)

Kryteria oceniania:

- zaliczenie/egzamin pisemny, test wyboru zamknięty (K_W01, K_W03, K_W06, K_W08, K_W11, K_W12, K_W14, K_W16, K_W17, K_W21).

- wymagany próg na ocenę dostateczną: 51-60%

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Zakres tematów:

Wykłady:

1. Różnicowanie komórek linii płciowej i budowa gonad u zwierząt – gatunki modelowe

2. Gametogeneza, zapłodnienie i embriogeneza u zwierząt

3. Różnicowanie komórek linii płciowej i budowa organów generatywnych u roślin kwiatowych

4. Podwójne zapłodnienie, rozwój zarodka i bielma u roślin kwiatowych

5. Eksperymentalna biologia rozwoju zwierząt

6. Eksperymentalna biologia rozwoju roślin

7. Zastosowania praktyczne osiągnięć współczesnej embriologii zwierząt

8. Zastosowania praktyczne osiągnięć współczesnej embriologii roślin

9. Metody histologiczne/cytologiczne w analizie i diagnostyce molekularnej związanej z biologią rozwoju zwierząt

10. Metody histologiczne/cytologiczne w analizie i diagnostyce molekularnej związanej z biologią rozwoju roślin

Ćwiczenia:

1. Gonady, gametogeneza i embriogeneza u zwierząt – analiza histologiczna i cytologiczna

2. Techniki komórkowe i mikromanipulacyjne w biologii rozwoju zwierząt

3. Organy generatywne, gametogeneza i embriogeneza u roślin – analiza histologiczna i cytologiczna

4. Techniki komórkowe i mikromanipulacyjne w biologii rozwoju roślin

5. Diagnostyka molekularna w kierunku GMO

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi

Metody dydaktyczne eksponujące i poszukujące:

- ćwiczenia laboratoryjne o charakterze eksperymentalno-analitycznym; studenci realizują zadania w zespołach 2-osobowych (grupa ćwiczeniowa liczy maksymalnie 8 osób) z uwzględnieniem metodyki prowadzonych doświadczeń i obserwacji diagnostycznych oraz zgodnie z podstawowymi zasadami BHP dotyczącymi pracy laboratoryjnej z materiałem biologicznym i odczynnikami chemicznymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:00 - 10:30, sala 289
Marta Lenartowska 11/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)