Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: Techniki położnicze i prowadzenie porodu 1800-PO1-NZOTPO-S1Z
Zajęcia praktyczne (ZAJPRK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Troszyński M. Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

2. Bręborowicz G., Położnictwo. T1,2. PZWL, Warszawa 2020

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

4. Simkin P, Ancheta R. Udany poród. PZWL.2018.

5. Słomko Z, Drews K, Malewski Z. Kardiotokografia kliniczna. Warszawa. PZWL, 2010.

6. Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020.

7. Maureen Boyle, (red.) Stany nagłe w okresie okołoporodowym. PZWL, Warszawa 2008.

8. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

9. Chapman V. Charles C. Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010.

10. Baston H. Hal J. Poród. Seria Podstawy Położnictwa. Elsevier Urban & Partner.2011

11. Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zastosowania kardiotokografii w położnictwie. Ginekologia Polska, 9/2014, 85, 713-716

12. Bomba-Opoń D, Drews K, Huras H, Laudański P, Paszkowski T, Wielgoś M. Indukcja porodu — algorytmy kliniczne. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2018, 3, 1: 23–29

13. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące indukcji porodu. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2017, 2, 2, 58–71.

14. Oleszczuk J, Bożena Leszczyńska-Gorzelak B, Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż, Bartosiewicz J. i wsp. Resuscytacja/reanimacja wewnątrzmaciczna płodu. Forum Położnictwa i Ginekologii, 2016.

15. Wielgoś M, Bomba-Opoń D, Bręborowicz GH, Czajkowski K, Dębski R, i wsp. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące cięcia cesarskiego. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2018, 3, 4, 159–174.

16. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zapobiegania perinatalnej transmisji HIV z dnia 24. 10. 2008 r. Ginekologia Polska. 2009, 80, 59-62.

17. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży i zapobiegania zakażeniom u noworodków. Ginekologia Polska. 2008, 79, 221-223.

18. Postępowanie interdyscyplinarne w krwotoku położniczym – konsensus lekarza anestezjologa i lekarza położnika a.d. 2016. I konferencja edukacyjna krwawienia w ginekologii w praktyce na podstawie przypadków klinicznych a.d. 2016.

19. Doroszewska A. Opieka okołoporodowa w Polsce po transformacji ustrojowej – między medykalizacją a demedykalizacją? Annales I - Philosophy and Sociology http://philosophia.annales.umcs.pl

20. Opieka nad kobietą w czasie porodu normalnego. Fundacja Rodzić po Ludzku.

21. Poród w wodzie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

22. Ludzki mikrobiom a cięcie cesarskie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

23. Kaskada interwencji i jej wpływ na przebieg porodu. Fundacja Rodzić po Ludzku.

24. Nowe stanowisko WHO w sprawie łamania praw kobiet podczas porodu. Fundacja Rodzić po Ludzku. Zapobieganie i eliminowanie braku poszanowania i złego traktowania rodzących w placówkach medycznych WHO.

25. Znieczulenie zewnątrzoponowe. Fundacja Rodzić po Ludzku.

26. Analgezja wziewna - nieinwazyjna metoda łagodzenia bólu porodowego Fundacja Rodzić po Ludzku.

27. Prowadzenie II okresu porodu w świetle badań naukowych. Fundacja Rodzić po Ludzku.

28. Napiórkowska-Orkisz M, Olszewska J. Rola personelu medycznego we wsparciu psychicznym kobiety i jej rodziny po przebytym poronieniu. Pielęgniarstwo Polskie, 3 (65) 2017.

29. Otffinowska A. (red.) Wokół porodu – wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa 2015.

30. Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami.

31. Berghelli V (red.) tłum. polskie: Wielgoś M. (red.) Położnictwo według

zasad EBM. Medycyna Praktyczna, wydanie I, Kraków 2019.

32. Dudenhausen JW. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Zajęcia praktyczne:

U1: Potrafi dokonać oceny stanu zdrowia kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, płodu, kobiety w okresie połogu i noworodka (D.U1)

U2: Potrafi ustalać indywidualny plan porodu, a w razie konieczności dokonywać jego modyfikacji; (D.U5).

U:Potrafi rozpoznawać początek porodu i oceniać jego postęp na podstawie badania położniczego zewnętrznego, wewnętrznego i obserwacji zachowania kobiety rodzącej (D.U6)

U4:Potrafi monitorować i oceniać różnymi metodami dobrostan płodu podczas porodu oraz interpretować wyniki tej oceny, w tym wykonywać badanie KTG i interpretować jego wynik oraz rozpoznawać zagrożenia dla płodu wynikające z nieprawidłowego wyniku badania KTG (D.U7)

U5: Potrafi sprawować opiekę położniczą nad kobietą rodzącą w poszczególnych okresach porodu i stosować konieczne procedury zgodne ze standardem opieki okołoporodowej (D.U8)

U6:Potrafi przyjmować poród fizjologiczny (D.U10)

U7:Potrafi wykonywać zabiegi okołoporodowe u noworodka i oceniać jego stan według obowiązujących skal oceny (D.U14)

K1: Odnosi się do pacjentów z szacunkiem (K.1.)

K2: Przestrzega praw pacjenta (K.2.)

K3: Akceptuje potrzebę standardów etycznych (K.3.)

K4: Współpracuje z członkami zespołu interdyscyplinarnego (K.5.)

K5: Wykazuje nawyk samokształcenia (K.7.)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia praktyczne:

Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych jest:

1. 100% frekwencja i pozytywna postawa studenta.

2. Odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą.

3. Przedłużona obserwacja nauczyciela: K1-K5 (0-10 punktów, >50%).

4. Ocena przez kolegów: K1-K5 (0-10 punktów, >50%).

5. Zaliczenie kolokwium „wyjściowego” z zajęć praktycznych (test pisemny, MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 4 dystraktory), wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia): U1-U7

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

6. Zaliczenie umiejętności praktycznych – Zajęcia praktyczne zgodnie z regulaminem i na podstawie dziennika – Wykaz umiejętności praktycznych:U1-U7.

Zakres tematów:

Zajęcia praktyczne:

Centrum symulacji

1. Obserwacja i pielęgnowanie rodzącej w I okresie porodu fizjologicznego w położeniu podłużnym główkowym, ułożeniu potylicowym przednim.

2. Obserwacja i pielęgnowanie rodzącej w II okresie porodu fizjologicznego (ochrona krocza, ocena w Skali Apgar).

3. Obserwacja i pielęgnowanie rodzącej w III okresie porodu (przyjęcie łożyska).

4. Obserwacja i pielęgnowanie rodzącej w IV okresie porodu (obserwacja noworodka podczas kontaktu skóra do skóry, zabezpieczenie przed utratą ciepła, wykonanie zabiegu Credego, inicjacja karmienia naturalnego).

Sala porodowa

1. Zapoznanie z organizacją pracy oraz realizowanymi procedurami w sali porodowej. Zapoznanie z dokumentacją medyczną kobiet rodzących i noworodków oraz sposobem przeprowadzania wywiadu i pozyskiwania danych. Przygotowanie zestawów do porodu (pobrania krwi z pępowiny), znieczulenia i szycia krocza, kontroli szyjki i jamy macicy. Przestrzeganie etyki zawodowej, praw pacjenta do godności i intymności. Odnotowanie wykonanych czynności w dokumentacji medycznej pacjentki. Kształcenie umiejętności komunikacji i współpracy w zespole medycznym.

2. Przyjęcie i obserwacja pacjentki w ciąży/rodzącej w sali porodowej. Prowadzenie procesu pielęgnowania pacjentki.

3. Wysłuchanie czynności serca płodu, ocena i udokumentowanie czynności.

4. Pomiar i ocena miednicy kostnej.

5. Badanie chwytami Leopolda, ocena wielkości i kształtu brzucha, określenie wysokości dna macicy, oszacowanie wielkości i usytuowania płodu.

6. Wykonanie i interpretacja zapisu kardiotokograficznego.

7. Ocena czynności skurczowej macicy (częstość skurczów, natężenie i czas trwania).

8. Badanie wewnętrzne, ocena szyjki macicy według skali Bishopa, zaawansowania porodu i całości pęcherza płodowego.

9. Wykonanie pomiarów stanu ogólnego (ciśnienie tętnicze, tętno, temperatura).

10. Obserwacja reakcji na ból, nasilenia bólu.

11. Sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych, karty ciąży.

12. Zebranie wywiadu ogólnego, ginekologicznego i położniczego.

13. Obserwacja stanu psychicznego pacjentki (oraz sprawdzenie wyniku oceny stanu psychicznego w ciąży).

14. Referowanie stanu ogólnego, psychicznego i położniczego pacjentki.

15. Obserwacja i pielęgnowanie rodzącej w I okresie porodu.

16. Obserwacja i pielęgnowanie rodzącej w II okresie porodu (ochrona krocza, nacięcie krocza, obserwacja adaptacji noworodka, ocena w Skali Apgar, pobranie krwi do badania Ph, ocena obrażeń poporodowych).

17. Obserwacja i pielęgnowanie rodzącej w III okresie porodu (obserwacja objawów oddzielenia łożyska, ilości utraconej krwi, obkurczania macicy).

18. Obserwacja i pielęgnowanie rodzącej w IV okresie porodu (obserwacja i postępowanie z noworodkiem po porodzie, kontakt skóra do skóry, zabezpieczenie przed utratą ciepła, wykonanie zabiegu Credego, inicjacja karmienia naturalnego).

19. Asystowanie podczas szycia krocza, kontroli szyjki macicy i wyłyżeczkowania jamy macicy.

20. Kontrola odchodów, obkurczania macicy po porodzie, rany po nacięciu i szyciu krocza.

21. Uzupełnienie dokumentacji medycznej.

22. Postępowanie z materiałem medycznym po porodzie.

23. Przekazanie pacjentki z dzieckiem w oddział położniczy.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

• ćwiczenia kliniczne

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Gierszewska 6/6 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Kaźmierczak 6/6 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Gebuza 6/6 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Dombrowska-Pali 6/6 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Przybylska, Alicja Gdaniec 4/6 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Gierszewska 6/6 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Kaźmierczak 6/6 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Gebuza 6/6 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Dombrowska-Pali 5/6 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Przybylska, Hanna Czarnecka 5/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)