Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumentalne metody analizy chemicznej w zastosowaniu 0600-OG-AI
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1996;

2. A. Cygański, Metody elektroanalityczne, WNT, Warszawa, 1995;

3. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 1993.

4. Praca zbiorowa. Redakcja E. Szłyk, P. Piszczek, Pracownia Analizy Instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne. Cz. I. Wydawnictwo UMK, Toruń, 2004.

Literatura uzupełniająca:

Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa, 1998r.

2) D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Co. N.Y. 8th Ed. 2010.

3) D. A. Skoog, D. M. West, F.J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy Chemii Analitycznej. Tom. 1 i 2. WN. PWN Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

Student ma wiedzę

W1 z zakresu podstaw teoretycznych instrumentalnych metod analitycznych, zasady działania aparatury K_W06,

W2 aspektów jakościowych i ilościowych w analizie. K_W15K1

Efekty kształcenia – umiejętności

U1 student nabywa umiejętności przygotowania próbek analitycznych, zasad kalibracji i sprawdzania aparatury analitycznej, wykonania analiz, metod opracowania i analizy statystycznej wyników oraz przygotowania raportów analitycznych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. K_U05, K_U06

U2 Nabywa umiejętności obróbki statystycznej uzyskanych wyników oraz sposobu ich prezentacji.K_U03, KU04U1

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K1 : dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski, K_K01, K__K02

K2: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań, K_K03

K3 jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności,

K_K05; pracuje systematycznie,K_K06

K4- nawiązuje współpracę w grupie, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin testowy pisemny 2 godz.

Kryteria.

Na ocenę dostateczną (50-60%)

Student definiuje: podstawowe pojęcia w analizie instrumentalnej, zna zasady działania aparatury analitycznej, metody omawiane na wykładzie.

Na ocenę dostateczny plus (61-65%)

Student potrafi opisać zależności pomiędzy poszczególnymi metodami analitycznymi, rozumie zasady prowadzenia pomiarów za pomocą aparatury analitycznej oraz zależności pomiędzy jakością wyniku a stosowanymi metodami.

Na ocenę dobrą (66-75%)

Student wie, rozumie i potrafi wykorzystać wiedze do rozwiązania problemu analitycznego. Interpretuje samodzielnie widma IR i NMR. Student zna metody oznaczania jonów metali i związków organicznych.

Na ocenę dobry plus (76-80%)

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązanie pytań problemowych o dużej skali trudności pod kątem oznaczania składników w różnych matrycach..

Na ocenę bardzo dobry (>80%)

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny wykładu zdobytą samodzielnie podczas pracy w bibliotece do rozwiązania nietypowych problemów analitycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Edward Szłyk 0/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.