Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rozwój fizyczny i motoryczny człowieka 2600-SIW-RF-1-S1
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Cieślik J., Kaczmarek M., Kaliszewska-Drozdowska D.M., 1994, Dziecko Poznańskie ’90, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.

Jaczewski A., 2001, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Malinowski A., 2009, Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

Malinowski A., 2013, Biomedyczne podstawy rozwoju, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Malinowski A., Strzałko J., 1989, Antropologia, Wydawnictwo PWN, Poznań - Warszawa.

Malinowski A., Wolański N., 1988, Metody badań w biologii człowieka. Wybór metod antropologicznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Papierkowski A., 1994, Choroby wieku rozwojowego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Tanner J., M., 1963, Rozwój w okresie pokwitania z uwzględnieniem wpływu czynników dziedzicznych i środowiskowych na wzrastanie i dojrzewanie od urodzenia do dojrzałości. PZWL, Warszawa.

Wolański N., 1987, Czynniki rozwoju człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W1 - Absolwent zna, rozumie pojęcia dotyczące biologii człowieka. (K_W01).

W2 - Wskazuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w badaniach antropologicznych (K_W05).

W3 - Zna zasady etyki badań stosowane w antropologii i biologii człowieka (K_W19).

U1 - Wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu biologii człowieka w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

U2 - Stosuje podstawowe techniki badawcze, pomiarowe i analityczne mające zastosowanie w antropologii i biologii człowieka (KU_03).

U3 - Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej (KU_16)

K01 - Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych (K_K01).

K02 - Racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, internetu, i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do biologii człowieka (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej (test wyboru i pytania opisowe).

Na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-90%, na ocenę dobry plus – 91-95%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 95%.

Zakres tematów:

Omówione zostaną zagadnienia z szeroko pojętej biologii człowieka, zarówno na poziomie funkcjonowania osobnika, jak również populacji. Zajęcia mają na celu ukazanie człowieka, jako jednostki biologicznej. Zakłada się, że uczestniczący w zajęciach opanują wiadomości z zakresu teorii rozwoju ontogenetycznego. Omówiona zostanie periodyzacja życia człowieka (od okresu noworodkowego do starości) w kontekście zmian inwolucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem przejawów osiągania dojrzałości biologicznej. Opisany zostanie dymorfizm płciowy i jego przejawy, determinacja płci u człowieka. Przedstawione zostaną prawidłowości i uwarunkowania rozwoju ontogenetycznego, w tym wpływ czynników endogennych i egzogennych na jego przebieg. Realizowane będą tematy związane z szeroko pojętą ekologią człowieka.

Pozyskane wiadomości pozwolą na holistyczne postrzeganie człowieka jako jednostki biologicznej ze wszystkimi tego konsekwencjami oraz implikacjami w zakresie wykorzystania tej wiedzy w naukach sądowo-medycznych.

Dodatkowo zapoznanie się i przyswojenie terminologii współczesnej biologii człowieka.

Tematy szczegółowe:

1. Rozwój. Definicje rozwoju. Składowe procesu rozwojowego. Filogeneza i ontogeneza. Etap i poziom rozwoju.

2. Czynniki rozwoju osobniczego: determinanty, modyfikatory i stymulatory rozwoju.

3. Ontogeneza. Podział na okresy i podokresy. Rozwój prenatalny i postnatalny.

4. Szczegółowe omówienie przebiegu kolejnych etapów rozwoju.

5. Inwolucja. Przejawy inwolucji.

6. Zjawisko trendów sekularnych.

7. Cecha. Rodzaje cech. Determinacja genetyczna.

8. Dziedziczenie monogeniczne i poligeniczne.

9. Determinacja płci. Zaburzenia w kształtowaniu płci. Rodzaje płci.

10. Źródła zmienności fenotypowej.

11. Dymorfiozm płciowy.

12. Elementy ekologii człowieka: sposoby przystosowania do środowiska.

13. Norma adaptacyjna i norma reakcji.

14. Modele rozwoju osobniczego: rozwój stabilny, progresywny, regresywny i wielopoziomowy.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala I (Audyt. Darwina)
Ewa Rogowska 48/47 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)