Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sport i media 2600-SIW-SM-1-S1
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach – 15 godzin

- udział w ćwiczeniach – 15 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzinCzas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie i tworzenie projektów – 10 godzin

- przygotowanie do egzaminu – 10 godzinŁącznie: 60 godz. (2 ECTS)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2012.

2. J. Lipiec, Pożegnanie z Olimpią, Wyd. Fall, Kraków 2007.

3. Public relations w sporcie, red. Piotr Godlewski, Waldemar Rydzak, Jacek Trębecki, Poznań : SportWin, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Kuźbik P., Moterski F. (red.), Zarządzanie w sporcie. Organizacje, Ludzie, Marketing. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

2. Beech J., Chadwick S., The Marketing of Sport, Pearson Education Limited, Essex, 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: zna i rozumie prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania w organizowaniu i promocji wydarzeń sportowych oraz zawodników – K_W04,

W2: zna i rozumie w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy zdrowego stylu życia - K_W07,

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać specjalistyczną terminologię z zakresu nauk przyrodniczych w celu propagowania wiedzy poprzez media na temat sportu, wellness, zdrowego stylu życia – K_U05,

U2: potrafi identyfikować, interpretować, wyjaśniać i przekazywać poprze środki masowego przekazu złożone zjawiska i procesy w obszarze sportu i wellness oraz relacje między nimi - K_U07,

U3: potrafi przeprowadzić wywiad w języku obcym (znajomość języka obcego na poziomie B2 ESOKJ) – K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do krytycznego odnoszenia się do obiegowych opinii i analizowania ich w oparciu o zdobytą wiedzę, przedstawiając obiektywnie daną sytuację za pomocą środków masowego przekazu – K_K01,

K2: jest świadomy znaczenia znajomości języków obcych w branży sportowej - K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykład: test

ndst - poniżej 60%

dst - 61-68%

dst plus- 69-75%

db- 76-83%

db plus- 84-90%

bdb- 91-100%

Zakres tematów:

Przedmiot umożliwi studentom zrozumienie istoty współpracy z mediami w organizacjach sportowych i wellness. Poprzez danie możliwości odbycia zajęć w TV/radio/prasie, studenci dowiedzą się w jaki sposób pracować w powyższych instytucjach. Wartością zajęć będzie również przeprowadzenie przez studentów relacji z wydarzenia sportowego.

W ramach zajęć przewidziano następujące treści szkolenia:

Tematyka zajęć:

1. Wpływ mediów w sporcie

2. Prawne aspekty do wykorzystania wizerunku

3. Tworzenie kampanii promocyjnych

4. Analizowanie baz danych na potrzeby sportu

5. Media społecznościowe

6. Rola dziennikarza sportowego

7. Zasięg i oglądalność

8. Tworzenie relacji sportowej

9. Promocja wydarzeń sportowych

10. Rola PR Managera

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny

- giełda pomysłów

- obserwacji

- projektu

- seminaryjna

- studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala Aula WNEiZ
każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sala III (H. Szarskiego)
Patrycja Gulak-Lipka 49/47 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)