Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

European Integration and Values in Political and Social Life 2751-OG-EN-EIV
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=744
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30 godzin, w tym 20 godzin spotkania on-line (MS Teams), a 10 samodzielna praca na platformie moodle
Literatura:

Selected books and articles:

1. W.Arts, L. Halman (2004), European Values at the Turn of the Millenium, Leiden- Boston.

2. S. Lucarelli & I. Manners (red.) (2006)Values and Principles in European Union Foreign Policy, Routledge.

3. J. Richardson (2002), The European Union in the World — A Community of Values, Fordham International Law Journal, 26,1: 12-35.

4. R. Kołatek (2018), The principle of human dignity in the primary and secondary legislation of the European Union, Zeszyty Prawnicze, 2(58): 29–44.

5. S. Fredman (2016), Substantive equality revisited, International Journal of Constitutional Law, 14, 3: 712–738.

6. F. Hendriks (2010), Vital Democracy A Theory of Democracy in Action, Oxford Univeristy Press.

7. A. Magen, L. Pech (2018), The rule of law and the European Union [in:] Handbook on the rule of law, eds. Ch. May, A. Winchester, Edward Elgar Publishing, pp. 235-256.

8. S. D. Scott (2011), The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon, Human Rights Law Review, 11, 4: 645-682.

9. K. Nicolaidis, J. Viehoff (2015) Social justice in the European Union: the puzzles of solidarity, reciprocity and choice [in:] Europe’s Justice Deficit?, eds. D. Kochenov, G.de Búrca, A. Williams, Hart Publishing, pp.277-294.

10. Gabriel N. Toggenburg (2008), The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity, Minorities Research, 2: 109-129.

Efekty uczenia się:

W1: dysponuje wiedzą dotyczącą wartości i zasad prawnych w Unii Europejskiej

W2: ma uporządkowaną wiedzę o procesach globalizacji i regionalizacji w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach, dotyczących europejskich wartości

W3: zna główne wolności uregulowane Karcie Praw Podstawowych UE i ich możliwe ograniczenia

W4: zna różne formy dyskryminacji oraz kryteria zakazanej dyskryminacji

W5: zna definicje i główne elementy demokracji oraz rządów prawa

W6: zna główne kategorie i funkcje praw człowieka oraz znaczenie takich koncepcji, jak sprawiedliwość społeczna, tolerancja i różnorodność kulturowa

U1: potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się ustnie i na piśmie, w tym w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, o zagadnieniach stanowiących przedmiot zajęć, w tym potrafi uzasadnić swoje twierdzenia

U2: wyszukuje, ocenia i przetwarza informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretuje je z punktu widzenia życia politycznego i społecznego

U3: potrafi interpretować postanowienia podstawowych aktów prawnych dotyczących wartości

U4: potrafi analizować znaczenie poszczególnych wartości i ich wzajemne oddziaływanie

K1 - krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest gotowy do podjęcia nowych wyzwań

K2: potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy

k3: jest otwarty na nowe wyzwania

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. obecność i aktywność studentów w czasie zajęć, włączając w to udział studentów w dyskusji na dany temat, udział w tzw. inteligentnym zgadywaniu oraz trafifc lights (30 punktów, 3 punkty za aktywność na jednym spotkaniu) - U2, U3, U4, K3

2. przygotowanie czterech plakatów lub mapy myśli na dany temat (10 punktów za każdy plakat lub mapę myśli, razem 40 punktów) - U1, K1, K2, K3

3. test końcowy (30 punktów) - W1,W2, W3, W4, W5, W6

Kryteria oceny:

oceny za aktywność, za plakaty lub mapy myśli, za test końcowy.

Punkty za te aktywności zostaną na koniec zsumowane.

Oceny będą wystawiane w następujący sposób:

niedostateczny (2)- 0-51 pkt (51 % lub mniej)

dostateczny (3) - 52-60 pkt (52-60 %)

dostateczny+ (3+)- 61-69 pkt (61-69 %)

dobry (4) – 70-82 pkt (70-82 %)

dobry plus (4+)- 83-91 pkt (83-91 %)

bardzo dobry (5) – 92-100 pkt (92-100%)

Zakres tematów:

1. Znaczenie, kategorie i funkcje wartości. Ich rola w życiu politycznym i społecznym - 2 godz.

2. Proces kształtowania się wspólnych europejskich wartości i ich promowanie w relacjach międzynarodowych; zmiana wartości z upływem czasu - 2 godz.

3. Godność ludzka (omówienie zagadnień dotyczących kary śmierci, eutanazji, przeszczepów organów oraz klonowania ludzi) - 4 godz.

4. Wolności wypowiedzi, religii itd. - 2 godz.

5. Równość - 4 godz.

6. Demokracja - 3 godz.

7. Rządy prawa - 3 godz.

8. Ochrona praw człowieka - 4 godz.

9. Ochrona praw osób należących do mniejszości - 2 godz.

10. Sprawiedliwość społeczna i solidarność - 2 godz.

11. Tolerancja i różnorodność kulturowa - 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Zastosowanie znajdą zróżnicowane metody dydaktyczne:

1. metody podające związane z przyswajaniem wiedzy (zapamiętywaniem) - prezentacje Power Point lub artykuły do ​​przeczytania lub filmy wideo do obejrzenia na początku lub przed spotkaniem

2. aktywna praca z tekstem - fragmenty tekstu prawniczego będą czytane przez wykładowcę lub studenta, a pozostali będą zadawać pytania na jego temat w celu zrozumienia jego treści, przeanalizowania i zastosowania w praktyce

3. metody poszukujące - m.in. inteligentne zgadywanie, podczas którego studenci będą przedstawiać własne rozwiązania problemów, a następnie będą one porównywane z rzeczywistością, np. statystykami; następnie tzw. traffic lights, w ramach którego uczniowie otrzymują zielone i czerwone kartki i jeśli odpowiedź na pytanie brzmi „tak”, podnoszą zieloną kartkę, a jeśli „nie”, podnoszą czerwoną kartkę itd.

4. metoda problemowa, w której uczniowie będą próbowali znaleźć przyczyny zaistniałej sytuacji

5. dodatkowo zostaną wykorzystane metody referatu i studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Justyna Maliszewska-Nienartowicz 22/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)