Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty komparatystyczne 2591-s1KOMP2Z-WKO
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

I połowa semestru:

Literatura, obligatoryjna, teksty do analizy na zajęciach:

Appadurai Arjun, 1988, How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India, "Comparative Studies in Society and History", Vol. 30, No. 1, pp. 3-24.

Holtzman Jon D., 2006, Food and Memory, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 35, pp. 361-378.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Między lokalnym iwentem a turystycznym megaiwentem kulinarnym. Przygody Festiwalu Smaku w Grucznie, "Czas Kultury", 2017, R. 33, nr 1, s. 92-98.

Leitch Alison, 2003, Slow Food and the Politics of Pork Fat: Italian Food and European Identity, "Ethnos", vol. 68:4, pp. 437-462.

Mintz Sidney W., Du Bois Christine M., 2002, The Anthropology of Food and Eating, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 31, pp. 99-119.

Literatura pomocnicza, fakultatywna, do samodzielnej pracy studenta:

Gordon Dylan, The Multiple Moral Economies of Capitalism: Imagining Local Food in Socioeconomically Marginal Contexts, „vis-à-vis: Explorations in Anthropology, 2011, Vol. 11, No. 1, pp. 25–38.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Brudne jedzenie w kuchni polskiej [w:] Człowiek - czystość i brud, T. 1: Aspekt humanistyczno-etnologiczny, /red./ Krzysztof Krzemiński, Anna Kmieć, Karolina Olszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 53-69.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Rekonstrukcje menonickich specjałów, [w:] Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy, /red./ Andrzej Pabian i Michał Targowski, Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO, Toruń 2016, s. 157-172.

Lévi-Strauss Claude, Trójkąt kulinarny, „Twórczość” 1972, nr 2, s. 71-80.

Straczuk J., Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Wrocław 2006.

II połowa semestru:

Chua D. K. L., Adorno’s Metaphysics of Mourning: Beethoven’s Farewell to Adorno, „The Musical Quarterly” 2004, nr 3, s. 523-545.

Cupers J-L., Music and Literature: A Chinese Puzzle?, „Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap” 2004, t. 58, s. 307-316.

Hejmej A., „Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne”, w: tenże, Muzyka w literaturze: perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.

Hejmej A., „Stereotyp(y) muzyki w literaturze”, tenże, Muzyka w literaturze: perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.

Mann T., Doktor Faustus, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Warszawa 2003 (rozdział VIII).

Streete A., „Shakespeare and Opera”, w: The Edinburgh Companion to Shakespeare and the Arts, red. M. Thornton Burnett, A. Streete, R. Wray, Edynburg 2011, s. 142-168.

Szczęsna E., „Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej”, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004.

Thon J.-N., „Toward a Transmedial Narratology”, w: tenże, Transmedial Narratology and Contemporary Media Culture, Lincoln 2016, s. 1-32.

Metody i kryteria oceniania:

I połowa semestru:

- obecność i aktywność na zajęciach, przeczytane lektury, przygotowanie zadań

- prezentacja w trakcie ostatnich godzin zajęć wybranego i krytycznie opracowanego zjawiska z zakresu poruszanej w toku zajęć problematyki (rodzaj studium przypadku, w postaci prezentacji multimedialnej).

II połowa semestru:

Podstawę do zaliczenia tej części kursu stanowi napisanie pracy zaliczeniowej na temat powiązany z wiodącym tematem zajęć (związki muzyki i literatury) i w uzgodnieniu z Prowadzącą.

Szczególna i systematyczna aktywność na zajęciach może wpłynąć na podwyższenie oceny końcowej.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach. Każda kolejna nieobecność na zajęciach powoduje konieczność ustnego odrobienia danych zajęć na dyżurze prowadzącej.

Studenci z przyznaną Indywidualną Organizacją Studiów powinni dostarczyć odpowiedni dokument poświadczający ten fakt w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć.

Teksty do przeczytania na zajęcia będą udostępniane Studentom na bieżąco.

Zakres tematów:

I połowa semestru:

Food studies. Warsztaty zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami interdyscyplinarnego i komparatystycznego obszaru badań food studies. Zajęcia dotyczą tematyki związanej z jedzeniem, jego znaczeniem i praktykami, wytwarzaniem, produkcją, estetyką, konsumpcją etc w różnych kontekstach kulturowych i obiegu globalnym. Każde kolejne spotkanie jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. Studenci realizują także każdorazowo proste zadania związane z tematyka spotkania. Zajęcia mają układ problemowy, w ich trakcie dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu food studies. Ze względu na specyfikę studiów komparatystyki literacko-kulturowej i charakter zajęć, skupiają się one w głównej mierze na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących pożywienia, praktyk żywieniowych, zmian społecznych a jedzenia, spożywczego niebezpieczeństwa, rytuałów i jedzenia, relacji jedzenia z tożsamością i pamięcią etc.

Szczegółowy plan zajęć:

1. Food studies. Perspektywa antropologiczna

Wiodący tekst do analizy: Mintz Sidney W., Du Bois Christine M., 2002, The Anthropology of Food and Eating, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 31, pp. 99-119. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują jaki jest ich zdaniem potencjał naukowy i społeczny badań nad jedzeniem.

2. Jedzenie a pamięć i przeszłość

Wiodący tekst do analizy: Holtzman Jon D., 2006, Food and Memory, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 35, pp. 361-378. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują smaki swego dzieciństwa.

3. Jedzenie a ruchy społeczne

Wiodący tekst do analizy: Leitch Alison, 2003, Slow Food and the Politics of Pork Fat: Italian Food and European Identity, "Ethnos", vol. 68:4, pp. 437-462. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują związek wybranej grupy społecznej lub postaci (przykłady ze świata "realnego" lub "fikcyjnego"; ruchy społeczne, subkultury, powieści, gry, filmy itp.) z jedzeniem.

4. Książki kucharskie

Wiodący tekst do analizy: Appadurai Arjun, 1988, How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India, "Comparative Studies in Society and History", Vol. 30, No. 1, pp. 3-24. . Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują wybraną książkę kucharską.

5. Turystyka kulinarna. Event

Wiodący tekst do analizy: Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Między lokalnym iwentem a turystycznym megaiwentem kulinarnym. Przygody Festiwalu Smaku w Grucznie, "Czas Kultury", 2017, R. 33, nr 1, s. 92-98. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują kulinarne wydarzenie lub inną kulinarną atrakcję o potencjale turystycznym. wydarzeniu kulinarnym lub innej kulinarnej

6/7. Prezentacje studenckich case studies.

II połowa semestru:

Zajęcia dotyczą związków muzyki i literatury, analizowanych na różnych poziomach. Poszczególne spotkania będą zorientowane na analizę case studies w oparciu o teksty, zawierające podstawę metodologiczną dla tak prowadzonych badań. Interesować nas będą rozmaite wymiary związków obydwu sztuk (rozumianych niekiedy raczej jako działania kulturowe): od śladów tematycznej obecności jednej z nich w drugiej, po wspólne koncepcje struktury i formy dzieła oraz strategie twórcze.

8. Podstawy metodologiczne

Wiodący tekst do analizy: J-L. Cupers, Music and Literature: A Chinese Puzzle?, „Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap” 2004, t. 58, s. 307-316.

9. Muzyka wobec pojęcia interdyscyplinarności.

Wiodący tekst do analizy: A. Hejmej, „Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne”, w: tenże, Muzyka w literaturze: perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.

10. Współczesne związki muzyki z poetyką.

Wiodący tekst do analizy: E. Szczęsna, „Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej”, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004.

11. Literackie ujęcia muzyki i jak ich nie badać.

Wiodący tekst do analizy: A. Hejmej, „Stereotyp(y) muzyki w literaturze”, tenże, Muzyka w literaturze: perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.

12.-13. Analiza muzyki poprzez tekst literacki.

Wiodący tekst do analizy: T. Mann, Doktor Faustus, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Warszawa 2003 (rozdział VIII).

Tekst pomocniczy: D. K. L. Chua, Adorno’s Metaphysics of Mourning: Beethoven’s Farewell to Adorno, „The Musical Quarterly” 2004, nr 3, s. 523-545.

14. Literackie konteksty opery: casus Szekspira.

Wiodący tekst do analizy: A. Streete, „Shakespeare and Opera”, w: The Edinburgh Companion to Shakespeare and the Arts, red. M. Thornton Burnett, A. Streete, R. Wray, Edynburg 2011, s. 142-168.

15. Strategie narracyjne w muzyce.

Wiodący tekst do analizy: J.-N. Thon, „Toward a Transmedial Narratology”, w: tenże, Transmedial Narratology and Contemporary Media Culture, Lincoln 2016, s. 1-32.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 213
Rafał Kleśta-Nawrocki, Małgorzata Lisecka 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)