Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pielęgniarstwo położnicze 1800-P2-PPOL-S1
Zajęcia praktyczne (ZAJPRK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura obowiązkowa/podstawowa:

1. Troszyński M. Położnictwo. Ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

2. Bręborowicz G., Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, Warszawa 2009

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Literatura uzupełniająca:

4. Chazan B (red.) Udany poród. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

5. Bień A. (red.) Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

6. Łepecka-Klusek C., (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.

7. Iwanowicz-Palus G.J. Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa 2012.

8. Opieka nad kobietą w czasie porodu normalnego. Fundacja Rodzić po Ludzku.

9. Poród w wodzie. Fundacja Rodzić po Ludzku.

10. Otffinowska A. (red.) Wokół porodu – wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa 2015.

11. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. (red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna, 2017

Najnowsze artykuły naukowe z polskiej i zagranicznej medycznej bazy naukowej związane z aktualnie realizowanymi tematami.

Efekty uczenia się:

Zajęcia praktyczne:

W1: rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania; (D.W4)

W2: zna zasady przygotowania pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a także zasady opieki w trakcie oraz po tych badaniach i zabiegach; (D.W5)

W3: zna właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy pacjenta w różnych chorobach w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; (D.W6)

W4: zna standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia; (D.W7)

W5: zna reakcje pacjenta na chorobę, przyjęcie do szpitala i hospitalizację; (D.W8)

U1: potrafi gromadzić informacje, formułować diagnozę pielęgniarską, ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażać interwencje pielęgniarskie oraz dokonywać ewaluacji opieki pielęgniarskiej; (D.U1)

U2: potrafi prowadzić poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień; (D.U2)

U3: potrafi prowadzić profilaktykę powikłań występujących w przebiegu chorób; (D.U3)

U4: potrafi doraźnie podawać pacjentowi tlen i monitorować jego stan podczas tlenoterapii; (D.U9)

U5: potrafi przygotowywać pacjenta fizycznie i psychicznie do badań diagnostycznych; (D.U12)

U6: potrafi wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych; (D.U13)

U7: potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w ramach kontynuacji leczenia; (D.U14)

U8: potrafi dokumentować sytuację zdrowotną pacjenta, dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi informatycznych do gromadzenia danych; (D.U15)

U9: potrafi rozpoznawać powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego; (D.U18)

U10: potrafi prowadzić rozmowę terapeutyczną; (D.U20)

U11: potrafi przekazywać informacje członkom zespołu terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta; (D.U22)

U12: potrafi asystować lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych; (D.U23)

U13: potrafi oceniać poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i jego nasilenie oraz stosować farmakologiczne i niefarmakologiczne postępowanie przeciwbólowe; (D.U24)

U14: potrafi przygotowywać i podawać pacjentom leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza; (D.U26)

K1: kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną; (K1)

K2: przestrzegania praw pacjenta; (K2.)

K3: samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem; (K3)

K4: ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe; (K4)

K5: zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; (K5.)

K6: przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta; (K6)

K7: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. (K7.)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia praktyczne:

Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych jest:

1. 100% frekwencja i pozytywna postawa studenta.

2. Odpracowanie nieobecności usprawiedliwionych w formie uzgodnionej z wykładowcą.

3. Przedłużona obserwacja nauczyciela: K1-K7 (0-10 punktów, >50%).

4. Ocena przez kolegów: K1-K7 (0-10 punktów, >50%).

5. Zaliczenie kolokwium „wyjściowego” z zajęć praktycznych (test pisemny, na platformie Moodle, wyniki uzyskane przez studentów są przeliczane na oceny zgodnie z wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w jednostkach prowadzących studia): W1-W10

Punktacja i ocena:

<75% ndst

75-80% dst

80,01-85% dst+

85,01-90% db

90,01-95% db+

95,01-100% bdb

6. Test praktyczny - Ocena Umiejętności Położniczych (załącznik 1, punktacja 0-84)

Punktacja i ocena:

76-84 Bardzo dobry

68-75 Dobry plus

60-67 Dobry

52-59 Dostateczny plus

44-51 Dostateczny

43 i mniej Niedostateczny

Interpretacja skali oceny umiejętności położniczych:

3 pkt - działania wykonywane samodzielnie zgodnie z zasadami, procedurami, algorytmami i standardami gwarantującymi wysoką jakość opieki pielęgniarskiej.

2 pkt - działania wykonywane po ukierunkowaniu przez nauczyciela zgodnie z zasadami, procedurami, algorytmami i standardami, gwarantującymi wysoką jakość opieki pielęgniarskiej.

1pkt - działania wykonywane z pomocą nauczyciela nie w pełni zgodnie z zasadami, procedurami, algorytmami i standardami, gwarantującymi wysoką jakość opieki pielęgniarskiej.

0 pkt - działania wykonywane niezgodnie z zasadami, procedurami, algorytmami i standardami, gwarantującymi wysoką jakość opieki pielęgniarskiej

7. Weryfikacja kompetencji społecznej -Skala Weryfikacji Kompetencji Społecznej (załącznik 3).

8. Realizacja procesu pielęgnowania w różnych sytuacjach położniczych zgodnie z obowiązującymi standardami i rekomendacjami (załącznik 2).

Zakres tematów:

Zajęcia praktyczne:

1. Przygotowanie kobiety w ciąży i jej rodziny do porodu;

2. Prowadzenie porodu fizjologicznego CSM.

3. Zachowania zdrowotne kobiety ciężarnej.

4. Opieka okołoporodowa- postępowanie położniczo- pielęgnacyjne w porodzie fizjologicznym.

5. Monitorowanie dobrostanu płodu.

6. Opieka nad kobietą w porodzie przedwczesnym i powikłanym.

7. Ocena stanu ogólnego i położniczego- prognozy zakończenia ciąży.

8. Pielęgnacja wcześniaka i noworodka po porodzie.

9. Opieka nad położnicą w połogu fizjologicznym i powikłanym.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku)

• metody eksponujące: pokaz, instruktaż

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Agnieszka Dombrowska-Pali 5/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Agnieszka Dombrowska-Pali 5/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Agnieszka Dombrowska-Pali 5/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Agnieszka Dombrowska-Pali 6/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Agnieszka Dombrowska-Pali 7/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Agnieszka Dombrowska-Pali 6/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Agnieszka Dombrowska-Pali 6/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Agnieszka Dombrowska-Pali 5/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Agnieszka Dombrowska-Pali 5/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Agnieszka Dombrowska-Pali 5/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Estera Mieczkowska 5/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Estera Mieczkowska 5/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Estera Mieczkowska 5/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Estera Mieczkowska 5/ szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Estera Mieczkowska 5/ szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Estera Mieczkowska 6/ szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Estera Mieczkowska 6/ szczegóły
18 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Estera Mieczkowska 6/ szczegóły
19 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Estera Mieczkowska 6/ szczegóły
20 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bannach, Estera Mieczkowska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)