Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 2514-s1ROS2L-PNJR
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju program zajęć może być realizowany w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

GRUPA 2
Leksyka
Ms Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afwGwSUspXKnjjMkAWBvfCKUtM78GgH3yo_hZkIVTMfA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1efd1c5e-5bae-4ae9-9180-223c09bd01a6&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Moodle:
https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1407

Literatura:

Zob. informacje ogólne.

Efekty uczenia się:

Zob. informacje ogólne.

Metody i kryteria oceniania:

Prace kontrolne (sprawdziany pisemne i ustne), bieżące przygotowanie do zajęć, regularny udział i aktywność, prace domowe. Próg zaliczeniowy w przypadku prac kontrolnych i innych zadań wynosi 60%.

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego, a następnie ustnego jest uzyskanie zaliczenia z Praktycznej nauki języka rosyjskiego. Zaliczenie jest wystawiane na ostatnich zajęciach w semestrze na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz pozytywnych ocen z prac kontrolnych i kolokwiów, wypracowań, prac domowych i innych zadań.

Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej.

Część pisemna egzaminu składa się z dyktanda (50 p.), streszczenia (50 p.), testu gramatycznego (100 p.). Część ustna obejmuje wypowiedź na jeden ze zrealizowanych w ciągu roku tematów oraz tłumaczenie (100 p.).

Student zdaje egzamin pisemny, a następnie ustny jeżeli procentowo liczba uzyskanych przez niego punktów z każdej części stanowi 60%.

Podlegające ocenie zadania (pisemne i ustne) sprawdzają stopień realizacji następujących efektów kształcenia:

Filologia rosyjska

K_W02; K_W12, K_W13; K_U02; K_U04; K_U05, K_U08, K_U12, K_U14, K_U15, K_U18, K_U19, K_U20; K_U21

Lingwistyka stosowana

K_W02; K_W12, K_W13; K_U02; K_U04; K_U05; K_U08; K_U15; K_U16; K_U19; K_U21; K_U22

Do końcowego wyniku punktowego egzaminu doliczane są także punkty przeliczeniowe, przyznawane za ocenę z PNJR-u uzyskaną w semestrze letnim. UWAGA! Ocena wystawiana jest wyłącznie do wiadomości prowadzącego PNJR i nie jest wliczana do średniej ocen z danego roku:

5 - 10 p.

4+ - 8 p.

4 - 6 p.

3+ - 4 p.

Nauczanie zdalne

W trakcie trwania zajęć, prac pisemnych, zaliczeń

w formie zdalnej student musi pozostać w zasięgu włączonej kamery.

Zakres tematów:

Лексика

1. Природа и погода. Времена года

2. Спорт

3. Здоровье

4. Кулинария, кухня

5. Орфография: не и ни; не с разными частями речи

Грамматика + Орфография

1. Выражение пространственных отношений

2. Выражение состояния лица

3. Употребление местоимений-прилагательных каждый, любой, всякий, самый.

4. Выражение модальности. Выражение необходимости и долженствования

5. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные

6. Приставки – раз/-роз; рас/рос;

пре-/при- и др.

7. Правописание наречий (все случаи)

Мультимедиа + орфография

1. Аудирование, говорение

2. Орфография:

- правила употребления строчных и прописных букв;

- правила переноса;

- сложные слова;

- сложносокращенные слова и аббревиатуры;

- правописание частиц бы, ли, же

Metody dydaktyczne:

Zob. informacje ogólne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 315
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 315
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 315
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 111
Tatiana Zinowjewa, Piotr Zemszał, Dorota Paśko-Koneczniak 9/10 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 400
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 312
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 111
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 400
Jolanta Brzykcy, Kamila Sadowska-Krahl, Dorota Paśko-Koneczniak 10/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)