Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Cytologia kliniczna 1700-A3-CYTKLIN-SJ
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Identycznie jak w części A.

Efekty uczenia się:

W1:  definiuje procesy regeneracji oraz naprawy tkanek

i narządów (K_E.W4)

W2:  wymienia i definiuje tradycyjne metody diagnostyki cytologicznej, w tym techniki przygotowania i barwienia preparatów, a także automatyczne techniki fenotypowania oraz cytodiagnostyczne kryteria rozpoznawania

i różnicowania chorób (K_E.W9)

W3:  wyjaśnia rolę badań laboratoryjnych z zakresu cytodiagnostyki w rozpoznaniu, monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych (K_E.W23)

W4:  wyjaśnia zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych z zakresu cytodiagnostyki w celu zróżnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych (K_E.W27)

U1:  wskazuje zależności pomiędzy nieprawidłowościami morfologicznymi a funkcjami tkanek, narządów i układów, objawami klinicznymi oraz strategią diagnostyczną

z zakresu cytodiagnostyki (K_E.U1)

U2:  posługuje się laboratoryjnymi technikami mikroskopowania oraz technikami patomorfologicznymi, pozwalającymi na ocenę wykładników morfologicznych zjawisk chorobowych w preparatach komórek i tkanek pobranych za życia pacjenta albo pośmiertnie (K_E.U2)

U3:  rozpoznaje zmiany morfologiczne charakterystyczne

dla określonej jednostki chorobowej (K_E.U3)

U4:  uzyskuje wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań cytologicznych oraz zinterpretuje uzyskane wyniki; (K_E.U14)

U5:  ocenia wartość diagnostyczną badań i ich przydatność

w procesie diagnostycznym z zakresu cytodiagnostyki (K_E.U19)

U6:  proponuje optymalny, ułatwiający postawienie właściwej diagnozy, dobór badań w oparciu o elementy diagnostycznej charakterystyki testów oraz zgodnie

z zasadami medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych z zakresu cytodiagnostyki (K_E.U20)

U7:  interpretuje wyniki cytologicznych badań laboratoryjnych celem wykluczenia bądź rozpoznania schorzenia, diagnostyki różnicowej chorób, monitorowania przebiegu schorzenia i oceny efektów leczenia w różnych stanach klinicznych (K_E.U21)

K1:  posiada poczucie rozwoju i samokształcenia w odniesieniu do pracy zespołów diagnostycznych (K_E.K1)

K2:  w trakcie zajęć praktycznych współpracuje z członkami zespołu i stosuje zasady koleżeństwa zawodowego (K_E.K2)

K3:  w trakcie zajęć praktycznych ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, (K_E.K3)

K4:  dba o bezpieczeństwo własne, otoczenia, współpracowników (K_E.K3)

K5:  formułuje opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej (K_E.K4)

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania danej formy zajęć w ramach przedmiotu W przypadku zaliczenia końcowego uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92≤…<100 Bardzo dobry

88≤…<95 Dobry plus

80≤…<88 Dobry

71≤…<80 Dostateczny plus

60≤….<71 Dostateczny

0…<60 Niedostateczny

Wykład:

Zaliczenie końcowe: zaliczenie na ocenę;

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Cytologia kliniczna jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry Patomorfologii Klinicznej.

Zaliczenie końcowe teoretyczne i praktyczne: Student otrzymuje zaliczenie na ocenę przedmiotu na podstawie testu oraz jednego pytania opisowego z wiedzy teoretycznej obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach i laboratoriach. Test składa się z około 10 pytań (odpowiedzi jednokrotnego wyboru; skala 0-1 pkt.). Odpowiedź na pytanie opisowe jest oceniana w skali 0-5 pkt. Zaliczenie praktyczne stanowi ocena max. 5 (1 – 5) rozmazów cytologii ginekologicznej. Za prawidłową odpowiedź na każde z pytań, student otrzymuje 1 punkt.

Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z części praktycznej i teoretycznej przynajmniej 60% punktów.

Laboratoria:

Zaliczenie: 75% K_E.W1 – K_E.W4, K_E.U1 – K_E.U7

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych oraz zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (na minimum 60% punktów). Podczas każdego ćwiczenia studenci zdają tzw. wejściówkę w postaci testu

lub sprawdzianu pisemnego. Wejściówki są oceniane w skali

0-5 pkt i przeprowadzane są na każdym z 5 ćwiczeń. Maksymalna liczna punktów, którą może uzyskać student z ćwiczeń laboratoryjnych wynosi 25 pkt.

Seminaria:

- nie dotyczy.

Zaliczenie końcowe: ≥ 60% K_E.W1 – K_E.W4, K_E.U1 – K_E.U7

Przedłużona obserwacja/Aktywność ≥ 50% lub 1-3 punkty;

3 punkty = ocena bardzo dobry) K_E.W1 – K_E.W4, K_E.U1 – K_E.U7, K_E.K1 – K_E.K2).

Nie zdanie kolokwium zaliczeniowego jest równoznaczne

z otrzymaniem oceny niedostatecznej i koniecznością zdawania kolokwium poprawkowego w sesji poprawkowej.

Zakres tematów (osobno dla danych form zajęć) Tematy wykładów (semestr VI):

1. Wprowadzenie do zagadnień Cytologii Klinicznej. Przygotowanie i opracowanie materiału cytologicznego do diagnostyki patomorfologicznej. Cytologia na podłożu płynnym. Systemy oceny obrazów mikroskopowych. Kontrola jakości w pracowni cytologicznej.

2. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 1: Rozmaz prawidłowy szyjki macicy; atrofia;

3. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 2: Zmiany zapalne

w rozmazie cytologicznym; Infekcje wirusowe, infekcje grzybicze, infekcje pasożytnicze, zmiany proliferacyjne

i naprawcze.

4. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 3: Neoplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy. Rak płaskonabłonkowy inwazyjny szyjki macicy. Gruczolakorak szyjki macicy.

5. Cytologia złuszczeniowa nieginekologiczna i cytologia aspiracyjna. Cytologia moczu i płynów z jam ciała.

Tematy laboratoriów (semestr VI):

1. Przygotowanie materiału cytologii ginekologicznej do badań. Barwienia materiału cytologicznego. Cytologia na podłożu płynnym vs cytologia konwencjonalna. System oceny obrazów mikroskopowych cytologii ginekologicznej. Cytodiagnostyka szyjki macicy cz. 1 - Rozmaz prawidłowy szyjki macicy; atrofia;

2. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 2: Zmiany zapalne

w rozmazie cytologicznym; Infekcje wirusowe, infekcje grzybicze, infekcje pasożytnicze, zmiany proliferacyjne

i naprawcze.

3. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 3: Neoplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy. Rak płaskonabłonkowy inwazyjny szyjki macicy. Gruczolakorak szyjki macicy.

4. Przygotowanie materiału cytologii złuszczeniowej nieginekologicznej i cytologii klinicznej do badań. Barwienia materiału cytologicznego.

5. Cytologia złuszczeniowa nieginekologiczna i cytologia aspiracyjna.

Zakres tematów:

Tematy wykładów (semestr VI):

1. Wprowadzenie do zagadnień Cytologii Klinicznej. Przygotowanie i opracowanie materiału cytologicznego do diagnostyki patomorfologicznej. Cytologia na podłożu płynnym. Systemy oceny obrazów mikroskopowych. Kontrola jakości w pracowni cytologicznej.

2. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 1: Rozmaz prawidłowy szyjki macicy; atrofia;

3. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 2: Zmiany zapalne

w rozmazie cytologicznym; Infekcje wirusowe, infekcje grzybicze, infekcje pasożytnicze, zmiany proliferacyjne

i naprawcze.

4. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 3: Neoplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy. Rak płaskonabłonkowy inwazyjny szyjki macicy. Gruczolakorak szyjki macicy.

5. Cytologia złuszczeniowa nieginekologiczna i cytologia aspiracyjna. Cytologia moczu i płynów z jam ciała.

Tematy laboratoriów (semestr VI):

1. Przygotowanie materiału cytologii ginekologicznej do badań. Barwienia materiału cytologicznego. Cytologia na podłożu płynnym vs cytologia konwencjonalna. System oceny obrazów mikroskopowych cytologii ginekologicznej. Cytodiagnostyka szyjki macicy cz. 1 - Rozmaz prawidłowy szyjki macicy; atrofia;

2. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 2: Zmiany zapalne

w rozmazie cytologicznym; Infekcje wirusowe, infekcje grzybicze, infekcje pasożytnicze, zmiany proliferacyjne

i naprawcze.

3. Cytodiagnostyka szyjki macicy. Cz. 3: Neoplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy. Rak płaskonabłonkowy inwazyjny szyjki macicy. Gruczolakorak szyjki macicy.

4. Przygotowanie materiału cytologii złuszczeniowej nieginekologicznej i cytologii klinicznej do badań. Barwienia materiału cytologicznego.

5. Cytologia złuszczeniowa nieginekologiczna i cytologia aspiracyjna.

Metody dydaktyczne:

 metoda obserwacji

 metoda klasyczna problemowa

 ćwiczenia praktyczne

 studium przypadku

 demonstracja obrazów cytologicznych przez prowadzącego ćwiczenia

 analiza mikroskopowa rozmazów z zakresu cytologii złuszczeniowej: ginekologicznej/nieginekologicznej; BAC przez studentów

 metody eksponujące: film, pokaz

 dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Bodnar, Jakub Jóźwicki 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Bodnar, Jakub Jóźwicki 10/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Bodnar, Jakub Jóźwicki 10/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Bodnar, Jakub Jóźwicki 10/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Bodnar, Jakub Jóźwicki 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)