Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka niemieckiego 2512-s1GER1Z-GOP-C
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Z. Berdychowska, Polsko-niemiecka terminologia gramatyczna. Kraków 1996.

K.D. Bünting, D. Ader, Grammatik auf einen Blick, Chur, Schweiz 1991.

R. Conrad, Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini, Leipzig 1975.

J.A. Czochralski, Gramatyka niemiecka dla Polaków, Warszawa 1990.

J.A. Czochralski, Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen. Eine konfrontative Darstellung., Warszawa 1975.

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Bd. 4, bearbeitet von G. Drosdowski u.a., Mannheim 1984.

Duden. Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der grammatischen Zweifelsfälle. Bd. 9, bearbeitet von D. Berger, G. Drosdowski u.a., Mannheim 2005.

U. Engel, Deutsche Grammatik. Heidelberg 1988.

G. Helbig, J.Buscha, Deutsche Grammatik, Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig 1984.

G. Helbig, J.Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Berlin, München (u.a.) 2002.

G. Helbig, W. Schenkel, Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Leipzig 1975.

W. Jung, G. Starke, Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig 1982.

H. Koch, Ch. Koch, M. Posor, Lehr- und Übungsbuch zur deutschen Grammatik, Lexikologie und Wortbildung, Toruń 1979.

Kleine Enzyklopädie. Die deutsche Sprache. 2 Bde. Leipzig 1969.

N. Morciniec, L. Cirko, R. Ziobro, Słownik walencyjny czasowników niemieckich i polskich. Wörterbuch zur Valenz deutscher und polnischer Verben, Wrocław 1995.S

A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, PWN Warszawa – wszystkie wydania od roku 2000.

H.-H. Wängler, Atlas deutscher Sprachlaute. Berlin 1976.

Wörterbuch der deutschen Aussprache. Autorenkollektiv. Leipzig 1974.

Arbeiten zu Detailfragen der kontrastiven Grammatik, z.B.:

G. Faulstich, Zu einigen Problemen polnischer "żeby-Sätze" im Vergleich mit dem Deutschen, /in:/ Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation (ed. A. Kątny), Rzeszów 1989, S. 93-107

Literatura dostępna jest w bibliotece UMK, ale wszystkie potrzebne materiały do zajęć udostępnione są na platformie e-learningowej Moodle na stronie UMK w zakładce „Gramatyka opisowa języka niemieckiego”.

Efekty uczenia się:

Student: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K06 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się po niemieckim obszarze językowym

K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (zaliczenie z tego przedmiotu zostało przyporządkowane wykładowi z ‘gramatyki opisowej’)

Obecność i aktywny udział w zajęciach zdalnych, pozytywne wyniki z prac kontrolnych.

Zakres tematów:

Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka niemieckiego towarzyszą wykładowi i obejmują w pierwszym semestrze fonetykę / fonologię i morfologię. Punktem odniesienia prezentacji systemu języka niemieckiego jest język ojczysty studentów. Zajęcia te należą do modułu 'gramatyka opisowa języka niemieckiego' obejmującego dwa semestry.

W ramach przedmiotu ‚gramatyka opisowa języka niemieckiego‘ omawiane są kolejno subsystemy języka: fonetyczny/fonologiczny, morfologiczny i syntaktyczny. Kolejność prezentacji odpowiada hierarchicznej budowie języka: konwersatorium zaczyna się od najprostszych elementów systemu językowego, a kończy omówieniem struktur najbardziej złożonych. Zakłada się z jednej strony, że ‘gramatyka opisowa’ stanowi teoretyczną podbudowę praktycznych ćwiczeń językowych na pierwszym roku studiów, a z drugiej strony, że opis teoretyczny systemu fonologicznego przedstawiany w ramach przedmiotu ‘gramatyka opisowa’ będzie uzupełniany fonetyką praktyczną na zajęciach ‘praktyczna nauka języka niemieckiego’ oraz w ramach przedmiotu ‘wstęp do językoznawstwa’.

W ‘gramatyce opisowej języka niemieckiego’ uwzględniane są komponenty deskryptywne, normatywne i praktyczne, przy czym ten ostatni komponent rozumiany jest jako praktyczne zastosowanie reguł gramatyki w komunikacji, wykorzystanie metajęzyka do opisu zjawisk językowych oraz jako elementy gramatyki kontrastywnej.

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa w nauczaniu zdalnym z zastosowaniem platform e-learningowych preferowanych przez UMK, metoda klasyczna problemowa, elementy metody podającej, metoda okrągłego stołu, pokaz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala AB 1.09
Waldemar Grzybowski 9/7 szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala AB 1.09
Waldemar Grzybowski 12/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)