Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium językoznawcze 2512-s1GER3Z-PRJ
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 1. praca na zajęciach 30 godz. = 1,2 ECTS
2. godziny kontaktowe i konsultacje, w tym e-learning w oparciu o platformie moodle - około 25 godz. = 1 ECTS
3. praca własna studenta (lektura tekstów i przygotowanie do zajęć, przygotowanie pracy seminaryjnej lub przygotowanie do zaliczenia na podstawie pracy klauzurowej lub /i ustnej odpowiedzi) około 20 godz. = 0,8 ECTS

W razie konieczności przejścia na tryb zdalny, alternatywną forma realizacji procesu dydaktycznego będą zajęcia prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams.


Literatura:

Betz, Werner. 1936. Der Einfluss des Lateinischen auf den althochdeutschen Sprachschatz. 1. Der Abrogans. Heidelberg: C. Winter.

Bohmann, Stephanie. 1996. Englische Elemente im Gegenwartsdeutsch der Werbebranche. Marburg: Tectum Verlag.

Bußmann, Hadumod. 2008. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.

Burmasova, Svetlana. 2010. Empirische Untersuchung der Anglizismen im Deutschen am Material der Zeitung Die Welt (Jahrgänge 1994-2004). University of Bamberg Press.

Carstensen, Broder. 1965. Englische Einflüsse auf die deutsche Sprache nach 1945. Heidelberg: C. Winter.

Carstensen, B., Busse, U. 1993. Anglizismen-Wörterbuch. Der Einfluß des Englischen auf den deutschen Wortschatz nach 1945. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Clyne, Michael. 1995. The German language in a changing Europe. Cambridge University Press.

Galinsky, Hans. 1977. Amerikanisch-englische und gesamtenglische Interferenzen mit dem Deutschen und anderen Sprachen der Gegenwart. w: Hertbert Kolb, Hartmut Lauffer (red.) Sprachliche Interferenz. Festschrift für Werner Betz zum 65. Geburtstag, Tübingen: Niemeyer, 463-517.

Ganz, Peter F. 1954. Some English Loanwords in German. The Modern Language Review. Vol. 49 (Oct., 1954), 478-483.

Glahn, Richard. Der Einfluss des Englischen auf gesprochene deutsche Gegenwartssprache.

Görlach, Manfred (ed.) English in Europe. Oxford University Press.

Hilgendorf, Suzanne K. 2007. English in Germany: contact, spread and attitudes. World Englishes, 26(2), 131-148.

Jabłoński, Mirosław. 1990. Regularität und Variabilität in der Rezeption Englischer Internationalismen Im Modernen Deutsch, Französisch und Polnisch. Tübingen: Niemeyer.

Knospe Sebastian. 2014. Entlehnungen oder Codeswitching? Sprachmischungen mit den Englischen im deutschen Printjournalismus. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Lehnert, Martin. 1990. Anglo-Amerikanisches im Sprachgebrauch der DDR. Berlin: Akademie Verlag.

Lipczuk, Ryszard. 2012. Gegen Anglizismen in der deutschen und polnischen Fußballlexik. Ein historischer Exkurs. In: Janusz Taborek, Artur Twore, Lech Zieliński (red.) Sprache und Fußball im Blickpunkt linguistischer Forschung. Verlag Dr. Kovač.

Steffens, Doris. 2005. Neologismen im Deutschen = Angloamerikanismen? W: Partridge, John (red.): Getting into German. Multidisciplinary Linguistic Approaches. - Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien: Lang, 2005. S. 43-60. (German Linguistic and Cultural Studies 17).

Yang, Wenliang. Anglizismen im Deutschen. Am Beispiel des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Lista pozycji fakultatywnych zależy od zainteresowań studentów i ew. tematyki pracy pisemnej (jeśli znacznie pogłębia temat proseminarium).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W 1: ma podstawową wiedzę o języku niemieckim - K_W01

W 2: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia - K_W02

W 4: ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych - K_W11

Umiejętności:

U 1: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka niemieckiego - K_U02

U 4: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i niemieckim - K_U05

U 5: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub niemieckim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł - K_U15

U 6: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka niemieckiego - K_U18

U 7: rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku niemieckim np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) - K_U19

U 8: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego - K_U21

Kompetencje społeczne:

K 1: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role - K_K02

K 2:dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w niemieckojęzycznym obszarze kulturowym - K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę obejmuje sprawdzenie wymienionych efektów kształcenia.

Ocenie podlegają:

- przygotowanie do zajęć,

- aktywność,

- praca pisemna.

Zakres tematów:

1. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu lingwistyki kontaktu

2. Klasyfikacje zapożyczeń, typy zapożyczeń

3. Wybrane zagadnienia z metodologii badań zapożyczeń

4. Historia kontaktu językowego (angielski-niemiecki)

5. Główne obszary występowania zapożyczeń (obszary leksykalne)

6. Typy zapożyczeń

7. Funkcje zapożyczeń

8. Spekulacje na temat przyszłości wyrazów zapożyczonych

Metody dydaktyczne:

- opis

- opowiadanie

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- ćwiczeniowa

- okrągłego stołu

- oxfordzka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala C 3.51
Emilia Pankanin 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)