Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura dawnych Chin 2555-s1KUL1Z-KDC
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura przedmiotu pokrywa się z listą publikacji przedstawioną w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Efekty uczenia się:

K_W06: posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zjawisk kulturowych i artystycznych – z historii kultury i sztuki

K_U09: rozumie i interpretuje zjawiska i symbole dawnej kultury Chin

K_U11: potrafi określić i scharakteryzować style i epoki artystyczne w procesie historycznokulturowym

K_K05: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

K_K08: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej

K_K11: zna wartość i znaczenie kultury i sztuki dla kształtowania się wartości etycznych i relacji społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia semestru:

1. obecność na zajęciach*

2. przygotowanie i aktywność na zajęciach (prezentacje)

3. uzyskanie oceny pozytywnej (przynajmniej 61%) z testu końcowego (zaliczenie pisemne w formie kolokwium)**.

Ocena końcowa oparta jest o ocenę z prezentacji (25%) oraz wynik zaliczenia pisemnego w formie kolokwium (75%). Kolokwium przeprowadzone zostanie w oparciu o informacje przedstawione w trakcie konwersatorium, a także publikacje i filmy omawiane na zajęciach.

Bardzo dobry 93-100%

Dobry plus 85-92%

Dobry 77-84%

Dostateczny plus 69-76 %

Dostateczny 61-68%

Niedostateczny 0-60%

*Student ma prawo do 4 h nieobecności nieusprawiedliwionej.

**Kolokwium można poprawiać tylko jeden raz. W przypadku nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną (chyba, że w ciągu tygodnia od przeprowadzonego zaliczenia przedstawi zwolnienie lekarskie – wtedy termin poprawkowy traktowany jest jako pierwszy termin).

Zakres tematów:

Zakres tematów pokrywa się z zagadnieniami przedstawionymi w opisie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

- opis

- pogadanka

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- projektu

- referatu

- seminaryjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 309
Aleksandra Brzostek-Przybyszewska 18/20 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 309
Aleksandra Brzostek-Przybyszewska 12/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)