Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka edukacji wizualnej 1401-MetAM-2L-sm-SJ
Pracownia (PRC) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.zea.umk.pl/przedmioty-pedagogiczno-psychologiczne/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gloton, R., Clero, C. (1985). Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP

2. Karwowski, M. (2005). Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

3. Kościelecki, S. (1975). Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa: PWN

4. Kupisiewicz, Cz. (1998). Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”

5. Lam, W. (1967). Malarstwo dzieci w świetle współczesnych poglądów, Warszawa: Nasza Księgarnia

6. Lam, W. (1974). Problemy wychowania plastycznego, Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich

7. Lewicka, J. (1967). 100 technik plastycznych, Warszawa: Nasza Księgarnia

8. Lewicka, J., Czajkowski, S. (1971). Zajęcia plastyczne z dziećmi klas początkowych, Warszawa: Nasza Księgarnia

9. Maas, V. F. (2005). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do Teorii Integracji Sensorycznej, Warszawa: WSiP

10. Marciniak, T. (1976). Problemy wychowania plastycznego, Warszawa: Nasza Księgarnia

11. Matczak, A. (2000). Style poznawcze. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

12. Olczak, M. (2009). Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

13. Popek, S. (1978). Analiza psychologicznej twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

14. Popek, S. (1985). Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

15. Popek, S. (red.) (1989). Metodyka plastyki w klasach IV-VIII, Warszawa: WSiP

16. Rudowski, T. (1999). Wybrane zagadnienia współczesnej edukacji plastycznej, Warszawa: UW

17. Read, H. (1976). Wychowanie przez sztukę, Wrocław-Warszawa-Kraków: PAN

18. Szuman, S. (1927). Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa: WSiP

19. Szuman, S. (1975). O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa: WSiP

20. Śliwerski, B. (red.). (1992). Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

21. Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego, Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

1. Brommer, G. (1994). Collage techniques. A guide for artists and illustrators, Hong Kong

2. Czerwosz, Z. (1970). O zajęciach plastycznych młodzieży, Warszawa: Nasza Księgarnia

3. Marcinkowska, K., Michejda-Kowalska, K. (1993). Techniki plastyczne. Wydzieranki, wycinanki, Warszawa: WSiP

4. Marcinkowska, K., Michejda-Kowalska, K. (1993). Techniki plastyczne. Barwne fantazje, Warszawa: WSiP

5. Marcinkowska, K., Michejda-Kowalska, K. (1993). Techniki plastyczne. Malarskie techniki dekoracyjne, Warszawa: WSiP

6. Marcinkowska, K., Michejda-Kowalska, K. (1993). Techniki plastyczne. Techniki graficzne powielane i odbijane, Warszawa: WSiP

7. Marcinkowska, K. (1998). Bryły i reliefy, Warszawa: WSiP

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1: Charakteryzuje typy sensoryczne uczniów, omawia style nauczania;

W2: Omawia fazy rozwoju twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, wskazując na różnice między okresem ideo plastyki a okresem fizjoplastyki;

W3: Wymienia i przyporządkowuje rodzaje technik plastycznych do potrzeb i możliwości uczniów.

UMIEJĘTNOŚCI

U1: Posiada umiejętności w zakresie przygotowywania planów wynikowych w zakresie nauczania plastyki na II, III etapie edukacyjnym, wytwarza programy nauczania uwzględniające odrębności uczniów; potrafi planować pracę uczniów, współpracę ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnymi ośrodkami oświatowymi;

U2: Potrafi stosować rozmaite strategie nauczania wykorzystując wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej, typów sensorycznych uczniów oraz faz rozwoju twórczości plastycznej dzieci i młodzieży; zachęca uczniów do rozwijania myślenia krytycznego, myślenia pytajnego, rozwiązywania problemów i umiejętności działania; potrafi posługiwać się technologią informacyjną; realizuje w procesie dydaktycznym cele związane z wychowaniem estetycznym, wychowaniem do sztuki i wychowaniem przez sztukę, zachęcając uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

U3: Posiada podstawową wiedzę dotyczącą technik plastycznych, realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej i technologii stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym na II, III etapie kształcenia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych; stosuje wiedzę o efektywnych, werbalnych, niewerbalnych i medialnych technikach komunikacji;

K2: Potrafi analizować, diagnozować i interpretować problemy edukacyjne i wychowawcze wykorzystując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne;

K3: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie pracy zespołowej, negocjowania i organizowania, integracji z innymi osobami, prezentowania zadań z zastosowaniem technologii informacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność (obecność na zajęciach, zaangażowanie na zajęciach): U1, U2, U3, W1, W2, W3, K1, K3

- praca semestralna: W1, W2, W3, U1, U2, U3, K2

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie semestralnej pracy pisemnej:

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Zakres tematów:

Tematy realizowane w ramach ćwiczeń (30 godz.):

• Przygotowanie zajęć (lekcja, jej struktura i typy, wymagania programowe, plan wynikowy)

• Style nauczania i uczenia się (charakterystyka typów sensorycznych uczniów)

• Rozwijanie zdolności uczenia się i indywidualnych strategii poznawczych; style poznawcze a twórczość

• Wybrane metody i strategie pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

• Fazy rozwojowe ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży (psychologia twórczości rysunkowej dziecka, fazy rozwojowe ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży)

• Specyfika zajęć w ośrodkach szkolnych i pozaszkolnych (obserwacja i analiza: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, dom kultury, galerie twórczości, świetlica środowiskowa)

• Techniki plastyczne (rysunkowe, malarskie, techniki powielane, techniki dekoracyjne na płaszczyźnie, modelowanie, formowanie bryły, kolaż)

Metody dydaktyczne:

• Metody eksponujące (pokaz, prezentacja)

• Metody podające (opis, pogadanka)

• Metody poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji, metoda projektu, metoda referatu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 3
Barbara Kaczorowska 9/9 szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 1
Barbara Kaczorowska 6/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)